Katedra Algologii i Mykologii

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, Profesor UŁ

Tematyka badań - ALGOLOGIA:

 • Różnorodność taksonomiczna i ekologiczna glonów i sinic. Klasyczne i molekularne metody badań sinic w taksonomii i filogenetyce.
 • Nowoczesna taksonomia okrzemek (Bacillariophyta), między innymi z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej.
 • Glony, jako organizmy wskaźnikowe różnych cech środowiska oraz ich wykorzystanie w biomonitoringu.
 • Biologiczna ocena jakości ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, torfowisk, zbiorników poeksploatacyjnych) z wykorzystaniem okrzemek.
 • Glony i sinice, jako czynniki korozyjne materiałów budowlanych i obiektów zabytkowych.
 • Okrzemki w badaniach paleoekologicznych.
 • Diatomologia w kryminalistyce - metodyka i procedury.
 • Wpływ substancji czynnych i biocydów na rozwój biofilmów glonów i sinic.
 • Zbiorowiska glonów w różnych typach ekosystemów wodnych Polski i Europy.

Tematyka badań - MYKOLOGIA:

 • Ekologia,chorologia i taksonomia różnych grup grzybów (w tym porostów) – badania zzastosowaniem metod klasycznych i molekularnych.
 • Różnorodnośćtaksonomiczna i funkcjonalna grzybów makroskopowych i porostów w ekosystemachnaturalnych, zaburzonych i antropogenicznych.
 • Dynamika myko- ilichenobioty w przemianach zbiorowisk roślinnych (sukcesja, regeneracja,degeneracja).
 • Zagrożenie iochrona grzybów. Ewaluacja zagrożeń i ryzyka wymarcia grzybów makroskopowych iporostów według kryteriów IUCN, czerwone listy.
 • Grzybymakroskopowe i porosty zagrożonych siedlisk i obszarów chronionych.
 • Porosty jakoczynnik korozyjny obiektów historycznych i zabytkowych.
 • Ciągłośćekologiczna gatunków wskaźnikowych porostów w lasach naturalnych iantropogenicznych Polski.

Projekty naukowe

 • 2022-2025; projekt SONATA 17 Dec-2021/43/D/NZ9/00804, Rzeczywisty potencjał biodeterioracyjny glonów lądowych zasiedlających materiały budowlane w strefie klimatu umiarkowanego, w świetle zintegrowanych badań morfologicznych, molekularnych, fizjologicznych oraz metabolomicznych,
 • 2021/2023 - projekt nr 24/IDUB/MLOD/2021, Mikrouszkodzenia struktury materiałów budowlanych jako przejaw zdolności biodeterioracyjnych glonów lądowych o potencjalnie szerokiej tolerancji ekologicznej;
 • 2017/2018 - projekt nr 2017/01/X/NZ9/00587, Analiza zróżnicowania genetycznego w zależności od warunków środowiskowych u fotosyntetyzujących mikroorganizmów lądowych degradujących materiały techniczne i budowlane; Narodowe Centrum Nauki – MINIATURA 1
 • 2017/2018 - projekt nr 2017/01/X/NZ8/00811, Weryfikacja możliwości zastosowania indeksów okrzemkowych w ocenie rzek miejskich o zburzonym modelu ciągłości (river continuum); Narodowe Centrum Nauki – MINIATURA 1
 • 2015 - projekt nr 4/SMN/2015, Zielony biofilm – niedostrzegalne zagrożenie dla stanu technicznego materiałów budowlanych; Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

• od 2013 roku, współpraca naukowa z Katedrą Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Łódzka - Badania nad potencjałem biodeterioracyjnym glonów i możliwością ich wykorzystania w procesach biotechnologicznego oczyszczania ścieków pofermentacyjnych.

• od 2018 roku, współpraca naukowa i dydaktyczna z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Zakładem Medycyny Sądowej WUM - Opracowanie naukowych podstaw procedur do stosowania analizy diatomologicznej w postępowaniach kryminalistycznych.

Dydaktyka

Pracownicy KAiM współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej algologii/fykologii, mykologii oraz ekologii na kierunkach:

 • Biologia,
 • Ochrona Środowiska,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Ekomiasto,
 • Biologia kryminalistyczna.

Dane kontaktowe

Katedra Algologii i Mykologii

 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-11 e-mail:

Skład osobowy