W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze. 

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z ośmiu dyscyplin: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, naukach o kulturze i religii, nauce o sztuce, etnologii i antropologii kulturowej (dyscyplina od roku akademickiego 24/25).

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

OCENA ŚRÓDOKRESOWA:
Realizacja IPB (Indywidualnego Planu Badawczego) doktoranta podlega ocenie śródokresowej.
TERMIN
Ocena śródokresowa odbywa się najpóźniej do ostatniego dnia okresu stanowiącego połowę okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W roku przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji upływa  5 września. W tym przypadku Dyrektor dokonuje zaliczenia roku do 20 września.
W przypadku osób, które podjęły kształcenie w terminie, który uniemożliwia doktorantowi realizację programu kształcenia zgodnie z kalendarzem akademickim, określonym w odrębnych przepisach oraz rozpoczęciem przez doktoranta realizacji programu kształcenia od semestru letniego, termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji w roku  przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej upływa 21 dni przed rozpoczęciem semestru letniego (po dwóch latach od momentu rozpoczęcia realizacji programu kształcenia).
KOMISJA EWALUACYJNA
Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ewaluacyjną w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
Komisje ewaluacyjne są powoływane przez Dyrektora indywidualnie dla każdego doktoranta, spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Szkoły, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję ds. stopni naukowych w dyscyplinie odpowiadającej dyscyplinie rozprawy doktorskiej doktoranta, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem oceny śródokresowej doktoranta.
Na wniosek doktoranta, złożony najpóźniej na 7 dni przed terminem oceny śródokresowej, w obradach komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów. Przedstawiciel doktorantów wskazywany jest na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność Samorządu Doktorantów.
PRZEBIEG OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ
Komisje ewaluacyjne dokonują oceny śródokresowej doktoranta oraz ewaluacji opieki naukowej doktoranta.
Komisja ewaluacyjna dokonuje oceny doktoranta na podstawie:
1)    efektów realizacji IPB – podsumowanie jest dokonywane na podstawie corocznych sprawozdań doktoranta, zaopiniowanych przez promotora lub promotorów, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową; 
2)    rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem z zakresu realizacji IPB.
Komisja ewaluacyjna ma możliwość zapoznania się z arkuszami oceny doktoranta wraz z dokumentacją, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Zasady przeprowadzenia rozmowy w ww. trybie określają odrębne przepisy obowiązujące w UŁ. W wyjątkowych sytuacjach członek komisji ewaluacyjnej może uczestniczyć w pracach komisji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.
Praca komisji obejmuje:
a) zapoznanie się z dokumentacją doktoranta,
b) przeprowadzenie rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem,
c) przygotowanie oceny doktoranta wraz z uzasadnieniem (protokół)
d) ewaluację opieki naukowej doktoranta,
e) przygotowanie wyniku oceny opieki naukowej doktoranta (protokół).
Ocena doktoranta odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły,  przyjętych na podstawie odrębnych przepisów. Ewaluacja opieki naukowej odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej we współpracy z Radą Szkoły, przyjętych na podstawie odrębnych przepisów. 

WYNIK OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Ocena śródokresowa doktoranta kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja ewaluacyjna przygotowuje pisemne uzasadnienie oceny śródokresowej dla każdego doktoranta. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów szkoły doktorskiej.
Ocena komisji w zakresie opieki naukowej przedstawiana jest w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły doktorskiej oraz promotorowi lub promotorom albo promotorowi i promotorowi pomocniczemu.


 
 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

WAŻNE DOKUMENTY

W dniu 15 lutego 2024 r. podpisane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 235). Przewiduje ono podniesienie płac od 1 stycznia 2024 r. o 30%. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze  profesora wzrosło z poziomu 7 210 zł do 9 370 zł. Przepisy rozporządzenia zaczęły obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia, czyli z 22 lutego 2024 r., z mocą od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/235

Na podstawie art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora - 3466,90 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora - 5340,90 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 

Na mocy zmian wprowadzonych w ustawie PSWiN Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1672) od 1.10.2023 nie obowiązuje zakaz zatrudniania doktorantów szkoły doktorskiej jako nauczycieli akademickich ani pracowników naukowych (uchylony został art. 209 ust. 10, a powiązany z nim art. 203 ust. 1 pkt 5 uległ zmianie). Ustawa nie zakazuje też podejmowania zatrudnienia przez doktorantów w innym charakterze.

 

 

Dodatkowo zmianie uległ zapis uzależniający wypłatę stypendium od wysokości pobieranego wynagrodzenia, który obecnie nie ogranicza się do projektów, a jedynie odnosi się do formy jego zatrudnienia.

Stypendium doktoranckiego nie będzie otrzymywał doktorant, którego:


- kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską
- na podstawie o pracę z wynagrodzeniem, którego miesięczna wysokość przekracza wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora (aktualnie 9 370,00 PLN brutto).

 

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich i pobierający stypendium doktoranckie są natomiast objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:

  • kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
  • kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

 

Pliki do pobrania

Uwaga:

we wnioskach proszę nie uwzględniać następujących kosztów:

 

  • opłat autostradowych,
  • dojazdów samochodem

 

W związku ze zmianą Zarządzenia nr 42, doktoranci otrzymali możliwość przyznawania diet na wyjazdy krajowe i zagraniczne. Diety mogą być rozliczone pod warunkiem wpisania pozycji "diety" we wniosku o dofinansowanie.

Wysokość diet należy oszacować na podstawie ogólnodostępnych informacji lub po kontakcie z p. Iloną Krysiak (Dział Księgowości delegacje zagraniczne) lub pracownikami CSD (delegacje krajowe)

Należ pamiętać, że w przypadku delegacji krajowej kwota diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 25% diety

obiad – 50% diety

kolacja – 25% diety

Natomiast w czasie podróży zagranicznej, kiedy zapewniono bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 15% diety

obiad – 30% diety

kolacja – 30% diety

 

Informujemy również, że od 1/10/2023 UŁ ubezpiecza doktorantów i studentów UŁ na wyjazdy służbowe zagraniczne trwające do 30 dni, zgłoszone do Działu Księgowości (p. Ilona Krysiak) przed terminem rozpoczęcia podróży służbowej. Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego, usługi assistance.

Ubezpieczenie ważne od 01/10/2023 do 30/09/2024.

Ubezpiecza nas WIENER (VIENNA INSURANCE GROUP). Numer polisy COR 435599.

Pliki do pobrania

SCIENCE ON

Korzystanie z ScienceON umożliwia informowanie o wynikach prowadzonych badań, uzyskiwanych patentach i certyfikatach.

Informacje o publikacji należy wprowadzać do ScienceOn w terminie 30 dni od ukazania publikacji w wersji ostatecznej (ten i inne terminy – vide Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47 Rektora UŁ z dnia 17.01.2023 r.).

W Portalu Pracowniczym znajdą Państwo szczegółowe informacje pod linkiem: Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach ScienceON

Do opracowań poszczególnych zagadnień odsyła menu po lewej stronie oraz zakładka "Pliki do pobrania" w prawym górnym rogu ekranu.

NABORY GRANTOWE, CYKLE WYKŁADÓW, KURSY

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera). Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.

Osoby do kontaktu w sprawach programu:

Pani Agnieszka Kawka, e-mail: agnieszka.kawka@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 83

Pani Agnieszka Chmiel, e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl + 48 22 390-35-55

 

Pliki do pobrania

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021

Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem linkiem.

Osobą do kontaktu w sprawach programu im. Ulama NAWA jest Pani dr Magdalena Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72

Pliki do pobrania


Stypendium dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca i wykazała się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.
Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:  
a)    art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.) oraz  
b)    rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j.Dz.U. 2022 poz. 428).  
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1)    jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2)    posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.
Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
1)    autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie MEiN;
2)    autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów MEiN;
3)    kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
4)    zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5)    odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
6)    otrzymane stypendium zagraniczne;
7)    autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
8)    uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych
Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada danego roku.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej MEiN (wraz z informacją o aktualnym naborze wniosków): www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow
 
 

Pliki do pobrania

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST NA SEMESTR ZIMOWY I ROK AKADEMICKI 2024/2025

 

W dniu 15.04. 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Programu MOST (Programu Mobilności Studentów i Doktorantów) na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025.

Program dedykowany jest m.in. Doktorantom, którzy chcą realizować część swojej pracy naukowej (jeden semestr lub jeden rok akademicki) w innej niż macierzysta uczelni krajowej (wykaz uczelni dostępny na stronie: https://most.amu.edu.pl/jak-powstalmost/dokad-mozna-wyjechac/).

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie rejestracji w terminie: 15.04.2024 – 15.05.2024 r. za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK MOST):

https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2023Z/registration/

Udział w programie jest bezpłatny. W trakcie odbywania kształcenia w ramach programu MOST przysługujące doktorantowi stypendia wypłaca uczelnia macierzysta.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/rozwoj/wyjazdy-krajowe-i-zagraniczne

Regulamin Programu: https://most.amu.edu.pl/jak-powstal-most/regulamin/.

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Ferlińska: magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl (Centrum Szkół Doktorskich UŁ); tel.: (42) 635-55-90.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie!

 

adresowana do doktorantek i doktorantów przekładoznawstwa, do piszących przekładoznawcze rozprawy magistrantów i magistrantek, jak również do osób zainteresowanych problematyką humanistyki przekładowej i chcących pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie Letnia Szkoła Przekładoznawstwa odbędzie się w dniach 12–16 września w Łodzi. 

 

Naszymi wykładowcami będą: prof. Tomasz Bilczewski, prof. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. Piotr de Bończa Bukowski, dr Carol Chiodo, prof. Agnieszka Chmiel, prof. Theo Hermans, prof. Jerzy Jarniewicz, dr Anna Korzeniowska-Bihun, prof. Outi Paloposki, prof. Maciej Piasecki, prof. Jarosław Płuciennik, p. Magdalena Skoć, prof. Elżbieta Tabakowska oraz prof. Małgorzata Tryuk. 

 

Program Szkoły przewiduje zajęcia złożone z kilku bloków: wykłady plenarne z dyskusją, trzy sprofilowane seminaria, prelekcje i warsztaty z dziedziny humanistyki cyfrowej, spotkania poświęcone kontekstom przekładoznawstwa, prezentacje projektów badawczych uczestników i uczestniczek, konsultacje indywidualne.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej
stronie domowej.

 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

 

Koszt uczestnictwa w Letniej Szkole Przekładoznawstwa, uwzględniający zakwaterowanie i wyżywienie, to 1200 zł. 

 

Na zgłoszenia czekamy do 14 maja.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie tej informacji w Państwa środowiskach. 

O wynikach rekrutacji poinformujemy, kontaktując się z kandydatami i kandydatkami mailowo do 5 czerwca. 

 

ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz termin jej złożenia określany jest
w indywidualnym planie badawczym doktoranta.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ - PRZEDŁUŻENIE

Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej. W czasie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej doktorant zachowuje status doktoranta, z zastrzeżeniem że okres pobierania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może być dłuższy niż 4 lata.

Na wniosek doktoranta Dyrektor może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej w przypadku:

 

1) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą;

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem

    posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

4) udziału w grancie związanym z realizacją rozprawy doktorskiej;

5) innych szczególnych sytuacji losowych.

 

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej(załącznik nr 1) doktorant składa do Dyrektora szkoły, nie wcześniej niż po ocenie śródokresowej. Do wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej doktorant dołącza opinię promotora lub promotorów.

W przypadku  odmowy przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora UŁ w terminie 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Rektora UŁ jest ostateczne.

 

ZŁOŻENIE PRACY W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Doktorant składa rozprawę doktorską łącznie 2 razy:

  1. pierwszy raz: na zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej, na zasadach określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej.

Doktorant przedkłada ukończoną rozprawę doktorską promotorowi lub promotorom. Obowiązkiem promotora jest sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii promotora. 

Warunkiem przedłożenia promotorowi lub promotorom rozprawy doktorskiej jest uzyskanie zaliczeń i ocen, wynikających z programu kształcenia, oraz złożenie dokumentacji przebiegu kształcenia.

Po sprawdzeniu pracy promotor lub promotorzy wydają opinię na temat przedłożonej rozprawy.

Złożenie do Dyrektora rozprawy doktorskiej wraz z formularzem złożenia rozprawy doktorskiej (załącznik nr 2) oraz opinią promotora lub promotorów kończy kształcenie doktoranta. Szkoła Doktorska wydaje zaświadczenie o ukończeniu kształcenia.

Rozprawa ta pozostaje w aktach osobowych doktoranta w Szkole Doktorskiej.

  1. drugi raz: przy wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Regulaminie określającym szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (https://www.bip.uni.lodz.pl/stopnie-naukowe/akty-prawne).

Pliki do pobrania

UBEZPIECZENIA I ZDROWIE

Ubezpieczenia społeczne

Doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i  wypadkowemu.
Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Okres ubezpieczeń społecznych
Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i Uniwersytet Łódzki.
Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości, z własnych środków, sam ubezpieczony – doktorant.

Zbiegi tytułów
Doktorant, który jest dodatkowo:
- pracownikiem,
- członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,
- pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez względu na wysokość stypendium.
W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Ubezpieczenie zdrowotne
Doktoranci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Do ukończenia 26 roku życia doktorant powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego u swoich rodziców. 
Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia tj. doktorant:
- wykonuje umowę o pracę,
- jest zleceniobiorcą,
- prowadzi pozarolniczą działalność.
Od tych wyjątków składkę zdrowotną płaci pracodawca/zleceniodawca. 

Doktoranci, u których nie zachodzą powyższe wyjątki i nie mają możliwości zgłoszenia u rodziców (rodzice niepracujący), są zgłaszani przez UŁ do ubezpieczenia - składkę w całości płaci UŁ.
Po ukończeniu 26 roku życia ubezpieczenie u rodziców wygasa. Doktorant powinien zgłosić się do CSD w celu złożenia deklaracji do ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Okres ubezpieczenia zdrowotnego
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej  jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów.
 

Finansowanie składki zdrowotnej
Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik – Uniwersytet Łódzki.

 

Zmiany danych - WAŻNE

Wszelkie zmiany w danych osobowych: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, nadanie PESEL, podjęcie pracy zarobkowej na etacie, czy innej umowie, powinien niezwłocznie zgłosić do CSD  celem aktualizacji w systemach.

https://www.zus.pl/-/ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne-doktorantow?p_l_back_url=%2Fwyniki-wyszukiwania%3Fquery%3D%2Bdoktoranci

Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie składki (decyduje wpływ składki na konto).