Wraz z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki zmienia się model kształcenia doktorantów. Jeżeli jednak zacząłeś studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, swoje studia kontynuujesz na dotychczasowych zasadach.  

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne dla studentów III stopnia, kształcących się wg systemu sprzed wprowadzenia Konstytucji dla Nauki. 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Proces kształcenia na Studiach doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych w założeniach ma prowadzić do przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej posiadającej zaawansowaną wiedzę oraz wyspecjalizowane umiejętności zarówno dydaktyczne jak i w zakresie biologii molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej. Stacjonarne Studia Biochemiczno – Biofizyczne UŁ odbywają się w ramach działalności naukowej dwóch Instytutów: Instytutu Biochemii UŁ oraz Instytutu Biofizyki UŁ. Potencjalni opiekunowie naukowi/Promotorzy zatrudnieni są w pięciu Katedrach: Katedra Biochemii Ogólnej, Katedra Cytobiochemii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska oraz Katedra Biofizyki Medycznej. Powyższe Katedry mieszą się w nowo oddanym Pawilonie Biologii Molekularnej przy ul. Pomorskiej 141/143. Dysponują nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi, m.in. Pracownią Cytometrii Przepływowej, Pracownią obrazowania mikroskopowego wyposażoną w kilka mikroskopów konfokalnych, nowoczesne Pracownie Kultur Tkankowych, specjalistyczne pracownie biochemiczne i biologii molekularnej wyposażone w nowoczesny sprzęt typu wszelkie spektrofotometry, spektrofluorymetry, liczniki płytek, Real-time PCR, Fluoroscan. Instytuty dysponują unikatową aparaturą, m.in. spektrometrem rezonansu paramagnetycznego EPR, zestawem do badań widm dichroizmu kołowego CD, kalorymetr skaningowy. 

Problematyka prac doktorskich dotyczy między innymi ekspresji genów/białek w nowotworach hormonozależnych i jelita grubego, zaburzenia transdukcji sygnału z udziałem receptorów hormonów steroidowych i czynników wzrostu oraz ich efektorów cytoplazmatycznych; zaburzenia limfoproliferacyjne (białaczki limfatyczne i B-komórkowe); apoptoza komórek białaczkowych indukowana lekami, glikozylacja białek komórkowych, glikoproteiny nowotworów tarczycy; biofizyka transportu przez błony: zmiany struktury błony plazmatycznej erytrocytów spowodowane czynnikami fizycznymi i chemicznymi; wpływ toksycznych pestycydów na strukturę i biologiczne funkcje hemoglobin człowieka oraz wybranych zwierząt; molekularne aspekty starzenia się; stres oksydacyjny i antyoksydacyjne mechanizmy obronne; badania struktur komórkowych w stanach patologicznych oraz poddanych działaniu czynników generujących toksyczne formy tlenu; działanie wybranych aktywatorów i inhibitorów hemostazy na metabolizm i funkcje płytek krwi: znaczenie wolnych rodników w procesie aktywacji płytek; działanie reaktywnych form azotu na układ hemostazy; wpływ hipertermii na komórki jądrzaste i bezjądrzaste. W badaniach wykorzystywane są również najnowsze osiągnięcia w zakresie stosowania nanotechnologii – fulereny, nanorurki węglowe, dendrymery i inne. 

W ramach odbywania studiów doktoranckich uczestnicy mają możliwość wyjazdów zagranicznych zarówno w ramach programów wymiany doktorantów jak również do laboratoriów, z którymi współpracują wyszczególnione powyżej Katedry. Daje im to możliwość poszerzenia swoich horyzontów naukowych, nawiązania kontaktów naukowych, zaznajomienia się z badaniami wykonywanymi w innych, często wiodących ośrodkach naukowo-badawczych gdzie mają możliwość wykonania części swojego doktoratu. 

 

Celem kształcenia na Studiach doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej. 

Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w siedmiu jednostkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katedrze Genetyki Molekularnej, Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedrze Biofizyki Molekularnej, Katedrze Biofizyki Ogólnej, Katedrze Termobiologii, Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska, Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawująca opiekę nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadząca zajęcia z doktorantami dostosowana jest do profilu kształcenia doktorantów reprezentujących różne specjalności i kierunki. Uczestnicy studiów doktoranckich mają także możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (ŁTN) przez wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naukowe, ze wszystkich Łódzkich Szkół Wyższych. 

Badania naukowe prowadzone w ramach Studiów doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej można zaliczyć do priorytetowych kierunków badawczych. Mają one zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotyczą między innymi kluczowych zagadnień w zakresie zdrowia, w tym patogenezy nowotworów, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) czy choroby Alzheimera. Celem badań jest opracowanie nowych strategii do walki z nowotworami (m. in. określenie molekularnych wyznaczników efektywnej terapii przeciwnowotworowej, ocena znaczenia procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów, a także charakterystyka mechanizmów działania nowych analogów leków przeciwnowotworowych, koniugatów leków z białkami czy dendrymerami), wirusem HIV, zakażeniami grzybiczymi, gruźlicą i innymi chorobami cywilizacyjnymi. W badaniach wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w zakresie nanotechnologii (np. dendrymery, fulereny, koniugaty białkowe). Prace badawcze prowadzone w ramach studiów dotyczą także inżynierii genetycznej roślin, a w szczególności wykorzystania roślin do produkcji rekombinowanych białek. Te innowacyjne badania przyczynią się do rozwoju regionu Łódzkiego, dostarczając opracowań nowych technologii, metod badawczych do wdrożenia i stosowania w diagnostyce medycznej, rolnictwie i warzywnictwie. Doktoranci w ramach studiów mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże do wiodących światowych uczelni. Daje im to sposobność poznania innych form kształcenia, wykonania pracy doktorskiej, rozwoju naukowego oraz nawiązywania kontaktów naukowych w celu dalszej współpracy. 

Uczestnicy studiów doktoranckich przygotowują prace doktorskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi, z zakresu następujących dyscyplin biologicznych: 

 • mikrobiologii

 • immunologii

 • biotechnologii roślin i mikroorganizmów

 • cytofizjologii

 • fizjologii i biochemii roślin

 • neurobiologii i neurofizjologii

Doktoranci poszerzają ponadto swoją wiedzę z zakresu ekonomii albo filozofii, doskonalą swoje umiejętności językowe (język angielski), dydaktyczne (metodyka nauczania biologii w szkole wyższej) oraz umiejętność posługiwania się zaawansowanymi metodami statystycznymi w badaniach eksperymentalnych. 

Uczestnicy studiów doktoranckich przygotowują rozprawy doktorskie, których podstawą jest praca doświadczalna w specjalistycznych laboratoriach UŁ i pozauczelnianych. Duża liczba zajęć praktycznych pozwala na poznanie oraz opanowanie wielu nowoczesnych i cennych metod mikrobiologicznych, molekularnych, cytologicznych, immunologicznych, biochemicznych, fizjologicznych i innych, typowych dla biologii eksperymentalnej. Studenci-doktoranci prowadzą swoje badania naukowe i uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, korzystając z licznych nowych lub zmodernizowanych laboratoriów Wydziału, sal wykładowych i seminaryjnych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę i umożliwiających swobodny dostęp do różnych źródeł literaturowych. Doktoranci mogą korzystać także z wyjazdów na zagraniczne uczelnie, co pozwala im nie tylko przeprowadzić własne badania, ale także zapoznać się z innymi modelami i metodami kształcenia oraz zwiększyć umiejętności językowe. 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, placówkach naukowo-badawczych i usługowych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, nadzorem epidemiologicznym, kontrolą żywności, rolnictwem i ogrodnictwem oraz laboratoriach przemysłowych (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i oparty na biotechnologii). Może także podjąć pracę jako ekspert w instytucjach rządowych i europejskich lub administracji lokalnej. 

Celem kształcenia na Studiach doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie: biologii, ekologii lub ochrony środowiska. 

Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w dziewięciu jednostkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katedrze Antropologii, Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin, Katedrze Algologii i Mikologii, Katedrze Ochrony Przyrody, Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców, Katedrze Ekologii Stosowanej, Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Zakładzie Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawująca opiekę nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadząca zajęcia z doktorantami dostosowana jest do profilu kształcenia doktorantów reprezentujących różne specjalności i kierunki. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (ŁTN) przez wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naukowe, ze wszystkich Łódzkich Szkół Wyższych. 

Badania naukowe prowadzone w ramach Studiów doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska można zaliczyć do ważnych kierunków badawczych i mają one zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotyczą między innymi zagadnień w zakresie: antropologii: historycznej, ontogenetycznej, klinicznej i odontologii; teorii i metod konserwatorskiej ochrony przyrody, ochrony środowiska i oceny ryzyka środowiskowego, taksonomii i chorologii roślin, grzybów, taksonomii zwierząt, ekologii populacji roślin, grzybów i zwierząt, genetyki populacyjnej, procesów synatropizacji roślinności i fauny, monitoringu populacji ginących i zagrożonych, poznania procesu inwazji biologicznych w środowisku wodnym i lądowym, ekohydrologii, biotechnologii ekosystemowych zwłaszcza związanych z regulacją dynamiki wody w krajobrazie i cykli biogeochemicznych, bioindykacji w ocenie jakości wody w systemach rzek, monitoringu procesu eutrofizacji wód, zastosowania bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych. 

Te badania mają zarówno charakter badań podstawowych jak i stosowanych o znacznej innowacyjności i przyczyniają się do rozwoju regionu Łódzkiego, dostarczając opracowań nowych technologii, metod badawczych do wdrożenia i stosowania w ochronie przyrody, w monitoringu gatunków zagrożonych, w ocenie jakości wód i regulacji dynamiki wód w krajobrazie. 

Doktoranci w ramach studiów mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże do wiodących światowych uczelni. Daje im to sposobność poznania różnych form kształcenia, wykonania pracy doktorskiej we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, rozwoju naukowego oraz nawiązywania szerokich kontaktów naukowych. 

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00 rozpoczęły działalność Studia Doktoranckie „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ”. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne 

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Soszyński 
Kontakt: (48 42) 635 45 10  
miroslaw.soszynski@biol.uni.lodz.pl 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej 

Kierownik: dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ 
Kontakt: (48 42) 635 44 57 
anita.krokosz@biol.uni.lodz.pl 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej 

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska 
Kontakt: (48 42) 635 44 19  
elzbieta.kuzniak@biol.uni.lodz.pl 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska 

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Przybylski 
Kontakt: (48 42) 635 44 33  
miroslaw.przybylski@biol.uni.lodz.pl 

 • InterDOC-STARt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 

Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Marczak  
Kontakt: (48 42) 635 44 79 
agnieszka.marczak@biol.uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ CHEMII

Studia doktoranckie Chemii kształcą w zakresie: chemii organicznej, chemii nieorganicznej, chemii teoretycznej, krystalografii i krystalochemii, chemii fizycznej, chemii analitycznej i chemii materiałowej. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w różnych specjalnościach chemii oraz do pracy przy wdrażaniu i rozwijaniu nowych rozwiązań, na przykład w zakresie nanotechnologii. Studia trwają cztery lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. 

Wielu uczestników Studiów doktoranckich Chemii uzyskuje finansowanie realizowanych projektów w ramach konkursu ‘Preludium’ Narodowego Centrum Nauki. Doktoranci posiadają elektroniczny dostęp do wielu ważnych baz danych, które zapewniają wgląd w chemiczne czasopisma naukowe oraz stwarzają możliwość wyszukiwania potrzebnych informacji. Często nawiązywana i rozwijana jest współpraca z ośrodkami naukowymi w regionie, kraju i zagranicą. 

Uzyskany stopień doktora nauk chemicznych otwiera szerokie możliwości odbycia atrakcyjnych staży krajowych i zagranicznych. Wykształcone w czasie odbywania studiów umiejętność pozwalają rozwiązywać wiele problemów i poszukiwać miejsca pracy również poza obszarem tradycyjnych zawodów związanych z branżą chemiczną. 

Utworzenie i wdrożenie w życie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich InterChemMed, realizowanego przez cztery Wydziały łódzkich uczelni publicznych PŁ, UŁ i UMed, ma za zadanie zwiększenie jakości i efektywności kształcenia doktorantów. Uczestnicy studiów III stopnia będą mieli możliwość zapoznania się z kadrą dydaktyczną i infrastrukturą badawczą uczelni partnerskich, a zdobyte podczas studiów kompetencje i wiedza z obszarów Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu umożliwią dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Celem prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich jest również poprawa jakości dysertacji doktorskich, które będą przygotowywane w oparciu o interdyscyplinarne badania wykonywane w jednostkach partnerskich w projekcie i kopromowane przez specjalistów z różnych dziedzin. Zwiększy się również wymiana informacji i kadry naukowej pomiędzy łódzkimi jednostkami naukowo-dydaktycznymi, co zapobiegnie w przyszłości pogłębianiu się tzw. “luki pokoleniowej” wśród pracowników dydaktyczno-naukowych w obszarach Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w regionie łódzkim i Polsce. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej: chemia, technologia chemiczna, biologia medyczna, medycyna oraz stomatologia

 • Studia doktoranckie Chemii

Kierownik: dr hab. Andrzej Józwiak, prof. UŁ 
Kontakt: (48 42) 635 57 94
andrzej.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl  

 • stacjonarne Środowiskowe Studia doktoranckie InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych 

Kierownik: dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ 
Kontakt: 42 635-57-94
andrzej.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl  

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

Studia doktoranckie Ekonomii przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych absolwentów studiów magisterskich, posiadających dorobek projektowy lub naukowo badawczy, zainteresowanych problematyką ekonomiczną, pragnących pogłębić swą wiedzę w tej dziedzinie. 

Studia utworzone zostały z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów o najwyższych umiejętnościach analitycznych i zdolności myślenia strategicznego, dla potrzeb szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz podmiotów gospodarczych. 

Studia doktoranckie na kierunku EKONOMIA prowadzą do zdobycia wiedzy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych w tej dyscyplinie oraz kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. Rozwijają kwalifikacje wykorzystywane tak w działalności dydaktycznej i naukowo badawczej, jak i w organizacjach gospodarczych. Absolwenci studiów posiadają bowiem umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywania publikacji naukowych, ale także do podejmowania i rozwiązywania konkretnych zadań praktycznych mających miejsce w procesach gospodarowania. 

Efektem kształcenia doktoranta będzie przygotowanie i obrona pracy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. 

W ramach kierunku SOCJOLOGIA kształceni są specjaliści, których kompetencje obejmują  zaawansowaną wiedzę z zakresu metodologii i metodyki prowadzonych badań społecznych, współczesnych teorii socjologicznych, subdyscyplin szczegółowych oraz dyscyplin pokrewnych (ekonomia, filozofia, psychologia). 

Absolwent posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperckich w obszarze różnych dziedzin życia społeczno-politycznego, funkcjonowania instytucji oraz do kompetentnej interpretacji procesów społecznych zachodzących we współczesnym świecie. 

Efektem kształcenia doktoranta będzie przygotowanie i obrona pracy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia doktora w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie socjologia. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Ekonomii 

Kierownik: dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ, pokój A-325 

Kontakt: 
042 635 55 13 
maciej.kozlowski@uni.lodz.pl 

 • niestacjonarne Studia doktoranckie Ekonomii 

Kierownik: dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ, pokój A-325 

Kontakt: 
042 635 55 13 
maciej.kozlowski@uni.lodz.pl 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Socjologii 

Kierownik: dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ, pokój A 225 

Kontakt: 
42 635 50 92 
tomasz.ferenc@uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Prowadzone przez Wydział Filologiczny UŁ Studia doktoranckie Języka, Literatury i Kultury prowadzą do osiągnięcia przez absolwenta zaawansowanej wiedzy i umiejętności w jednej z trzech humanistycznych dyscyplin badawczych: językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. 

Doktoranci pogłębiają wiedę w zakresie badań języka, literatury oraz kultury. Mogą stać się nimi zarówno osoby będące z wykształcenia nauczycielami (filologami i neofilolologami), dziennikarzami, kulturoznawcami, tłumaczami, animatorami kultury. Program studiów pozwala doktorantom kształcić się w podstawowej dla nich dziedzinie, a jednocześnie pogłębiać wiedzę z pokrewnych dziedzin filologicznych. 

Najważniejszy element kształcenia na Studiach doktoranckich Języka, Literatury i Kultury stanowią badania naukowe, prowadzone pod kierunkiem znanych w Polsce i poza jej granicami specjalistów z różnych dziedzin filologicznych. Prowadzą one do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.  

W ramach studiów prowadzone są również poszerzające wiedzę wykłady z “Metodologii nauk humanistycznych”, “Najnowszych badań naukowych”, “Szkół i tradycji badawczych Łodzi” i “Aksjologii nauk humanistycznych” oraz zajęcia wspomagające badania specjalistyczne, a mianowicie “Wprowadzenie do studiów doktoranckich” – zajęcia przygotowujące do dokonywania autoprezentacji, przygotowywania wystąpień konferencyjnych, organizacji konferencji, przygotowania aplikacji o granty. 

Uzupełnieniem kształcenia jest także kształcenie dydaktyczne, na które składają się zajęcia z “Metodyki nauczania” oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranej dziedziny. 

Ponadto doktoranci uczestniczą w zajęciach z “Filozofii” bądź “Ekonomii”, co pozwala im złożyć egzamin doktorski z jednego z tych przedmiotów, mogą też brać udział w zajęciach fakultatywnych oraz lektoracie języka obcego. 

Z kolei w ramach “Pracowni kreatywności” doktoranci samodzielnie zdobywają punkty ECTS związane z nabyciem różnorodnych umiejętności i realizują własne zainteresowania, pracując np. przy redagowaniu stron internetowych, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach dokształcających czy szkołach letnich. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Języka, Literatury i Kultury 

Kierownik: dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ 
Kontakt: 
42 66 55 369 
joanna.sowa@uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

STUDIA DOKTORANCKIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Prowadzone przez WF-H dla 4 dyscyplin: filozofii, historii, archeologii oraz etnologii z antropologią kulturową. 

INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE 

Prowadzone są przez WF-H UŁ, WSMiP UŁ, WFL UŁ dla 5 dyscyplin: etnologii z antropologią, filozofii, historii, politologii i studiów międzynarodowych. 

Obie formuły działają niezależnie, przy czym SDNH, nastawione są na edukowanie doktorskie w zakresie głównych, wybranych dyscyplin (co nie oznacza, że stronią od ujęć międzydziedzinowych), natomiast IHSD, unikatowe w skali uczelni i wprowadzone w poprzedniej odsłonie projektem współfinansowanym przez UE, są z definicji nakierowane na łączenie różnych pól badawczych, dyscyplin i nauk. 

Doktoranci obojga studiów biorą udział w pracach badawczych i seminaryjnych, samodzielnych przedsięwzięciach, podejmowanych w związku z tematyką zajęć seminariów doktorskich (uczestnictwo w konferencjach, sesjach, sympozjach itp.) oraz zajęciach dydaktycznych i praktykach – celem jest uzyskanie wysokiego poziomu interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności warsztatowych. 

Zajęcia są z definicji różnorodne. Na SDNH istnieje kanon obowiązkowy oraz znaczne możliwości wyboru zajęć uzupełniających. W formule IHSD kształcenie odbywa się w ramach dziesięciu bloków tematycznych, dobranych indywidualnie w konsultacji tutorskiej z opiekunem/promotorem rozprawy (językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, historia Europy, filozofia, historia Polski, etyka, badania genderowe, polityka w regionach, międzynarodowe stosunki polityczne, studia europejskie). Zajęcia prowadzą, w obu przypadkach, najlepiej przygotowani naukowcy, niezależnie od wieku utytułowani i prowadzący aktywne badania. 

Biblioteka Instytutu Historii UŁ zawiera około 91 000 woluminów, Biblioteka Instytutu Filozofii ponad 21 000, Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 17 000, Biblioteka Instytutu Archeologii 19 000. Instytut Archeologii posiada, ciągle wzbogacaną pracami wykopaliskowymi, kolekcję zabytków archeologicznych, w tym wielu wciąż nieopublikowanych, a także pracownię ceramiczną i konserwacji metali oraz dwie stacje terenowe. 

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie 

dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ slawomir.bralewski@uni.lodz.pl

Stacjonarne studia doktoranckie nauk humanistycznych 

prof. dr hab. Przemysław Waingerther przemyslaw.waingerther@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Głównym celem studiów jest zdobycie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy z dziedziny fizyki związanej z obszarem prowadzonych badań przez wykonywanie pracy naukowej, uczestnictwo w wykładach i seminariach oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych. Proces kształcenia skoncentrowany jest wokół zasadniczego elementu studiów, jakim jest przygotowanie, edycja i obrona pracy doktorskiej. 

Studia doktoranckie Fizyki mają solidne zaplecze badawcze. Przede wszystkim posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę profesorską, dzięki której Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ma najwyższą kategorię AMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto Wydział posiada bibliotekę z bogatym zbiorem książek i czasopism dotyczących fizyki oraz elektroniczny dostęp ,,online” do wszystkich najważniejszych zagranicznych i krajowych czasopism fizycznych. Warto również zaznaczyć, że w bliskim sąsiedztwie siedziby Wydziału znajduje się Biblioteka Uniwersytecka. W celu ułatwienia studentom dostępu do Internetu na Wydziale funkcjonuje sieć bezprzewodowa Wi-Fi. W przypadku badań wymagających zaawansowanych obliczeń doktoranci maja do dyspozycji wysokiej klasy klaster komputerowy. 

Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej są wspierani przez różnego rodzaju stypendia, włączając w to stypendia unijne, takie jak te przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związanego z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego w oparciu o zaawansowane technologie. 

Doktoranci pogłębiają wiedzę oraz zdobywają nowe umiejętności w zakresie badań dotyczących zaawansowanych zagadnień fizyki współczesnej. Udział w badaniach naukowych to nie tylko stworzenie solidnych postaw do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej oraz wdrażania i rozwijania nowych technologii, lecz również środek kształcący umiejętność rozwiązywania problemów, które nie są związane z fizyką. O tym, że liczy się to na rynku pracy świadczy chętne zatrudnianie przez pracodawców osób z wykształceniem w zakresie fizyki. W szczególności dotyczy to tych obszarów sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i umiejętności stosowania modeli matematycznych – banków, firm konsultingowych, ośrodków analiz rynkowych itp. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Fizyki 

Kierownik: Prof. dr hab. Cezary Gonera 

Kontakt: 
42 635 56 66
cezary.gonera@uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Celem studiów jest przygotowanie do uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Studia obejmują specjalności reprezentowane przez profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału. Tematy rozpraw doktorskich na kierunku Matematyka mogą dotyczyć następujących gałęzi matematyki: 

 • geometria różniczkowa
 • geometria analityczna i algebraiczna
 • funkcje rzeczywiste 
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • matematyka finansowa
 • analiza funkcjonalna
 • teoria optymalizacji

Celem studiów jest uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie Informatyki. Studia są prowadzone we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ nie posiada uprawnień do nadawania stopnia doktora Informatyki) przy udziale: 

 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

 • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Tematy rozpraw doktorskich na kierunku Informatyka mogą dotyczyć następujących gałęzi informatyki: 

 • komputery biomolekularne
 • algorytmy genetyczne
 • kombinatoryczna teoria gier
 • rozpoznawanie obrazów

 • stacjonarne Studia doktoranckie w zakresie matematyki 

 • stacjonarne Środowiskowe Studia doktoranckie w zakresie informatyki 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ 

Kontakt: 
42 635 5918
malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych prowadzone są w trybie dziennym.  

Tematyka prac doktorskich dotyczy: geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej, turystyki, gospodarki przestrzennej i dydaktyki geografii. Promotorami prac doktorskich mogą być samodzielni pracownicy naukowi reprezentujący specjalności naukowe w zakresie: 

 • geografii fizycznej: geologii i geomorfologii czwartorzędu, paleogeografii czwartorzędu, geomorfologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii, geografii fizycznej kompleksowej, geomonitoringu

 • geografii społeczno-ekonomicznej: geografii osadnictwa, geografii miast, geografii wsi, geografii społecznej, geografii ludności, geografii politycznej, geografii historycznej, geografii religii, geografii kultury, geografii regionalnej, geografii turyzmu, archeologii przemysłowej, geografii przemysłu

 • turystyki, rekreacji, hotelarstwa

 • gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, samorządu terytorialnego

 • dydaktyki geografii

 • geoinformacji

Wśród samodzielnych pracowników naukowych, adiunktów i asystentów są absolwenci innych kierunków studiów (ekonomii, socjologii, architektury, matematyki, fizyki). Pozwala to na prowadzenie badań i prac doktorskich o tematyce interdyscyplinarnej. 

Wśród kadry prowadzącej prace doktorskie są osoby mające znaczące doświadczenie praktyczne nabyte we współpracy z instytucjami związanymi m.in. z gospodarką wodną, ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, turystyką i rekreacją, edukacją. 

Zaplecze badawcze 

Wydział wyróżnia się bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz dobrym zapleczem badawczo-naukowym i dydaktycznym obejmującym m.in.: laboratoria i pracownie (kartograficzna, geologiczna, geomorfologiczno-gleboznawcza fizyczna). Na WNG dostępne dla doktorantów jest kilka pracowni komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie (m.in. MapInfo, ArcGis, program statystyczny SPSS, ArcMap licencja SITE). Na potrzeby badawcze doktorantów wykorzystywane mogą być stacje meteorologiczne, oraz Stacja Przyrodnicza UŁ w Spale. Bazę obserwacyjną badań klimatologicznych i meteorologicznych stanowią stacjonarne i przenośne stacje pomiarowe. W Łodzi na masztach budynków przy ul. Narutowicza 88 (Fot.) i Lipowej 81 znajdują się 2 systemy do pomiarów bilansu cieplnego miast oraz wymiany powierzchniowej gazów cieplarnianych. Wyposażenie tych punktów stanowią: anemometry akustyczne (RMYoung81000), analizatory gazowe (KH20/Li7500), bilansomierze (CNR10) oraz standardowe czujniki meteorologiczne (temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru itp.). Są pierwsze i jak do tej pory jedyne w Polsce systemy pomiaru bilansu cieplnego miast włączone do międzynarodowej sieci Urban Flux Network. Podobne konfiguracje czujników tworzą dwie terenowe stacje pomiarowe wymiany powierzchniowej gazów cieplarnianych: w Annosławiu (niedaleko Rawy Mazowieckiej) i w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) (Fot.). W drugim punkcie zamontowano również jedyny w Polsce analizator gazowy Li7700 umożliwiający pomiar strumienia turbulencyjnego metanu. Oprócz pomiarów mikro-meteorologicznych Katedra Meteorologii i Klimatologii prowadzi badania nad zmianami i zmiennością klimatu oraz scenariuszami przyszłych zmian klimatycznych. Wykorzystywany jest w tym celu mezoskalowy numeryczny model atmosfery WRF działający na serwerze IBM x3850 M2 z macierzą dyskową działający systemie Linux, stanowiący „labolatorium numeryczne”. 

Absolwenci studiów doktoranckich mogą podejmować pracę w placówkach naukowych i instytutach badawczych, wyższych uczelniach, wyższych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. 

Doktoranci WNG licznie pozyskują granty naukowe i są ich wykonawcami m.in. grantów NCN, DRiM i Turyzm dla Regionu. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Nauk Geograficznych 

Kierownik: dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ 

Kontakt: 
42 665-59-59
agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii trwają 4 lata i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu pedagogiki lub psychologii oraz dyscyplin pokrewnych, metodologii badań nauk społecznych (w zastosowaniu do pedagogiki i psychologii) oraz umiejętności prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej. Pozwalają także na zdobycie kompetencji umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w wielu formach współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym. 

Duża różnorodność badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Wychowaniu umożliwia doktorantom wybór problematyki prowadzonych przez siebie badań i realizację zainteresowań naukowych. Doktoranci zainteresowani pedagogiką mogą podejmować badania w zakresie: pedagogiki społecznej, teorii i historii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji, pedagogiki twórczości. Doktoranci zainteresowani psychologią mogą podejmować badania w zakresie: psychologii zdrowia, stresu, uzależnień, psychologii rodziny, terapii rodzin, psychologii rozwoju i jego wspierania, psychologii pracy i organizacji, psychologii biznesu i doradztwa kariery, psychologii prokreacji, psychologii klinicznej. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii 

Kierownik: prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz 

Kontakt:
42 6655 734
eleonora.batorowicz@uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego posiada pełnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych, obejmujące stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie specjalności reprezentowanych w Radzie Wydziału. 
 
W ramach tych uprawnień Wydział prowadzi od 1993 roku 4-letnie studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w zakresie nauk prawnych. Głównym zadaniem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której zwieńczeniem jest opracowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. 


Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone są przez profesorów oraz wyspecjalizowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem. Profesorowie pełniący funkcję opiekunów naukowych i promotorów posiadają w zdecydowanej większości doświadczenie wynikające z pracy w wymiarze sprawiedliwości jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych, a także z prowadzenia praktyki adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej. 
 
Program studiów doktoranckich obejmuje przede wszystkim obowiązek prowadzenia samodzielnej pracy naukowej służącej opracowaniu rozprawy doktorskiej i opanowaniu wiedzy z kierunku specjalizacyjnego, jak również obowiązek udziału w seminarium doktoranckim wskazanym przez opiekuna naukowego, udziału w konwersatorium z ekonomii albo filozofii i w innych zajęciach, jak m.in. retoryka czy komparatystyka prawnicza, a także wykładach gościnnych wygłaszanych na naszym Wydziale przez gości z uczelni krajowych i zagranicznych. Doktoranci mają ponadto obowiązek prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, co jest poprzedzone stosownym teoretycznym programem dydaktycznym. 


Absolwent studiów doktoranckich posiada dogłębną widzę w zakresie specjalności, w ramach której przygotował dysertację oraz pogłębioną wiedzę z dziedzin pokrewnych. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą o zjawiskach społecznych, gospodarczych i kulturowych wpływających na stanowienie i stosowanie prawa. Nabyta wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego prowadzenia pracy naukowo-badawczej i eksperckiej w zakresie prawa. 
 
Na terenie Wydziału znajduje się specjalistyczna biblioteka, która gromadzi fachową literaturę z dziedziny prawniczej, oraz w węższym zakresie z dziedziny filozofii, ekonomii, historii oraz materiały do nauki języków obcych. Aktualnie Biblioteka posiada ok. 62.000 woluminów książek, 9.330 woluminów czasopism oraz 200 woluminów zbiorów specjalnych. W gmachu funkcjonują też Centra naukowe, m.in.: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, dysponujące największą w Polsce bibliotekę obejmującą specjalistyczną polską i zagraniczną literaturę z zakresu prawa podatkowego i ekonomicznych aspektów opodatkowania oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville'a, w którego czytelni znajduje się księgozbiór Liberty Fund. Inc., oraz Centrum Studiów Wyborczych. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych 

 • niestacjonarne Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych 

 
Kierownik: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ 
Kontakt: (48 42) 635 63 55, mwlodarczyk@wpia.uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

Prowadzone przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Studia doktoranckie Nauk o Polityce wpisują się w obszar kształcenia nauk społecznych. Doktoranci zdobywają wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie nauk o polityce i dyscyplin pokrewnych, metodologii nauk społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej. Studia doktoranckie nauk o polityce kształtują postawy przygotowujące do pracy nauczyciela akademickiego, a także do działalności społeczno-politycznej i gospodarczej w środowisku krajowym i międzynarodowym. 

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają przygotować absolwenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, wykształcenia umiejętności pisania rozpraw naukowych, swobodnego poruszania się w międzynarodowym środowisku naukowym. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia pracy dydaktycznej, podczas której potrafi łączyć zdobytą wiedzę naukową z wykorzystaniem najnowszych metod przekazu. Powinno to służyć zwiększeniu intelektualnego potencjału absolwenta i przyczynić się w przyszłości do podejmowania przez niego nowych wyzwań zawodowych. 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych, lektoratów językowych oraz warsztatów specjalistycznych, seminariów doktoranckich. Ważną rolę edukacyjną pełnią zajęcia z metodyki szkoły wyższej, które odbywane są w trakcie procesu kształcenia i stanowią przygotowanie doktorantów do pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych. Zajęcia te skorelowane są z praktyką pedagogiczną prowadzoną w sposób samodzielny przez doktoranta bądź współprowadzonych w wymiarze godzin przewidzianych w regulaminie studiów UŁ. Także inne zajęcia, m.in. z retoryki, przygotowania i redakcji tekstów, zawierają komponent praktyczny umożliwiający doktorantowi podjęcie odpowiednich zadań zawodowych. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie Nauk o Polityce 

Kierownik: dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ 

Kontakt:
42 635 42 65
andrzej.dubicki@uni.lodz.pl 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Doktoranci są przygotowywani do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz do pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w praktyce biznesu i nauce, stwarzając doktorantom również szanse poszerzania wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w różnych podmiotach gospodarczych i instytucjach. Ukończenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu stanowi dla każdego ich uczestnika inwestycję edukacyjną, która potęguje szanse kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zarówno w sferze nauki, jak i praktyki zarządzania. 

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, metodyki pracy naukowej, form i metod prowadzenia zajęć, a także przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne. Doktoranci mogą również realizować wykłady do wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami oraz potrzebą zdobycia lub pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Zarządzania i innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. 

Wydział Zarządzania zapewnia możliwość wyboru seminarium doktorskiego spośród szerokiej oferty seminaryjnej, co umożliwia uczestnikom studiów doktoranckich realizację tematów badawczych z zakresu zarządzania, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości w zależności od ich zainteresowań naukowo-badawczych. Opiekunowie naukowi, promotorzy i inni pracownicy związani z procesem kształcenia na studiach doktoranckich wspierają doktorantów w pozyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich, przygotowania i obrony pracy doktorskiej. 

Nasi doktoranci mają możliwość udziału w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach, a także uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Corocznie we wrześniu jest organizowana na naszym Wydziale konferencja naukowa, na której doktoranci przedstawiają wyniki swoich badań naukowych. 

 • stacjonarne Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu 

 • niestacjonarne Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu 

Kierownik: dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ 

Kontakt:
42 635 62 80
ilona.swiatek@uni.lodz.pl 

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich - Zarządzenie Rektora UŁ nr 89 z 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ 
1. obowiązujące w roku akad. 2020/21 - Zarządzenie Rektora nr 28 z 6.11.2019 r. w sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.) 

2. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ

30 września

Doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne) 

Do 17 maja

Socjalne 
Dla osób z niepełnosprawnościami
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

od 2 do 20 stycznia w semestrze zimowym i od 2 do 20 czerwca w semestrze letnim 

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Więcej informacji znajduje się w Strefie Doktoranta.

Więcej informacji na temat przysługujących doktorantom stypendiów oraz wnioski stypendialne znajdziecie państwo na tej stronie

KONTAKT

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Inga Grzelak: (42) 635 47 47, inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl 

Wydział Chemii 

Agnieszka Łaska-Jesionowska: (42) 635 57 45, agnieszka.laska@chemia.uni.lodz.pl 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

Aleksandra Sulwińska - Kuraś: (42) 635 53 55, aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl 

Wydział Filologiczny 

Renata Chyła: (42) 665 52 15, renata.chyla@uni.lodz.pl 

Wydział Filozoficzno-Historyczny 

Kamila Starczewska: (42) 635 43 51, kamila.starczewska@uni.lodz.pl 

Bożena Pichola: (42) 635 43 51, bozena.pichola@uni.lodz.pl 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Justyna Napieraj – Kurzac: (42) 635 56 26, justyna.napierajkurzac@uni.lodz.pl 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Monika Tomaszewska: (42) 635 59 45, monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl 

Wydział Nauk Geograficznych 

Angelika Bierut - Mordylak: (42) 665 59 12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl 

Wydział Nauk o Wychowaniu 

Joanna Grzybowska: (42) 665 57 34, joanna.grzybowska@uni.lodz.pl 

Wydział Prawa i Administracji 

Katarzyna Kuszewska: (42) 635 46 20, kkuszewska@wpia.uni.lodz.pl 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Maja Dobkowska: (42 )635 43 75, mgr Maja Dobkowska

Wydział Zarządzania 

Małgorzata Krysiak: (42) 635 62 42, malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl