Rekrutacja do Szkoły doktorskiej to kilkuetapowy proces, który dla ułatwienia rozpisaliśmy na konkretne kroki. Zapoznaj się z nimi, żeby wypełnić wszystkie związane z nim formalności.

Pod kierunkiem potencjalnego Promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Wybór Promotora (pracowników Uniwersytetu Łódzkiego) na tym etapie procesu rekrutacji ma charakter opcjonalny i nie jest obowiązkowy. Kandydat może przystąpić do rekrutacji bez wskazania potencjalnego Promotora, wymagane jest jednak złożenie samodzielnie przygotowanej koncepcji pracy doktorskiej. 

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora (pracownika naukowego UŁ) zgodę na objęcie go opieką promotorską, składa oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się promotorstwa (wzór dostępny w kroku 4).

Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej (wzór dostępny w kroku 4).

 

 

Pliki do pobrania

Elektroniczna rejestracja do Szkoły Doktorskiej jest możliwa od 17-24.06.2024 r. (krok 1, terminarz rekrutacji). 

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji! 

 

 

Pliki do pobrania

Przygotuj czytelne skany lub zdjęcia całej dokumentacji papierowej, którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie dołącz je poprzez wgranie do systemu IRK w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji. 

Każdy plik ze skanem powinien w nazwie zawierać nazwisko i imię kandydata oraz nazwę dokumentu skanowanego według schematu: Nazwisko_Imię_Nazwadokumentu.

 

Przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie do SDNH, konspekt, kopie odpisów dyplomów - oryginały do wglądu SDNH, kopie publikacji i zaświadczeń) dostarcz osobiście lub wyślij pocztą na adres Szkoły Doktorskiej:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Centrum Szkół Doktorskich

Uniwersytet Łódzki 

ul. J. Matejki 21/23 

I piętro, pok. 113

90-237 Łódź 

 

Przyjmowanie dokumentów w formie papierowej odbywa się w terminie: 17 - 25.06.2023 w godzinach 9.00 - 12.30. W przypadku dokoumentów doręczanych pocztą za termin doręczenia uznaje się datę wpływu do szkoły doktorskiej.

 

 

Pamiętaj: Dokumenty załączone przez kandydata w systemie IRK winny być zgodne z dokumentami składanymi w wersji papierowej w sekretariacie SDNH.

Pamiętaj również o odręcznym podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz. 

 

Pliki do pobrania

Rozmowy odbędą się w dniach 09-12.07.24. 

Kryteria:

a) ocena projektu pracy doktorskiej – jego wartości merytorycznej oraz innowacyjności naukowej, a w przypadku programu Doktorat wdrożeniowy praktycznej użyteczności rozwiązań

b) ocena orientacji kandydata w literaturze przedmiotu, znajomości dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań, a także znajomości terminologii specjalistycznej i metodologii planowanych badań

c) ocena umiejętności prezentacji projektu (sprawność językowa, kompozycja wypowiedzi, dyscyplina wypowiedzi)

Termin: 09-12.07.2024 r. w zależności od liczby kandydatów. Szczegółowe informacje na temat  terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane kandydatom zarejestrowanym w systemie IRK poprzez wiadomość systemową.

 

 

 

 

Informacja o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej jest widoczna w systemie IRK na koncie kandydata, a decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Pliki do pobrania

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach projektu, która pomoże funkcjonować i rozwiązywać problemy zaistniałe w danym przedsiębiorstwie lub innym podmiocie .

Warunkami przystąpienia do programu są:

 • przygotowanie przez UŁ projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej;
 • podjęcie współpracy z przedsiębiorcą, który będzie zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu;
 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę (którym jest Uczelnia)  opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3450,00 zł– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 • zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego z przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z art.209 ust. 7 ustawy;
 • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 i 619)
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu;

Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie przez doktoranta rozprawy doktorskiejbędącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu.

Projekt jest realizowany przez jednego doktoranta.

Nabór wniosków w ramach programu zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy”  i naborze wniosków trwa od 9 maja 2022 r. do 01 czerwca 2022 r i odbywa się poprzez system OSF. 

Uwaga!

Wnioskodawcą wciąż pozostaje Uczelnia, natomiast promotor lub doktorant mogą być redaktorami pomocniczymi wniosku składanego w systemie OSF.

W celu aplikacji prosimy o kontakt z p. Agnieszką Wojnarowską:

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-43-85; 889-052-646

Pliki do pobrania

KONTAKT

 

 

Centrum Szkół Doktorskich

Uniwersytet Łódzki 

ul. J. Matejki 21/23 

I piętro, pok. 113

90-237 Łódź 

w godzinach 9-13: poniedziałek - piątek

E. sdnh@uni.lodz.pl 

telefon 042 635 55 93