PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Łysek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

A)Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:

1)monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku
w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, EWT oraz innych środków pozabudżetowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

2)monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla inwestycji pn:

Budowa,przebudowa budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rewolucji 66
w Łodzi na potrzeby Domu Seniora

Przebudowa w tym: termomodernizacja Centrum Szkoleniowego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Przebudowę i rozbudowę stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach

3) współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;

4) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji

aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Uczelni.

B)Koordynacja projektów inwestycyjnych Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanych

z środków funduszy UE

1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu Łódzkiego i jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

2)utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;

C)Monitoring i kontrola projektów:

1)monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych,
z zawartymi umowami i obowiązującym prawem;

2)udzielanie informacji jednostką organizacyjnym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych UE, pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

3)prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków z UE,

4)przygotowywanie propozycji dotyczących zadań inwestycyjnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,

5)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UŁ w zakresie pozyskiwania

funduszy krajowych i unijnych,

prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-49-84

Narutowicza 68 pokój: 27 (ul. Lindleya 5a) 90-136 Łódź