PROFIL PRACOWNIKA: Inga Kuźma

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Zakres obowiązków na stanowisku profesorki uczelni:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej (badania jakościowe, w typie badań etnograficznych w terenie, jakim są instytucje pomocowe i wsparcia socjalnego oraz instytucje publiczne; badania jakościowe etnograficzne in vivo oraz in situ wśród grup z doświadczeniem trudnym i kryzysowym, jak: bezdomność, choroba, niepełnosprawność, kryzys psychiczny; oraz badania w typie desk research na danych zastanych, także archiwalnych, oraz na danych wywołanych; badania prowadzone w Polsce, porównawczo - za granicą);

2) publikowanie wyników prac badawczych na łamach wydawnictw naukowych;

3) prezentacja prac badawczych na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;

3) współpraca z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie prac badawczych i stosowanych wraz z partnerami z zewnątrz;

4) opracowywanie diagnoz, raportów itp.z zakresu polityk społecznych na podstawie badań własnych, zespołowych, także prac zamawianych i projektów stosowanych o charakterze społecznym;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (I i II stopień), sprawowanie opieki naukowej nad dyplomantkami i doktorantami.

- Zakres obowiązków na stanowisku dyrektorki instytucji badawczo-dydaktycznej:

1) reprezentowanie instytucji na zewnątrz i przed organami uczelni (w tym występowanie z wnioskami, także dotyczącymi zatrudnienia oraz innych spraw pracowniczych, zarządzanie mieniem instytucji, nadzór nad środkami finansowymi jednostki i in.)

2) wspieranie pracowników naukowych w organizacji ich projektów i prac badawczych;

3) wspieranie pracowników w podnoszeniu i doskonaleniu ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy naukowej i dydaktycznej

4) organizacja i nadzór nad przebiegiem dydaktyki;

5) wspierania studentów jednostki w procesie uczenia się i w ich rozwoju;

6) organizacja i nadzór nad pracą jednostek pomocniczych w instytucji (archiwum naukowe IEiAK UŁ i sekretariat);

7) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom instytutu;

8) delegowanie zadań pracownikom.

BIOGRAM

- habilitacja w 2016 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

- kierowniczka Centrum Innowacji Społecznych UŁ http://cein.uni.lodz.pl/

od 2017 r. i na kandencję 2020-2024

http://cein.uni.lodz.pl/-

dyrektorka IEiAK UŁ w kadencji 2020-2024

- członkini Management Committee Member

COST Action CA 19129 "Decolonizing Development" na l. 2020-2024: https://www.cost.eu/actions/CA19129/;

https://decolonise.eu

- członkini zarządu F.E.R.

Eurethno: http://www.eurethno.altervista.org/FR/default.php

- członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: https://ptl.info.pl, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: https://pts.org.pl/oraz SIEF https://www.siefhome.org

- w 2011 r. laureatka Nagrody dla młodych naukowców w dziedzinie nauk

społeczno-humanistycznych Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN oraz Konferencji Rektorów Szkół Wyższych w Łodzi

ZAINTERESOWANIA

- Humanistyka stosowana (od teorii antropologii publicznej/krytycznej/interwencyjnej/zaangażowanej do działań i projektów)

- Kulturowe sensy i znaczenia stygmatyzacji/marginesów/tabu/wykluczenia i stereotypizacji; bezdomność

- Empowerment i samorzecznictwo oraz innowacyjność społeczna (w kontekście praktyk oddolnych jednostek i grup oraz strategii instytucjonalnych; przestrzenie publiczne i prywatne; zagadnienia dotyczące „ukrytych programów”)

- Antropologia doświadczenia (w tym zagadnienia dotyczące: buntu, transgresji, przemocy, konfliktów oraz innych tematów trudnych i drażliwych; antropologia religijności)

- Badania problematyki kobiecej i herstory

OSIĄGNIECIA

1. PROJEKTY BADAWCZE

- 2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy

Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji

Obywatelskich na lata 2018–2030; koordynatorka zespołu UŁ.

- 2019-2020 (Nie)widoczni: niepełnosprawność i

choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii

kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia; grant PFRON; Niepełnosprawność w naukach humanistycznych;

kierowniczka projektu.

- 2018-2019 Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług

Społecznych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów

miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2; koordynatorka badań i projektu z ramienia UŁ (CEIN) w

partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

- 2018-2021 Women and homelessness; koordynatorka działań z ramienia UŁ (CEIN), projekt Erasmus+ Strategic

Partnernship, lider: Budapest Methodological Centre of Social Policy, nr 2018-1-HU01-KA202-047742.

2018-2019

Condemned to green? Accessibility and attractiveness of urban green spaces to people experiencing

homelessness; koordynatorka badań jakościowych w projekcie mgr Karoliny Koprowskiej. prof. UŁ Jakuba

Kronenberga oraz dr Edyty Łaszkiewicz z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale

Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

- 2018-2019 Connecting Memories; Erasmus+; wykonawczyni.

-

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0136/DLG/2017/10); Dialog; kierowniczka merytoryczna.

- 2017-2018

International cooperation for rehabilitation and social integration of refugee women in Turkey and Europe;

Erasmus+; konsultantka merytoryczna.

- 2015-2016 Women – War – Peace; Europe of Citizens;

wykonawczyni.

- 2012-2014 Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 11H 11 009480); NRPH; wykonawczyni.

KONTAKT I DYŻURY

Williama H. Lindleya 3 pokój: 234 90-136 Łódź

Dyżury

wtorek: 12:30-13:30 p. 234, IEiAK UŁ

e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

Dyżury

środa: 11:15-12:00 II część dyżuru także w środy w godz. 15:30 - 16:15, pok. 234, IEiAK UŁ