PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Żelazna-Wieczorek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Katedry Algologii i Mykologii

Wypełnianie obowiązków wynikających ze Statutu UŁ i Regulaminy pracy UŁ w związku z pełnieniem funkcji Kierownika Katedry oraz zatrudnieniem na stanowisku Profesora Uczelni.

BIOGRAM

Pracę nauczyciela akademickiego w ówczesnym Zakładzie Algologii, w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęłam w 1987 roku po uzyskaniu tytułu magistra biologii, specjalność biologia środowiskowa. Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia uzyskałam 25 marca 1997 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym nurtem moich zainteresowań naukowych są okrzemki (Bacillariophyta) ekosystemów źródlanych. Badania mikroflory obiektów krenologicznych, zróżnicowanych pod względem geologicznym, jak i morfologicznym rozpoczęłam w 1998 roku. Osiągnięciem naukowym, które było podstawą postępowania habilitacyjnego jest monografia zatytułowana Diatom flora in springs of Łódź Hills (Central Poland). Biodiversity, taxonomy, and temporal changes of epipsammic diatoms assemblages in springs affected by human impact została opublikowana w prestiżowej serii wydawniczej Diatom Monographs 13, wydawanej przez A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, Lichtenstein.

Po uzyskaniu w dniu 20 grudnia 2011 roku stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych, od 1 lutego 2012 roku zostałam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego (obecnie Profesora UŁ), a od 1 października 2013 roku pełnię obowiązki Kierownika Katedry Algologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Moje aktywność naukowa związana jest głównie z taksonomią i ekologią okrzemek występujących w śródlądowych ekosystemach wodnych.

ZAINTERESOWANIA

Poza głównym nurtem zainteresowań badawczych, taksonomią i ekologią okrzemek oraz ekosystemami źródlanymi, moje zainteresowania związane są z aplikacyjnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu diatomologii w kryminalistyce.

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 90-237 Łodź

tel: 42-635-47-39

Banacha 12/16 pokój: 167 90-237 Łodź

Dyżury

piątek: 12:00-14:00 Budynek A, pok. 167