11 lipca, 2018 r.

Humanistyka dla każdego

Humanistyka dla każdego

Na wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ realizowany jest projekt pt. „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji [APHUM BASE i AP Forum]”, finansowany z programu DIALOG. Kierownikiem projektu jest dr hab. Inga Kuźma. W skład zespołu projektowego wchodzą również dr Alicja Piotrowska i mgr Anna Deredas.


Celem ministerialnego Programu DIALOG jest objęcie dofinansowaniem działań w trzech obszarach, takich jak: Doskonałość naukowa, Nauka dla innowacyjności oraz Humanistyka dla rozwoju.


Wygrany projekt na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ wpisuje się w trzeci moduł, czyli w Humanistykę dla rozwoju.


Projekt zakłada stworzenie specjalnej bazy danych pod nazwą APHUM Base, która stanie się nowoczesnym i wyprofilowanym narzędziem informacyjnym na temat aktywności humanistów, podejmowanej przez nich dla otoczenia zewnętrznego czy wraz z nim.


Adresatami projektu oprócz humanistów są też praktycy, wywodzący się z różnych sektorów spoza uczelni. Jedna i druga grupa zostanie zaproszona w ramach projektu do stworzenia wspólnej sieci (AP Forum). Zaoferowane im będą warsztaty oraz spotkania. Z tej mieszanej grupy zostanie wyłoniony specjalistyczny zespół do zaprojektowania modelu działania międzysektorowego, przez które rozumiemy współpracę podmiotów z różnych obszarów np. NGO’s i innych, w tym przy udziale sektora szkolnictwa wyższego. Partnerstwo zakłada równość pomiędzy podmiotami oraz współpracę opartą na dialogu.


- Działanie to udowodni wartość współpracy mieszanej, gdy krzyżują się różne doświadczenia, co jest ważne dla podnoszenia kreatywności, innowacyjności i jakości, w tym naukowej – mówi dr hab. Inga Kuźma, kierownik projektu.


- Chcemy wyjść poza czysto naukowe środowisko. Ukazać społeczno-gospodarczą jakość i potencjał humanistyki oraz wskazać możliwości wykorzystania humanistyki w różnych sektorach. Projekt pomoże w integracji środowiska humanistów ze środowiskiem zewnętrznym oraz stworzy warunki do współpracy tych środowisk. Będziemy organizować seminaria i szkolenia ukazujące już zaistniałe efekty obopólnej współpracy oraz projektować modelowe działania – wyjaśnia dalej Kuźma.


Do tworzenia tego typu sieci, motywującej do ściślejszej współpracy łączącej uczelnię z partnerami zewnętrznymi, zostaną zaproszone jednostki udzielające się już przy UŁ, np. w Radach Biznesu czy Radach Partnerskich oraz będą zachęcane kolejne podmioty, które do tej pory nie podejmowały wspólnej pracy z Uniwersytetem. Projekt ma za zadanie łączyć jak najszerszy przekrój tego typu jednostek: od wspomnianych już NGO po sektor gospodarczy.


Dane do przyszłej bazy są gromadzone w sposób ciągły (pochodzą z okresu 2007-2017), pokazują one rodzaj i skalę zaangażowania oraz zainteresowania badaczy projektami dla otoczenia zewnętrznego oraz jak te projekty były realizowane dotychczas.


Zgromadzony materiał będzie podstawą do proponowania badaczom rozwoju określonych umiejętności i szukania nowych kierunków nawiązywania dalszych partnerstw oraz wzmacniania kooperacji z tymi sektorami z otoczenia zewnętrznego, które dają najlepsze efekty. Brane będą pod uwagę sektory od wdrożeniowych czy stosowanych po naukowe i dydaktyczne, zatem z korzyścią dla jednej i drugiej strony kontaktu. Uwzględniony zostanie również aspekt dydaktyczny pracy humanistów z UŁ, co obejmuje między innymi przygotowanie studentów i studentek do pracy zawodowej i poruszania się na rynku pracy, gdy dysponują tak unikatową wiedzą i kompetencjami z jakimi kończą Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.


- Stworzenie APHUM Base i powołanie AP Forum wraz ze specjalistycznym zespołem, przełoży się na promocję innowacyjnych działań humanistyki, czyli rzadko spotykanych i stosowanych działań czy podejmowanych tematów. Zaś do zapoznania się z już istniejącymi pracami tego typu - cechujących się potencjałem jak wyżej - zapraszamy po uruchomieniu APHUM Base. Dzięki zgromadzonym w niej danym będzie można poznać zakres i efekty dotychczasowej aktywności humanistów i ich partnerów z otoczenia zewnętrznego. Zgromadzone i uporządkowane w bazie dane pomogą dostrzec i wyłonić wcześniej niedostrzegane ścieżki współpracy oraz powinny inspirować do kolejnych działań, zachęcać do podejmowania nowych pomysłów – opisuje specyfikę projektu dr hab. Inga Kuźma.


APHUM Base i AP Forum mają jednak ukazywać nie tylko to, co już było, ale też umożliwić dostrzeżenie nowych obszarów, tematów lub interpretacji nieznanych dotąd problemów i zagadnień, rysujących się na przecięciu nauki i badań oraz problemów i pytań stawianych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego. Projekt nie dostarczy jednak szczegółowych rozwiązań i tematów, oprócz stworzenia modelu współpracy międzysektorowej – proponującej jak działać w grupie mieszanej. Nowe idee i rozwiązania powinny wyłaniać się same, wraz z postępującym efektem synergii i tworzących się kontaktów, wymiany doświadczeń, potrzeb i kompetencji, np. w ramach tak zróżnicowanego środowiska zjednoczonego w AP Forum, które ma za zadanie wspomaganie owej wymiany. Zainteresowani określonym zagadnieniem, które sami określą, będą mogli kreować nowe rozwiązania - ważne dla nich i ich otoczenia oraz dla celów badawczych (dwa w jednym).


Projekt DIALOG zakończy się w 2019 roku. Jest to kolejny, innowacyjny projekt Uniwersytetu Łódzkiego, wskazujący na praktyczny wymiar nauki i badań w obszarze nauk humanistycznych.


Materiał źródłowy: dr hab. Inga Kuźma

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Nowi profesorowie na UŁ
Następna wiadomość Fizycy badają w CERN reakcje jądrowe z wykorzystaniem neutronów