Katedra Algologii i Mykologii

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Tematyka badań - ALGOLOGIA:

 • Różnorodność taksonomiczna i ekologiczna glonów i sinic. Klasyczne i molekularne metody badań sinic w taksonomii i filogenetyce.
 • Nowoczesna taksonomia okrzemek (Bacillariophyta), między innymi z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej.
 • Glony, jako organizmy wskaźnikowe różnych cech środowiska oraz ich wykorzystanie w biomonitoringu.
 • Biologiczna ocena jakości ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, torfowisk, zbiorników poeksploatacyjnych) z wykorzystaniem okrzemek.
 • Glony i sinice, jako czynniki korozyjne materiałów budowlanych i obiektów zabytkowych.
 • Okrzemki w badaniach paleoekologicznych.
 • Wpływ substancji czynnych i biocydów na rozwój biofilmów glonów i sinic.
 • Zbiorowiska glonów w różnych typach ekosystemów wodnych Polski i Europy.

Tematyka badań - MYKOLOGIA:

 • Ekologia,chorologia i taksonomia różnych grup grzybów (w tym porostów) – badania zzastosowaniem metod klasycznych i molekularnych.
 • Różnorodnośćtaksonomiczna i funkcjonalna grzybów makroskopowych i porostów w ekosystemachnaturalnych, zaburzonych i antropogenicznych.
 • Dynamika myko- ilichenobioty w przemianach zbiorowisk roślinnych (sukcesja, regeneracja,degeneracja).
 • Zagrożenie iochrona grzybów. Ewaluacja zagrożeń i ryzyka wymarcia grzybów makroskopowych iporostów według kryteriów IUCN, czerwone listy.
 • Grzybymakroskopowe i porosty zagrożonych siedlisk i obszarów chronionych.
 • Porosty jakoczynnik korozyjny obiektów historycznych i zabytkowych.
 • Ciągłośćekologiczna gatunków wskaźnikowych porostów w lasach naturalnych iantropogenicznych Polski.


Zakres ekspertyz i oferta badań komercyjnych

ALGOLOGIA

 • Monitoring stanu jakości oraz zaburzeń środowiskowych wywołanych czynnikami naturalnymi lub antropogenicznymi ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, stawów, torfowisk) na podstawie właściwości bioindykacyjnych okrzemek i sinic.
 • Ocena statusu ekologicznego i stanu jakości ekosystemów wodnych na podstawie analiz diatomologicznych, zgodnie z zasadami i zaleceniami monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce.
 • Analiza fitobentosu okrzemkowego w różnych typach wód.
 • Badania nad różnorodnością biologiczną mikroorganizmów fotosyntetyzujących (sinic i glonów) w ekosystemach wodnych i lądowych.
 • Charakterystyka zakwitów sinic i glonów, w tym: identyfikacja taksonomiczna, ocena zagrożenia toksykologicznego oraz prognoza dynamiki zmian zachodzących w fitoplanktonie.
 • Ocena przekształceń antropogenicznych ekosystemów wodnych na podstawie analiz różnorodności sinic i glonów oraz opracowanie zaleceń minimalizujących presję antropogeniczną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Charakterystyka zagrożeń biodegradacyjnych i biodeterioracyjnych obiektów historycznych i zabytkowych wywołanych obecnością mikroorganizmów fotosyntetyzujących, ocena stopnia skażenia powierzchni budowlanych biofilmami fotosyntetyzującymi oraz opracowanie działań konserwatorskich zmierzających do minimalizacji ryzyka biodegradacji i biodeterioracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
 • Badania nad właściwościami biobójczymi związków czynnych, biocydów i nanocząsteczek metali wobec lądowych mikroorganizmów fotosyntetyzujących (sinice, glony) wywołujących procesy biodegradacji.
 • Ekspertyzy sądowe: analizy diatomologiczne dla potwierdzenia lub wykluczenia przyczyny śmierci (w przypadkach podejrzenia utonięcia); analizy porównawcze w celu określenia miejsca i okoliczności zdarzenia, pomoc w ocenie uwarunkowań popełnionych przestępstw.
 • Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce.

MYKOLOGIA

 • Analizy,ekspertyzy i konsultacje w zakresie różnorodności biologicznej grzybów iporostów, w tym gatunków chronionych i zagrożonych.
 • Inwentaryzacjemykologiczne i lichenologiczne na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych, usługw zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz projektowania form ochronyprzyrody.
 • Monitoring iocena stanu populacji chronionych i zagrożonych gatunków grzybów i porostów.
 • Monitoring i ocenastanu ekologicznego zagrożonych siedlisk i obszarów chronionych pod kątemróżnorodności grzybów i porostów.
 • Konsultacje iszkolenia w zakresie rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących, chronionych izagrożonych, makroskopowych patogenów drzew, itp.
 • Organizacja ikonsultacje wystaw o tematyce mykologicznej i lichenologicznej, w tym sezonowychwystaw świeżych grzybów.
 • Ocena icharakterystyka zagrożeń biodegradacyjnych i biodeterioracyjnych obiektówzabytkowych i historycznych wywołanych przez porosty.
 • Ocena wpływu istopnia skażenia plechami porostów powierzchni budynków oraz obiektówużyteczności publicznej.
 • Opracowaniezaleceń i działań konserwatorskich ograniczających procesy korozyjne powodowaneprzez porosty.
 • Ocenastopnia zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem bioindykacyjnychwłaściwości porostów w aglomeracjach miejskich.

Dane kontaktowe

Katedra Algologii i Mykologii

 • Banacha 12/16 (Sekretariat) pokój: 165 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-11

Skład osobowy