PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Haus

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

1. Obsługa studentów i doktorantów w zakresie informowania o rodzaju pomocy z funduszu świadczeń

stypendialnych w UŁ.

2. Przyjmowanie od studentów i doktorantów wniosków o przyznanie stypendium socjalnego,

socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi oraz

wniosków o przyznanie stypendium rektora przesłanych przez dziekanaty.

3. Weryfikacja prawa do pobierania świadczeń, przyznawanie i wypłacanie świadczeń stypendialnych

dla studentów i doktorantów zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych, ustawą Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksem postępowania administracyjnego.

4. Weryfikacja dokumentów o dochodach dołączonych do złożonych wniosków o przyznanie

stypendium socjalnego oraz dokumentów dołączonych do wniosków o przyznanie stypendium

rektora i wysyłanie wezwań do uzupełnienia dokumentów.

5. Prawidłowe wyliczenie dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uprawniającego do przyznania

stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz kontrola aktualności

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

6. Informowanie studentów i doktorantów o terminach posiedzeń komisji WKSS, UKSS, OKSS i

terminach wypłaty świadczeń.

7. Przygotowanie dla WKSS listy studentów ubiegających się o stypendium socjalne, w zwiększonej

wysokości, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Tworzenie dla UKSS i OKSS list

rankingowych do przyznania stypendium rektora.

8. Zaplanowanie, zwołanie i uczestniczenie w posiedzeniach WKS-S, UKSS-D i OKSS-D w zakresie

przyznawania stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium

dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi z uwzględnieniem terminowości spotkania Komisji oraz

rozpatrywania spraw z zachowaniem terminów przewidzianych w KPA.

9. Sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji i dopilnowanie podpisania protokołu przez wszystkich

członków biorących udział w komisji.

10. Wprowadzanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę do bazy USOS w systemie podań oraz w średnich

dochodach.

11. Wprowadzenie do systemu USOS decyzji podjętych przez Rektora UŁ, WKSS, UKSS i OKSS i

naliczenie stawek stypendialnych określonych w załączniku nr 9 oraz 9a do Regulaminu oraz w

Zarządzeniu Rektora UŁ dotyczącym ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów i jego zróżnicowania dla poszczególnych stopni tego stypendium.

12. Sporządzanie i skuteczne doręczanie studentom i doktorantom decyzji o przyznaniu lub odmowie

przyznania stypendium: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, dla osób

niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora.

13. Tworzenie i opracowywanie Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów

oraz załączników do regulaminu zgodnie ze zmianami w ustawach, rozporządzeniach, KPA i

innych aktach prawnych.

14. Wydawanie zaświadczeń o pobieranych stypendiach.

15. Tworzenie kartotek i przechowywanie dokumentacji studentów i doktorantów w kartotekach.

16. Archiwizowanie dokumentów studentów.

17. Wykonywanych innych zadań zleconych przez przełożonego.

1. Dbałość o dobre imię i prestiż UŁ.

2. Rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonej pracy.

3. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń służbowych.

4. Bieżące informowanie Przełożonego o stanie prowadzonych spraw.

5. Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.

6. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy.

7. Przestrzeganie regulaminu pracy ustalonego na UŁ.

8. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

przeciwpożarowych.

9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

10. Dbałość o dobro UŁ i jego mienie.

11. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

12. Przestrzeganie obowiązujących w UŁ zasad współżycia społecznego.

KONTAKT I DYŻURY

sprawy stypendialne: 42-665-54-30

tel: 42-665-52-64

Patrice Lumumby 1 91-613 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-15:00
wtorek: 10:00-13:00
czwartek: 10:00-13:00
piątek: 08:30-11:30