24 sierpnia, 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu MINIATURY

Rozstrzygnięcie konkursu MINIATURY

Źródło: Pixabay

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Tegoroczne MINIATURY otrzymali naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego – dr Michał Ponczek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Sylwia Smarzewska z Wydziału Chemii.


Dr Sylwia Smarzewska otrzymała grant w wysokości około 45 tys. zł i zajmie się działaniem naukowym pt. ”Fizykochemiczne i biochemiczne właściwości warstw grafenopochodnych”. Projekt ten umożliwi zdobycie nowej wiedzy w dziedzinie chemii grafenu, a także pozwoli usystematyzować wiedzę na temat zastosowania pochodnych grafenu w elektrochemii, oraz ich wpływu na właściwości elektrod.


Celem projektu jest elektrochemiczne i mikroskopowe scharakteryzowanie warstw wytwarzanych na elektrodach pracujących stosowanych w woltamperometrii. Tematyka projektu wpisuje się w prace badawcze prowadzone w Zakładzie Analizy Instrumentalnej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Prace te dotyczą głównie wpływu budowy strukturalnej pochodnych grafenowych na elektroanalityczne właściwości wytwarzanych warstw sensorycznych. Struktura i właściwości tych warstw są zależne od metody produkcji, co może powodować rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskiwanymi w różnych laboratoriach.


Mimo, że Polska jest jednym z liderów w produkcji grafenu, wg autorki projektu brakuje zespołów badawczych zajmujących się rozwojem badań w kierunku określania właściwości materiałów na bazie pochodnych grafenu, w szczególności tych związanych z analizą elektrochemiczną.


Spodziewane rezultaty proponowanych badań pomogą naukowcom zajmującym się różnymi dziedzinami nauki w sprawnym opracowaniu nowych, niezwykłych materiałów, co pozwoli na dalszy rozwój cywilizacyjny i przyczyni się do polepszenia jakości życia społeczeństwa.


Dr Michał Ponczek dostał prawie 50 tys. zł i w swych badaniach zajmie się projektem pt. „Identyfikacja sekwencji nukleotydowych aktywujących czynniki kontaktu w osoczu krwi człowieka za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) - znaczenie dla patogenezy powikłań zakrzepowo-zatorowych”.


Krzepnięcie krwi jest powodowane między innymi przez białka nazywane czynnikami krzepnięcia. Nadmierne krzepnięcie prowadzi do zakrzepów oraz zatorów w naczyniach krwionośnych i grozi śmiercią. Zakrzepy są często wszczynane przez grupę białek krzepnięcia, które zwane są czynnikami kontaktu (czynnik XI, czynnik XII, prekalikreina, wielkocząsteczkowy kininogen). Czynniki kontaktu mogą być aktywowane przez różne związki posiadające ujemny ładunek elektryczny, w tym prawdopodobnie także przez kwasy nukleinowe: DNA i RNA.


Celem projektu jest wstępne sprawdzenie, czy określone sekwencje kwasów nukleinowych mogą wiązać się z czynnikami kontaktu i odpowiadać za ich aktywację. Dr Michał Ponczek zamierza sprawdzić swoistość wiązania DNA i RNA z czynnikami kontaktu człowieka przez wykrycie połączeń białko-kwasy nukleinowe za pomocą przeciwciał, izolowanie kwasów nukleinowych oraz ich sekwencjonowanie i mapowanie do genomu referencyjnego człowieka.


Wykrycie sekwencji będzie pierwszym krokiem do wynalezienia oryginalnych terapii zapobiegania zakrzepom oraz wzbogaci wiedzę o czynnikach kontaktu.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Nominacja w konkursie EDUinspiracje 2017
Następna wiadomość Wyprawa życia - Indochiny 2017