PROFIL PRACOWNIKA: Agata Rudnicka-Reichel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

- przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

- opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

- prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

- recenzowanie prac naukowych;

- przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

- prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

- pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

- rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

- aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

- udział w komercjalizacji wyników badań;

- doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

- praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

- praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;

- organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

- pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych.

BIOGRAM

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego. Doktor nauk ekonomicznych. Związana z Wydziałem Zarządzania UŁ. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. W latach 2010-2021 prezeska Fundacji CSR Impact. W latach 2018-2020 Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni. Zaangażowana społecznie w działania na rzecz upowszechniania CSR m.in. w ramach Fashion Revolution Poland, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (praca nad standardem ISO 26000, koordynacja działań związanych z publikacją ISO 20400), Ministerstwa Gospodarki (od 2009 do teraz, w ramach członkostwa i przewodniczenia grupom roboczym.

Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Szczególnie bliska jest jej problematyka mody zrównoważonej i odpowiedzialnej.

Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i branżowych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju, CSR i łańcucha dostaw. Prelegentka i moderatorka na wydarzeniach poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych sektorów wspierając je w zmianie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Certyfikowana trenerka, menadżerka projektów, tutorka, mediatorka, menadżerka ISO 9001 i ISO 14001. Nieustannie pracuje nad doskonaleniem kompetencji szkoleniowych poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Pasjonatka metody Design Thinking.

Została wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021)

ZAINTERESOWANIA

Od początku swojej aktywności zawodowej związana z edukacją i promocją zrównoważonego rozwoju i CSR.

W szczególności są to:

- strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności w organizacjach różnych sektorów,

- prawa człowieka w biznesie,

- problematyka rozwoju zrównoważonego w organizacjach różnych sektorów,

- edukacja na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego,

- przedsiębiorczość społeczna,

- działalność popularyzująca naukę.

Szczególnie bliska jest jej problematyka mody zrównoważonej i odpowiedzialnej, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz zrównoważonych modeli biznesowych.

OSIĄGNIECIA


- nagrody Dziekana i Rektora w tym za działalność organizacyjną i promocję nauki (w roku akademickim 2017/2018)

- praca magisterskiej Pani Agaty Tarkowskiej pt. Wyzwania dla circular economy w branży odzieżowej, której byłam promotorką zajęła II miejsce w XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

- Główna nagroda w kategorii “Edukacja zawodowa” w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EduInspiracje 2016 za projekt Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation: Homoresponsabilis in the globalized World (2011-1-PL1-LEO05-19895) w latach 2012-2013.

KONTAKT I DYŻURY

W okresie pracy zdalnej kontakt przez konto MS Teams oraz adres mailowy: 42-635-62-81

Matejki 22/26 pokój: 330 90-237 Łódź

Dyżury

czwartek: 12:00-13:00 Konsultacje rozpoczną się 19.10, będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Należy umówić się mailowo dwa dni wcześniej.
piątek: 10:00-11:00 Konsultacje rozpoczną się 20.10, będą odbywały się w trybie onlline. Należy umówić się mailowo dwa dni wcześniej.