28 marca, 2018 r.

Wyróżnienie „Łódzkie Eureka 2017”

Wyróżnienie „Łódzkie Eureka 2017”

fot. pixabay

Projekt naukowo–badawczy prof. Anety Pawłowskiej po raz kolejny zdobył uznanie w oczach fachowców. Tym razem zespół odpowiedzialny za opracowanie metodologii naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki oraz jej implementację w łódzkich muzeach otrzymał wyróżnienie „Łódzkie Eureka” w kategorii nauka.


Wyróżnienie zostało przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Konkursowe jury co roku honoruje wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia, w tym m.in. nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące sukcesy. W każdej edycji przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka. Prawo zgłaszania kandydatów mają uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.


Wyróżniony projekt dotyczył stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1 i ms2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego oraz zbadanie potrzeb niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania, a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkolili swój warsztat, kształtując nowe umiejętności i nawiązując cenne relacje podczas pracy w środowisku pozauczelnianym. Podjęte działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli biznesu. W wyniku projektu nastąpiła aktywizacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i niedowidzących), wprowadzono również dla nich znaczące ułatwienia dostępu do zbiorów łódzkich muzeów.


Funkcję kierownika wyróżnionego projektu pełniła prof. Aneta Pawłowska z Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Partnerami i realizatorami przedsięwzięcia byli ponadto: dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ), dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ), dr Kinga Sygizman (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ), studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki UŁ, Paulina Dzwonkowska (edukator z Muzeum Miasta Łodzi), Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk (kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi), dr inż. Artur Hłobaż (wydziałowy koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem przy wsparciu firmy 9bits), oddział ms1, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych i Polski Związek Niewidomych – Okręg Łódzki.


„Łódzkie Eureka” jest kolejnym wyróżnieniem przyznanym projektowi. W listopadzie 2017 r. zespół odpowiedzialny za realizację audiodeskrypcji otrzymał nagrodę LUMEN dla najbardziej profesjonalnie zarządzanych polskich uczelni.


Wręczenie statuetki „Łódzkie Eureka” nastąpi podczas uroczystej inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zaplanowanej 16 kwietnia.


Materiał: Bartosz Burski, Wydział Filologiczny UŁ

Poprzednia wiadomość Najzdolniejsi młodzi matematycy w Łódzkiem
Następna wiadomość UŁ komentuje: Wymieranie gatunków