STYPENDIA

REGULAMIN

Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz

Załączniki do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23) - pobierz

Generator dokumentów do stypendium socjalnego - dokumentysocjalne.uni.lodz.pl

ПОЛОЖЕННЯПРО  СТИПЕНДІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ  СТУДЕНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ 

REGULATIONS OF SCHOLARSHIP BENEFITS FOR STUDENTS AND DOCTORAL STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF LODZ - No 1 - download

TERMS OF REFERENCE FOR AWARDING/RESERVING/EXCHANGING PLACES IN THE STUDENT DORMITORIES OF THE UNIVERSITY OF LODZ FOR FOREIGN STUDENTS/COURSE PARTICIPANTS OF THE POLISH LANGUAGE CENTRE FOR FOREIGNERS - download

 

WNIOSKI

OŚWIADCZENIA

 • oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - załącznik 12
 • oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - załącznik 13
 • oświadczenie o dochodzie netto osiągnietym w roku kalendarzowym 2021 w Ukrainie - załącznik 13a
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - załącznik 15
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - załącznik 16
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub do szkoły wyższej - załącznik 17
 • oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - załącznik 18
 • oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik 19
 • oświadczenie o braku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - załącznik 21

INNE

 • Odwołanie od decyzji w sprawie stypendium rektora (dla studentów) - załącznik nr 5
 • Odwołanie od decyzji w sprawie stypendium rektora (dla doktorantów) - załącznik nr 6
 • Terminy i miejsce składania wniosków, zasady dokumentowania sytuacji mater., wykaz dokumentów - załącznik nr 7
 • Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21.09.2022 r. w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2022/2023 - pobierz - HARMONOGRAM WYPŁAT
 • Wysokość stawek świadczeń pomocy materialnej obowiązujących w UŁ w roku akademickim 2022/2023 - załącznik 9 - pobierz - STAWKI
 • Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.01.2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 141 Rektora UŁ z dnia 12.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.) - pobierz - zmiana progu dochodowego
 • Rates of material assistance benefit at the University of Lodz in the academic year 2022/2023 - download

 • Wysokość stawek stypendium rektora obowiązujących w UŁ w roku akademickim 2022/2023- załącznik 9a - pobierz- STAWKI STYPENDIUM REKTORA
 • Rates of the rector’s scholarship for students and doctoral students in the academic year 2022/2023 - download

 • Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora dla studentów - załącznik nr 11- pobierz - OSIĄGNIĘCIA STUDENCI
 • Detailed conditions for awarding the rector's scholarship for students - download

 • Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora dla doktorantów - załącznik nr 11a - pobierz OSIĄGNIĘCIA DOKTORANCI
 •  Liczba studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla  studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2022/2023 oraz terminów składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla studentów i doktorantów -załącznik nr 23 - pobierz  

 

AKADEMIKI

REGULAMINY

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz

Załączniki do Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz 

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 07.07.2022 r. w sprawie: zmian zasad zamieszkiwania w Domach Studenckich UŁ w roku akademickim 2022/2023 - pobierz- CENNIK

WNIOSKI

 • wniosek o przyznanie miejsca w DS - załącznik nr 3 - pobierz
 • wniosek o zamianę DS - załącznik nr 4 - pobierz
 • wniosek o wakacje - załącznik nr 5 - nieaktualny, pobierz obecnie obowiazujący ---> pobierz (załącznik nr 1)
 • pokój z dzieckiem - załącznik nr 6 - pobierz
 • pokój jednoosobowy - załącznik nr 7 - pobierz
 • pokój dwuosobowy dla jednej osoby - załącznik nr 8 - pobierz
 • wniosek o zwrot nadpłaty - załącznik nr 10 - pobierz
 • wniosek o rezerwację miejsca na wakacje - ząłącznik nr 11 - nieaktualny, pobierz obecnie obowiazujący ---> pobierz  (załącznik nr 2)
 • wzór oświadczenia o wspólnym zamieszkaniu osób płci przeciwnej - pobierz
 • oświadczenie rodziców osoby małoletniej - pobierz
 • wniosek o zniżkę za zakwaterowanie w DS UŁ - załącznik nr 17  - pobierz
 • wniosek o zamianę ENG - załącznik nr 4  - pobierz
 • wniosek o przyznanie DS dla studentów zagranicznych UŁ- załącznik nr 9  - pobierz
 • Declaration of consent on behalf of parent/legal guardians - załącznik nr 16  - pobierz

INNE

 • zasady podziału miejsc w DS - załącznik nr 12 - pobierz
 • zakres zadań - załącznik nr 13 - pobierz
 • zwrot kaucji - załącznik nr 15 - pobierz
 • Regulamin użytkowania sieci komputerowej w Domach Studenta Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz

 

MIEJSCA WARUNKOWE

Regulamin przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w domach studenckich UŁ - pobierz

 


MIEJSCA GOŚCINNE

Zarządzenie Rektora  nr 145 z 26-09-2022 w sprawie: rezerwacji miejsca/pokoju gościnnego i opłat za najem pokoi gościnnych w domach studenckich UŁ - pobierz


 

DOKUMENTY OGÓLNE UCZELNIANE

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY UŁ

 • Zarządzenie Rektora nr 52 z dnia 28-12-2017 w sprawie: wprowadzenia RegulaminuWłasnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz
 • Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz

 

NAGRODA NAUKOWA REKTORA UŁ

 • Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.09.2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów - pobierz
 • Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów - pobierz
 • Wniosek o Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów - pobierz

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW

 • Zarządzenie Rektora nr 53  z dnia 02-12-2020 w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów UŁ  - pobierz
 • Wniosek o przynanie nagrody Rektora dla studentów UŁ - załącznik 1 -  pobierz
 • Informacje do celów podatkowych niezbędne do wypełnienia informacji PIT - załącznik nr 2 - pobierz

 

RULES OF THE RECTOR’S AWARDS FOR THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ - dowland

 • Application for the Rector's award for the students of the Uniwersity of Łódź - dowland
 • Information for tax purposes necessary to complete PIT information forms  - dowland
 • Informacja do celów podatkowych dla cudzoziemców - pobierz

 

NAGRODY REKTORA DLA DOKTORANTÓW

 • Zarządzenie Rektora nr 122 z dnia 29-06-2018 w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów UŁ – załącznik do zarządzenia nr 122 - pobierz

 

WSPARCIE FINANSOWE REALIZOWANE Z DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ NAU BROKER

 • Regulamin wsparcia finansowego realizowanego z darowizny pieniężnej przekazanej przez NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.NAU Broker  - pobierz
 • Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego realizowanego z darownizny pieniężnej przekazanej przez NAU Broker Ubezpieczeniowy SP z o.o - załącznik nr 1 - pobierz
 • Informacje dla celów podatkowych niezbędne do wypełnienia infromacji PIT (niedotyczy pracowników UŁ i cudzoziemców) - załącznik nr 2 - pobierz
 • Informacje dla celów podatkowych  dla cudzoziemców - załącznik nr 3 - pobierz
 • Application form for financial support from a cash donation made by NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. - dowland
 • Rules and Regulations for financial support from a cash donation made by NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. - dowland

 

KOŁA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE 

 • Zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 08-11-2011 w sprawie: zasad  tworzenia, funkcjonowania i finasowania kół naukowych, atystycznych i sportowych w UŁ - pobierz
 • Wniosek w sprawie dofiansowania zadania w zakresie studenckiej/doktoranckiej działalnosci naukowej, atystycznej lub sportowej oraz Preliminarz planowanych kosztów realizacji zadania - załącznik nr 1 i 2 - pobierz

ORGANIZACJE STUDENCKIE

 • Zarządzenie Rektora nr 98 z dnia 28-03-2013 w sprawie: zasad  rejestracji, funkcjonowania i finansowania uczelnianych orgaznizacji studenckich w UŁ - pobierz
 • Wniosek o wpisanie do rejestru Uczelnianej organizacji studenckiej - pobierz
 • Status Uczelnianej organizacji studenckiej UŁ załacznik nr 2 - pobierz
 • Preliminarz planowanych wydatków - załącznik nr 3 - pobierz

 

DOKUMENTY OGÓLNE

1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity) - pobierz

 •  Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw - pobierz

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - pobierz