Studenci i doktoranci wszystkich uczelni w Polsce mogą ubiegać się o stypendia. Są one przyznawane za wyniki w nauce albo ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Jeżeli z jakiegoś powodu nagle znalazłeś się w przejściowo kryzysowej sytuacji, możesz wystąpić także o zapomogę, czyli interwencyjne wsparcie finansowe. O przyznaniu stypendiów decydują Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne i Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna oraz Rektor, które rozpatrują wnioski złożone do Centrum Obsługi Społecznych i  Socjalnych Studentów i Doktorantów i właściwego dziekanatu (dotyczy stypendium rektora).

O przyznanie stypendium socjalnego, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi mogą starać się również doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 (świadczenia te nie dotyczą doktorantów kształcących się w Szkołach Doktorskich).
 
Warto wiedzieć, że szczegóły przyznawania stypendiów na UŁ reguluje Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów, a podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Poniżej dowiesz się, o jakie wsparcie finansowe możesz się ubiegać i co zrobić, żeby je uzyskać.

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora dla doktorantów dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20, przyznawane jest dla 20% najlepszych doktorantów na określonym kierunku studiów doktoranckich. Stypendium to nie dotyczy doktorantów, którzy kształcą się w Szkołach Doktorskich.
Ogólne warunki przyznawania Stypendium Rektora dla doktorantów znajdziesz w załączonym dokumencie.

Jak starać się o stypendium? Wniosek stypendialny należy uzupełnić i zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukować, czytelnie podpisać i złożyć w odpowiednim Dziekanacie.  

Sposób składania: za pośrednictwem Usosweb
Termin: zgodnie z komunikatem Rektora UŁ

Jeżeli nie przyznano Ci stypendium i nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz się od niej odwołać w ciągu 14 dni od otrzymania jej w wersji papierowej. Odwołanie zawierające uzasadnienie należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe. Wzór odwołania - załącznik nr 6 - jest dostępny w bazie dokumentów - pobierz

Pliki do pobrania

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Doktorantów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2022/2023 wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 10 – 19.10.2022 r. – rejestracja i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej w dziekanacie swojego wydziału,
 2. 20 - 27.10.2022 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów),
 3. 04.11.2022 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB,
 4. 07.11 – 01.12.2022 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D
 5. Decyzje pozytywne na usosweb – 14.12.2022 (po godz. 21:00)

Doktorant, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023, powinien:

 1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora (dla doktorantów) w zależności od kierunku na którym chce złożyć wniosek.
 • Doktorant może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym wybranym kierunku)
 1. Następnie Doktorant będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
 2. Obowiązkiem Doktoranta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.
 3. Doktorant zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Doktorant nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Doktorant chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe. Bez podania numeru konta Doktorant nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie do 19.10.2022 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez Doktoranta.
 4. Doktorant ubiegający się o stypendium rektora (dla doktorantów) musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2022 r., zgodnie z  Regulaminem świadczeń stypendialnych.
 5. Doktorant nie wpisuje średniej ocen za rok akademicki 2021/2022. W ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z §34 ust. 1-5 Regulaminu świadczeń stypendialnych.
 6. Doktorant wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, czyli postępy w pracy naukowej; pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z okresu roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który Doktorant składa wniosek, tzn. za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11a do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11a nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Doktorant zobowiązany jest do poprawnego uzupełniania pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
 7. Przy informacji dot. postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej należy ma wniosku uzyskać podpis opiekuna naukowego/promotora stwierdzający wykonanie postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w minionym roku akademickim lub kopię uchwały rady wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego.
 8. Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną czyli samodzielne prowadzenie zajęć potwierdza pracownik Dziekanatu. Współprowadzenie zajęć potwierdza prowadzący zajęcia lub pracownik Dziekanatu.
 9. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Doktorant musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Doktorant źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
 10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Doktorant wskazał dodatkowe osiągnięcia naukowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy” za pośrednictwem platformy USOSweb, Doktorant otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
 11. Po spełnieniu przez Doktoranta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Doktorant ponownie musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
 12. Po zarejestrowaniu wniosku Doktorant:
 • drukuje wniosek  z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
 • podpisuje wniosek oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
 • do 19.10.2022 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.

UWAGA! Wniosek w formie papierowej zawierający napis "Niezatwierdzony" jest nieprawidłowo złożony (należy dokończyć rejestracji i kliknąć zarejestruj) i nie będzie przyjmowany przez pracowników dziekanatu.

 1. Zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora dla doktorantów w formie papierowej po 19.10.2022 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.

Na Ekranie „0” Doktorant zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Doktorant, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

 1. Pulę 20% liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora (dla doktorantów) na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w w załączniku nr 23 Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ.

Wykaz punktowanych osiągnięć - załącznik nr 11a

Wysokość stypendium rektora (dla doktorantów)  w roku akademickim 2021/2022

stawka stypendium – 1 130 zł

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne to świadczenie dla studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich dochód nie przekracza 1294,4 zł netto na osobę w rodzinie.
Wniosek o stypendium socjalne możesz złożyć w ciągu 14 dni od dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia. Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 (nie dotyczy doktorantów Szkół Doktorskich), możesz złożyć wniosek na przyszły rok akademicki już od maja. Nie zwlekaj! Decydując się na złożenie wniosku w trakcie roku akademickiego, stypendium może nie zostać Ci przyznane ze względu na wykorzystanie dostępnych środków. Jeżeli otrzymasz stypendium pamiętaj, że nie jest ono wypłacane wstecz i jest przyznawane od miesiąca, w którym wpłynie kompletny wniosek.
 
Stypendium socjalne może być wypłacane wyłącznie na jednym kierunku studiów. Łączny okres , przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez wzgledu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: I stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, II stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 
Jakie dokumenty musisz dostarczyć? O tym poinformuje Cię generator dostępny na stronie: dokumentysocjalne.uni.lodz.pl.  
 
Wygenerowany z usosweb i czytelnie podpisany wniosek z oświadczeniem o dochodach oraz kompletem dokumentów składasz w Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych ul. Lumumby 1, 91-404 Łódź. 

Sposób składania: w formie papierowej
Termin: od 04 maja 2023 r. (osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w UŁ - w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów do komisji rekrutacyjnej)

 

Aby starać się o stypendium socjalne wymagany jest wypełniony i podpisany wniosek o stypendium socjalne stanowi wniosek oraz oświadczenie o dochodach wygenerowane z systemu Usosweb oraz dokumenty poświadczające trudną sytuację materialną studenta (WYKAZ).

Dotyczy roku akademickiego 2023/2024

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

 1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1294,4 zł.
 2. Stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 przyznawane jest w wysokości:
  • dochód  0 zł – 600,00 zł – stypendium w wysokości –   1100   zł,
  • dochód  600,01 zł – 1294,4 zł – stypendium w wysokości –    950    zł

 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

W wyjątkowych sytuacjach możesz ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Nasza uczelnia przyznaje je studentom, którzy są sierotami, półsierotami, wychowankami instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej lub legitymują się zupełnym aktem urodzenia, w którym w miejsce nazwiska ojca wpisano nazwisko matki, zamieszkiwania w DS UŁ.


Sposób składania: w formie papierowej (należy zaznaczyć odpowiednie pole  wyboru na wniosku o stypendium socjalne)
Termin: od 04 maja 2023

Zaznaczamy odpowiednie pole wyboru na wniosku o stypendium socjalne - załącznik nr 3 (PRZEJDŹ DO BAZY DOKUMENTÓW)

Dotyczy roku akademickiego 2023/24

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi – 380    zł

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodów i przyznaje się je na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Żeby je uzyskać zgłoś się najpierw z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności do Akademickiego Centrum Wsparcia, które mieści się na osiedlu akademickim (ul. Pomorska 152, 91- 404 Łódź). Możesz je również zgłosić mailowo. Po zarejestrowaniu Twojego orzeczenia będziesz mógł uzupełnić wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb, by następnie wydrukować go, czytelnie podpisać i złożyć w formie papierowej w Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych (do 31.12.2022: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe).
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Świadczenie przysługuje na studiach I i II stopnia, a także na jednolitych studiach magisterskich, ale nie dłużej niż przez 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: I stopnia - nie dłużej niz przez 9 semstrów, drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semstrów. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, powoduje uzyskanie prawa do stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Pamiętaj, że jeżeli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności kończy się w trakcie roku akademickiego, możesz w ciągu trzech miesięcy dostarczyć nowe będące kontynuacją poprzedniego do Akademickiego Centrum Wsparcia, złożyć nowy wniosek w USOSweb, wydrukować i dostarczyć do COSSiS SiD,  a stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Sposób składania: rejestracja za pośrednictwem USOSweb i dostarczenie zarejestrowanego wniosku z załącznikami do COSSiSSiD UŁ 

Termin: od 02.10.2023

UWAGA! Przedłużenie okresu ważności orzeczenia

6 sierpnia 2023 r. weszła w życie art. 23 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 852), który przedłuża ważność orzeczeń zgodnie z zapisami poniżej:

Art. 23. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienionej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, że orzeczenia nie przedłużają się automatycznie należy:

 1. skontaktować się z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ w celu przedłużenia ważności orzeczenia w systemie usos ( kontakt: acw@uni.lodz.pl)
 2. złożyć wniosek w usosweb z aktualnym orzeczeniem, wydrukować, przesłać pocztą/złożyć osobiście w Centrum Obsługi Spraw Społecznym i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ (kontakt: stypendiumspecjalneizapomoga@uni.lodz.pl)

Dotyczy roku akademickiego 2023/2024

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności:

– w stopniu znacznym – 1 100 zł,

– w stopniu umiarkowanym – 950 zł,

– w stopniu lekkim – 750 zł.

ZAPOMOGA

Jeżeli nagle znalazłeś się w przejściowo trudnej sytuacji finansowej lub życiowej możesz ubiegać się o bezzwrotną zapomogę, którą przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialno-Socjalna bądź Rektor.  
O świadczenie to mogą starać się zarówno studenci, jak i doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 (świadczenia te nie dotyczą doktorantów kształcących się w Szkołach Doktorskich).

Jak to zrobić? Wypełnij wniosek w systemie USOSweb, wydrukuj go, czytelnie podpisz, a następnie dostarcz w wersji papierowej do Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych ul. Lumumby 1, 91-404 Łódź. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają okoliczności zmuszające Cię do wystąpienia o zapomogę. Komplet dostarcz w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia trudnej sytuacji. Tego rodzaju wsparcie możesz otrzymać nie częściej niż dwa razy w roku akademickim (chyba, że komunikat Rektora mówi inaczej), a jednorazowo może wynosić do 3 500 zł.  
Pamiętaj, że o zapomogę można wystąpić wyłącznie na jednym kierunku studiów, co oznacza, że studiując jednocześnie np. na dwóch kierunkach, nie możesz dwukrotnie się o nią ubiegać, dlatego podczas składania dokumentów poprosimy Cię o podpisanie zobowiązania o niepobieraniu tego świadczenia na więcej niż jednym kierunku.  

Sposób składania:

 • rejestracja za pośrednictwem usosweb i dostarczenie zarejestrowanego wniosku z załącznikami do COSSiSSiD UŁ 

Termin: w ciągu 3 miesięcy od powstania okoliczności (data uruchomienia tury od 02.10.2023)

KONTAKT

Jeśli masz pytania dotyczące powyższych stypendiów, poniżej znajdziesz kontakt do osób, które rozwieją Twoje wątpliwości.

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK: 12:00-15:00

WTOREK: 10:00-13:00

CZWARTEK: 10:00-13:00

PIATEK:8:30-11:30

 

SKŁAD OSOBOWY:

Dorota Zdrzalik

T: 42 66-55-340

E: dorota.zdrzalik@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Filologicznego i Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wskazanym powyżej.

Współpraca z dziekanatami ww. wydziałów w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.

 

Helena Gajewska

T: 42 66-55-341
E: helena.gajewska@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie wskazanym powyżej.

Współpraca z dziekanatami ww. wydziałów w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.

 

Sylwia Kasprzyk 

T: 42 66 55 342
E: sylwia.kasprzyk@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego w zakresie wskazanym powyżej.

Koordynacja prac Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów i Doktorantów UŁ w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Współpraca z COS Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.

 

Agnieszka Haus

T: 42 66 55 264
E:  agnieszka.haus@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Zarządzania

Wydział Prawa i Administracji w zakresie: stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Współpraca z dziekanatami ww. wydziałów w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

 

Millena Barcicka

T: 42 66 55 263
E: millena.barcicka@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Prawa i Administracji

Koordynacja prac Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Sprawy informatyczne Centrum.

Przygotowanie rozliczeń i zestawień finansowych związanych z realizacją wypłaty świadczeń w ramach typów stypendialnych: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci, fundusz dla doktorantów, stypendium ministra.

 

Joanna Blesińska

T: 42 66 55 264
E: joanna.blesinska@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Nauk Geograficznych

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny – w zakresie stypendium rektora dla studentów i doktorantów.

Stypendia Ministra – realizacja wypłaty przyznanych świadczeń.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie stypendium rektora dla studentów oraz doktorantów.

Prowadzenie spraw dotyczących skarg do sądu w zakresie świadczeń z Funduszu Świadczeń Stypendialnych w skali UŁ.

 

Agnieszka Żaczek

T: 42 66 55 350
E: agnieszka.zaczek@uni.lodz.pl

Zakres: Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Wydziału Chemii, zakresie wskazanym powyżej.

Współpraca z dziekanatami ww. wydziałów w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.