UNIC Superdiversity School – wykłady UNIC dla studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych UŁ

W dniach 16-18 listopada 2022 r. odbędzie się trzydniowe wydarzenie w formule online: UNIC Superdiversity School: Dostępność w szkolnictwie wyższym (nauczanie, studiowanie i rekrutacja) - w kierunku bardziej integracyjnej kultury uniwersyteckiej. Udział mogą wziąć studenci, pracownicy naukowi i pracownicy administracyjni wszystkich uniwersytetów UNIC!

Zarejestruj się na wydarzenie! 

O czym będziemy dyskutować?  
Podczas Superdiversity School będziemy dyskutować o kwestiach związanych z dostępnością, barierami i wykluczaniem w szkolnictwie wyższym. Zapraszamy do wymiany doświadczeń, debaty i nauki! Porozmawiamy o tym:  

 • Kto ma dostęp do szkolnictwa wyższego i kariery naukowej?  
 • Kto napotyka na bariery?  
 • Co wszyscy możemy zrobić, aby wspierać równe szanse?  

Dzień 1: 16.11.2022 (środa) 
Włączenie i wykluczenie w szkolnictwie wyższym  

13:00 - 15:00 CET/UTC+1 * 14:00 - 16:00 EET/UTC+2: otwarte dla wszystkich uczestników  
Dostępność i włączenie (inkluzywność) w szkolnictwie wyższym – jak wygląda sytuacja w Europie? 

Dzień rozpocznie się od słów powitania w Superdiversity School, po czym nastąpi przemówienie Sheili Riddell. Wykład zgłębi temat dostępności i zatrzymania w szkolnictwie wyższym zróżnicowanych grup studentów i pracowników naukowych na wczesnym etapie kariery zawodowej. Koncentrując się na niepełnosprawnych studentach studiów licencjackich i magisterskich, omówimy, jak radzą sobie w środowisku akademickim grupy niedoreprezentowane i nieuprzywilejowane. Jakie struktury przyczyniają się do ich uczestnictwa i sukcesu? Wychodząc od kwestii niepełnosprawności, przyjmiemy podejście przekrojowe, aby zobaczyć, jak zdolności, płeć, migracja i pochodzenie społeczno-ekonomiczne oraz status społeczny wpływają na tworzenie przywilejów (lub ich brak). Na koniec ocenimy i omówimy obecne i potencjalne strategie poprawy uczestnictwa, sprawiedliwości i równości. Po przemówieniu inauguracyjnym uczestnicy będą mieli okazję zastanowienia się w małych grupach nad ich własnym doświadczeniem związanym z barierami/ograniczeniami.  
Powitanie: Prof. dr Isolde Karle, Prorektor ds. różnorodności, integracji i rozwoju talentów, Ruhr University Bochum  
Prelegent: Prof. Sheila Riddell, Dyrektor Centrum Badań nad Edukacją Włączeniem i Różnorodnością na Uniwersytecie w Edynburgu  
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci oraz pracownicy administracyjni na wszystkich poziomach doświadczenia  
 

Dzień 2: 17.11.2022 (czwartek)  
Nauczanie włączające (inkluzywne) i uczenie się  

Drugi dzień skupia się na refleksji nad inkluzywnym środowiskiem nauczania i uczenia się.  

9:00 - 10:30 CET/UTC+1 * 10:00 - 11:30 EET/UTC+2 otwarte dla wszystkich uczestników  
Panel dyskusyjny: Wdrażanie nauczania włączającego (inkluzywnego) w studiach i nauczaniu - sposoby, środki, wyzwania  

Drugi dzień rozpoczyna się od panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział prorektorzy z Oulu i Bochum, przedstawiciele studentów, pracownicy dydaktyczni oraz przedstawiciele studentów z niepełnosprawnościami.  
Porozmawiamy o tym, jak dobrze cel inkluzywności jest zakotwiczony w przepisach naszych uczelni oraz jak z różnych perspektyw wygląda obecnie wdrażanie i codzienna praktyka w tym zakresie. 

 • Jakie są obecne praktyki w zakresie inkluzywnego nauczania i uczenia się na naszych uniwersytetach?  
 • W jaki sposób nauczyciele są wspierani i aktywnie zachęcani do rozwijania praktyk z obszaru inkluzywności i dostępności w zakresie nauczania i uczenia się oraz do zdobywania nowych umiejętności?  
 • Jak wygląda istniejąca praktyka dotycząca inkluzywnych (włączających wszystkich studentów) egzaminów i pomysłów na jej ulepszenie?  
 • Wspólnie określimy pilne zadania, które należy dalej rozwijać na rzecz większej inkluzywności/integracji w naszej praktyce nauczania.  

17.11.2022, 10:45 - 12:15 CET/UTC+1 * 11:45 - 13:15 EET/UTC+2: - dla kadry dydaktycznej - liczba uczestników ograniczona  
Warsztaty: Włączenie (inkluzywność) i dostępność w szkolnictwie wyższym i nauczaniu: perspektywa nauczyciela akademickiego  

Szkolnictwo wyższe przygotowuje profesjonalnych praktyków i badaczy do dostosowania się do potrzeb społeczeństwa i wyposaża ich w sposób myślenia, który kształtuje nasze społeczeństwo. Ci specjaliści będą nie tylko stosować wiedzę, ale również wpływać na to, jak kształcone będą nasze dzieci, jak budowane będą budynki, jak wymierzana będzie sprawiedliwość. Jeśli będą działać w branży modowej, będą wpływać na to, jak postrzegane będą nasze ciała.  
Ta sesja ma na celu zakwestionowanie pojęcia normalności. Poprzez przykłady technologiczne (nie tylko IT) zobaczymy, jak nasz język może stygmatyzować. Zmierzymy się z ograniczeniami naszych ciał i umysłów, jeśli chodzi o inkluzywność, a na koniec wspólnie poszukamy sposobów na uczynienie szkolnictwa wyższego bardziej inkluzywnym i dostępnym.  

17.11.2022, 12:30 - 15:00 CET/UTC+1 * 13:30 - 16:00 EET/UTC+2: - dla pracowników dydaktycznych - ograniczona liczba uczestników  
Warsztaty: Universal Design for Learning w szkolnictwie wyższym - praktyczne podejście do uczynienia nauczania bardziej włączającym  

Universal Design for Learning (UDL) to zbiór zasad tworzenia programów nauczania, które dają wszystkim osobom równe szanse na naukę, w tym studentom z niepełnosprawnościami. Ten zyskujący coraz więcej poparcia ruch ma na celu poprawę doświadczenia edukacyjnego wszystkich studentów dzięki bardziej elastycznym metodom nauczania, oceny i świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb różnych uczniów. Warsztat ten będzie w stanie wyjaśnić uczestnikom podstawowe zasady UDL, wyznaczyć różne opcje projektowania nauczania w szkolnictwie wyższym oraz zastosować te zasady we własnej praktyce dydaktycznej. 
Osoby prowadzące: Dr Laura Lee, kierownik ds. badań oraz dr Brian Butler, doradca ds. inkluzywnego nauczania i uczenia się w szkolnictwie wyższym oraz wykładowca w Centrum Integracji Badań, Nauczania i Uczenia się (CIRTL) na University College Cork (UCC).  

17.11.2022, 12:30-13:15 CET/UTC+1 * 13:30-14:15 EET/UTC+2: - dla studentów - ograniczona liczba uczestników   
Warsztaty: Dowiedz się, jak dotrzeć do większego grona osób w mediach społecznościowych, udostępniając cyfrowo dostępne posty 

Podczas tych warsztatów najpierw omówimy, co oznacza dostępność cyfrowa, a następnie poznamy kroki, które możemy podjąć, aby być świadomym rzeczywistości online. Dzięki temu różni ludzie będą mogli uzyskać dostęp do naszych treści w mediach społecznościowych. Użyte przykłady będą zaczerpnięte z Instagrama, Twittera i Facebooka. Podstawowe zasady są jednak przydatne także na innych platformach.  
Trener: Anna-Liisa Mattila, projektantka IT, Uniwersytet w Oulu  

Dzień 3: 18.11.2022 (piątek) 
Równe szanse na karierę w środowisku akademickim  

Trzeci dzień koncentruje się na efektach gatekeepingu (wykluczenia) w budowaniu kariery na uczelniach.  
9:00 - 13:00 CET/UTC+1 * 10:00 - 14:00 EET/UTC+2: dla pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi, kierowników naukowych - liczba uczestników ograniczona  
Warsztaty: Wymiana doświadczeń: praktyka administracyjna wrażliwa na integrację i różnorodność  

Począwszy od powitania międzynarodowych gości po uwzględnianie kwestii związanych z mobilnością lub używanie języka wrażliwego na płeć: pracownicy wsparcia naukowego i administracji często pracują dla bardzo zróżnicowanych zespołów, grup docelowych i wobec różnych oczekiwań. Jest to wzbogacające, ale również trudne, ponieważ wymaga wiedzy i wrażliwości w zakresie różnorodności. Podczas tego warsztatu pracownicy administracyjni z Bochum, Oulu i innych uniwersytetów UNIC będą mieli okazję do wymiany doświadczeń na temat wyzwań i przyjemności związanych z pracą z i dla pracowników uniwersyteckich. W parach lub małych grupach omówią przykłady z praktyki w swoich miejscach pracy: Gdzie i jak różnorodność staje się istotna w codziennej pracy? Jakie wyzwania z tego wynikają?  
Do udziału w tym warsztacie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Nie martw się, jeśli Twój angielski nie jest doskonały!  
Prowadzący: Dr Iris Wangermann  

18.11.2022, 13:00 - 14:30 CET/UTC+1 * 14:00 - 15:30 EET/UTC+2: otwarte dla wszystkich uczestników 
Wykład: Gatekeeping (wykluczenie) w karierze naukowej 

Wykład zachęca do lepszego zrozumienia rozmaitych wyzwań, przed którymi stoją różni badacze podczas rozwijania swojej kariery w środowisku akademickim. 
W jaki sposób komisje selekcyjne/rekrutacyjne podejmują decyzje o zatrudnieniu kadry akademickiej? 
W swoich przełomowych badaniach nad uprzedzeniami w hierarchii akademickiej Posselt i współpracownicy (2020) twierdzą, że starsi wykładowcy w rozwoju kariery działają jako "strażnicy i pośrednicy statusu". Bazując na tej wiedzy, badania Leah Hakkola pokazują, że perspektywy/spojrzenie starszych członków kadry uniwersyteckiej na różnorodność i równość odgrywają rolę w utrudnianiu bądź rozwijaniu kariery zawodowej młodszych członków tej społeczności. 
Wykład będzie dotyczył tematyki unikalnych barier/ograniczeń, na które napotykają niedostatecznie reprezentowani młodsi członkowie kadry uniwersyteckiej w pracy nad rozwojem kariery. Opierając się na krytycznej nauce i liberalnej praktyce, zbadamy, w jaki sposób ukryte uprzedzenia utrzymują status quo, co stanowi zagrożenie dla równości i możliwości zawodowych dla różnych młodszych badaczy. Końcowa dyskusja skupi się na strategiach wspierania sprawiedliwego budowania kariery - zarówno dla początkujących naukowców stojących w obliczu procesów selekcji, jak i dla starszych członków kadry akademickiej, którzy umożliwiają innym budowanie kariery akademickiej.  
Wykładowca: Leah Hakkola 
 
Superdiversity School jest organizowane przez Ruhr Universität Bochum we współpracy z Uniwersytetem w Oulu, Finlandia. 
Szczegóły wydarzenia 
Data i godziny wydarzenia: 16 listopada 2022 (środa) - 18 listopada 2022 (piątek) cały dzień 

Zarejestruj się już dziś! 

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 16 listopada 2022 (środa) - 18 listopada 2022 (piątek) Cały dzień

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB