Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

Opis zadań


Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

 • Świadczenia stypendialne - redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, śledzenie zmian w przepisach wyższego rzędu, przygotowywanie organizacji przyjmowania wniosków, przygotowywanie materiałów na komisje stypendialne, obsługa świadczeń w systemie USOS, realizacja wypłaty stypendialnej, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawozdawczość do MNiN, POLON, GUS.www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/s www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/wsparcie-w-akademickim-centrum-wsparcia
 • Realizacja planów budżetu oraz wykonania w ramach dotacji na świadczenia stypendialne.
 • Administrowanie domami studenckimi i Osiedlem Studenckim, obsługa przyznawania miejsc, współpraca z komisją akademikową, zamiany, rozliczenia finansowe, sprawozdania roczne i okresowe www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/kampus/aka
 • Prowadzenie indywidualnych spraw studentów związanych z zakwaterowaniem oraz w innych sytuacjach bytowych www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/w...
 • Prowadzenie administracyjnych spraw związanych z organizacją Juwenaliów.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą merytoryczną i finansową organizacji studenckich i kół naukowych, prowadzenie rozliczeń budżetu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. Redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, prowadzenie rozliczeń finansowych z przyznanych środków finansowych www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/rozwoj/kol... www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/spoleczno...
 • Realizacja zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą uczniów, studentów i doktorantów (Programy Zdolny Uczeń Świetny Student www.uni.lodz.pl/zuss#c24300 Studenckie Granty Badawcze www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/rozwoj/stu... i inne).
 • Ścisła współpraca z Samorządem Studencki i Doktoranckim w zakresie świadczeń stypendialnych, domów studenckich, wydatków na organizacje studenckie, Juwenalia i innych spraw wpływających na warunki bytowe i kształcenia studentów i doktorantów.
 • Wdrażanie dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i ustawy o dostępności cyfrowej www.uni.lodz.pl/dostepnosc
 • Koordynacja Projektu (Nie) Pełnosprawny Student, Prom2.

DOMY STUDENCKIE www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/kampus/aka...

 • Kwaterowanie i wykwaterowanie studentów, doktorantów, gości na podstawie skierowań wystawianych przez COSiD, BWZ i SJPdC w przypadku osób z zagranicy.
 • Przygotowanie budynku przed zakwaterowaniem zarówno stałych mieszkańców jak i gości, dbanie o czystość, planowanie przeprowadzanie remontów/odświeżania poszczególnych pomieszczeń w ścisłej współpracy z z jednostkami pionu technicznego w celu zapewnienia nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych.
 • Prowadzenie ewidencji zakwaterowanych mieszkańców i rozliczenia finansowe opłat w systemie USOS oraz na podstawie raportów z kasy fiskalnej - rozliczanie przychodów z Działem Księgowości i innymi działami z pionu Kwestora (bieżąca kontrola zadłużenia, wezwania do zapłaty, egzekucja długów w porozumieniu z ZRP, BWZ i SJPdC), rozliczanie kaucji.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków bytowych na terenie budynku i wokół niego (zapewnienie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, ppoż. oraz bezpieczeństwa budynków, zapewnienie ochrony w miarę potrzeb, kontrola osób wchodzących do akademika mieszkańców i gości i ich ewidencja),(przyjmowanie korespondencji do mieszkańców, ewidencja mieszkańców korzystających z pralni, suszarni, pokoju cichej nauki, siłowni, sali relaksu).
 • Prowadzenie bieżących spraw mieszkańców (zamiany, przyjmowanie uwag, skarg, postulatów).
 • Organizacja pracy pracowników (recepcji, pracowników sprzątających, gospodarczych, oraz technicznych).
 • Wystawianie zaświadczeń o zakwaterowaniu i poświadczanie kart obiegowych.
 • Ścisła współpraca z Radami Mieszkańców, Radą Osiedla oraz z Samorządem Studenckim i Doktoranckim.


AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki-ul/ak...

- Wsparcie w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, m.in. konsultacje edukacyjne, sporządzanie opinii w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (zgodnie z przepisami UŁ i po akceptacji – Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych), sesje rozwojowe z elementami coachingu;

- Wyrównywanie szans os. z niepełnosprawnościami w procesie studiowania: m.in. asystentura dla osób z niepełnosprawnościami w tym, indywidualne szkolenie wstępne dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami, tłumacz języka migowego, transport dla osób z trudnościami w poruszaniu się, zajęcia logopedyczne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego zgodnie z regulaminem wsparcia; www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/w...

- Adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb i możliwości studenta z niepełnosprawnościami, m.in. konsultacje i wskazówki dla nauczycieli akademickich, dotyczące adaptacji materiałów dydaktycznych na zajęcia ze studentami/doktorantami z niepełnosprawnością mowy, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, niewidomymi i słabowidzącymi, zespołem Aspergera i autyzmem; indywidualne konsultacje dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym np. z zespołem Aspergera (komunikacja i budowanie relacji w procesie edukacyjnym);www.uni.lodz.pl/strefa-pracownika/wsparcie...

- Prowadzenia dla studentów i doktorantów wsparcia psychologicznego, profilaktyki i terapii uzależnień, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, wspierających adaptację i uczenie się, grup wsparcia, filmoterapii, relaksacji, spotkań informacyjno-edukacyjnych;

- Wsparcie kandydatów z niepełnosprawnościami/chorobami przewlekłymi (w tym na studia doktoranckie do szkół doktorskich UŁ) w procesie rekrutacji, np. rekomendacje do prowadzenia egzaminów dla niesłyszących kandydatów, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych m.in. dla osób z dysfunkcją wzroku, udzielenie informacji nt. sposobów wspierania studentów/doktorantów z niepełnosprawnością ruchową, ale także z zespołem Aspergera zarówno na etapie rekrutacji, jak i w toku studiów; www.uni.lodz.pl/strefa-pracownika/wsparcie...

- Prowadzenie spraw związanych z rejestracją orzeczeń o niepełnosprawności, obsługa zatrudnienia psychologów i terapeutów, zakup sprzętu;

- Rozliczanie dotacji dla osób z niepełnosprawnościami;

- Koordynowanie zadań w ramach realizacji Programu Zdolny Uczeń Świetny Student www.uni.lodz.pl/zuss;

- Prowadzenie działań w zakresie dostępności www.uni.lodz.pl/dostepnosc

- Udział w projekcie „(Nie)pełnosprawny student UŁ” uczelniadostepna.uni.lodz.pl/

ZESPÓŁ DS. ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I WSPRACIA ORGANIZACJI STUDENCKICH

 • Opracowywanie nowych zasad funkcjonowania i finansowania organizacji studenckich
 • Prowadzenie zintegrowanej bazy organizacji studenckich i kół naukowych - integracja środowiska akademickiego poprzez wspólne zadania na rzecz rozwoju naukowego Uczelni.
 • Ścisła współpraca z organami samorządowymi Studenckim i Doktoranckim - www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/spolecznosc/samorzad-studencki
 • Wsparcie organów Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego w organizacji Juwenaliów.
 • Prowadzenie formularzy kontaktowych z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, "Rektor w pogotowiu".
 • Realizacja zadań związanych z obsługą nagród rektora dla studentów - publikacja komunikatów, zbieranie wniosków, przygotowanie materiału dla Rektora, tworzenie listy wypłat -www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/rozwoj/nagrody#
 • Mentoring dla absolwentów Programu Zdolny Uczeń Świetny Student - www.uni.lodz.pl/zuss
 • Weryfikacja i wypracowanie nowych zasad regulacji dotyczących przyznawania wyróżnień i medali dla studentów za działalność organizacyjną
 • Budowa społeczności „młodych naukowców” w oparciu o warsztaty online z zakresy pisania artykułów naukowych i prowadzenia badań z różnych dyscyplin.


Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

 • Uniwersytecka 3 90-136 Łódź
 • Patrice Lumumby 1 91-613 Łódź
 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
 • Pomorska 152 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 5 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 3 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 6 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 7 91-404 Łódź
 • Patrice Lumumby 16/18 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11 91-404 Łódź
 • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13 91-404 Łódź
 • Jana Matejki 21/23 90-237 Łódź
 • Patrice Lumumby 12 91-404 Łódź
tel: 42-665-51-66 e-mail: www: www.cos.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek