29 września, 2017 r.

Zbadamy innowacje w europejskich przedsiębiorstwach

Zbadamy innowacje w europejskich przedsiębiorstwach

Uniwersytet Łódzki został partnerem w międzynarodowym projekcie „Metody efektywnej segmentacji innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem faz cyklu życia, reprezentowanych sektorów oraz charakterystyk regionalnych”, o akronimie SMEthod. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 84 000 Euro, w ramach programu ramowego Horyzont 2020, z Komisji Europejskiej i potrwa 30 miesięcy.


Celem projektu SMEthod jest rozpoznanie najskuteczniejszych form wsparcia dla działań innowacyjnych podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Konsorcjum złożone z uczelni wyższych oraz firm i instytucji, opracuje ulepszone metody segmentacji rynku, w celu przyznawania środków finansowych na innowacje. Tym samym możliwe będzie opracowanie wytycznych dotyczących optymalnego przyznawania środków finansowych na wprowadzanie innowacji.


W projekcie zostaną zbadane efekty, jakie przynoszą działania innowacyjne podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Analizowany będzie zarówno wpływ innowacji na wyniki ekonomiczne wprowadzających je firm, jak i ich konsekwencje dla najbliższego otoczenia tych przedsiębiorstw. Na potrzeby badań empirycznych zebrane zostaną dane ankietowe od przedsiębiorstw z wybranych krajów europejskich.


Koordynatorem projektu jest polska firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku (Market Research and Analysis Centre). Pozostali partnerzy, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, to: Polis Twenty One Design & Engineering Limited (Cypr), Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (Finlandia), Badajoz Official Chamber of Commerce, Industry and Services (Hiszpania), International Society for Professional Innovation Management Ltd (Wlk. Brytania) oraz Lancaster University (Wlk. Brytania).


Dr Anna Staszewska-Bystrova z Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego jest koordynatorem jednego z pięciu pakietów roboczych, którego głównym zadaniem jest ekonometryczna analiza wpływu różnych form finansowania innowacji. Za pomocą odpowiednich metod ekonometrycznych rozpoznane zostaną cechy podmiotów najefektywniej wykorzystujących wsparcie na wprowadzanie innowacji. Pracownicy Katedry mają bogate doświadczenie w prowadzeniu analiz ilościowych z zakresu mikro- oraz makroekonomii, w tym m. in. w prognozowaniu i badaniu efektów polityki gospodarczej.


Horyzont 2020 jest programem ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Program ma na celu umocnienie na świecie wiodącej pozycji instytucji naukowych znajdujących się w Unii Europejskiej, poprzez zapewnienie wsparcia najlepszym naukowcom w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy i wymianie pomysłów. Horyzont 2020 wspiera również innowacyjne przedsiębiorstwa w podnoszeniu konkurencyjności Europy, w tym w tworzeniu miejsc pracy.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość "ŚWIATŁA KOTARBIŃSKIEGO" na Light Move Festival
Następna wiadomość Humanista w biznesie – inauguracja na UŁ