KONFERENCJA KOMITETU BADAŃ NAD MIGRACJAMI

Godło Polski
KONFERENCJA KOMITETU BADAŃ NAD MIGRACJAMI

XI Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN
„Migracje w dobie kryzysów społecznych”
Łódź, 21-23 września 2022

Tematem przewodnim XI konferencji KBnM PAN są procesy migracyjne w czasach wielości kryzysów, z którymi mierzą się dziś społeczeństwa. Kryzysy to niepożądane i trudne do opanowania zjawiska o charakterze ekonomicznym, politycznym, kulturowym (normatywnym), zdrowotnym czy środowiskowym zagrażające ciągłości i trwałości danego systemu. Cechują się nieprzewidywalnością skutków i różną dynamiką, przez co wywołują powszechny niepokój, a z powodu nierównomiernego zasięgu niejednorodnie oddziałują na otoczenie. Do przywrócenia równowagi wymagane jest podjęcie nadzwyczajnych działań.

Oddziaływanie piętrzących się kryzysów na mobilność ludzką stanowi coraz ważniejszy przedmiot badań. Podczas konferencji interesować nas będą procesy migracyjne będące zarówno przyczyną, jak i konsekwencją przemian gospodarczych (kryzysy gospodarcze, ubóstwo, nierówności ekonomiczne), konfliktów politycznych (wojny, Brexit, kryzys projektu wielokulturowości), kryzysów humanitarnych (uchodźstwo), zmian środowiskowych (zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne) czy wyzwań zdrowotnych (pandemie). Dyskusje będą dotyczyć relacji między migracjami a kryzysami krótkotrwałymi i permanentnymi, nieoczekiwanymi i spodziewanymi, obejmującymi Polskę, Europę czy cały świat. Podczas konferencji podejmowane będą też rozważania dotyczące metodologicznych wyzwań badań migracyjnych w czasie kryzysów (wykorzystanie tradycyjnych i nowych technologii w badaniach).

Planowane wydarzenia:

 • warsztaty metodologiczne dla młodych badaczy i badaczek migracji
 • otwarte posiedzenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN
 • debaty nt. migracji w dobie kryzysów społecznych, aktualnych wydarzeń migracyjnych w Polsce i na świecie, migracji w Łodzi i województwie łódzkim
 • wystawa poświęcona migracjom przygotowana przez łódzkich artystów

Organizatorzy: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Centrum Studiów Migracyjnych UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Miejsce obrad: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, Łódź

Rada Programowa Konferencji: Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) – Przewodniczący, Maciej Duszczyk (UW), Agata Górny (UW), Halina Grzymała-Moszczyńska (UJ), Romuald Jończy (UE Wrocław), Dariusz Niedźwiedzki (UJ), Brygida Solga (PO), Jacek Schmidt (UAM)

Komitet Organizacyjny Konferencji: Marcin Gońda (UŁ) – Przewodniczący, Aleksandra Sobańska (UŁ) – Sekretarz, Izabela Florczak (UŁ), Magdalena Lesińska (UW), Anna Mazurkiewicz (UG), Janusz Mucha (UwB), Piotr Szukalski (UŁ), Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN), Katarzyna Winiecka (UwB)

AKTUALNOŚCI

09.09.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji „Migracje w dobie kryzysów społecznych” w sekcji „PROGRAM KONFERENCJI”.

25.07.2022r.

list RPO

18.07.2022r.

list PHZ

09.07.2022r.

Uczestników i uczestniczki konferencji zachęcamy do wypełnienia formularza uczestnictwa oraz wnoszenia opłat konferencyjnych. Więcej informacji w sekcji „REJESTRACJA”.

15.06.2022r.

W odpowiedzi na wiele zapytań informujemy, że do 25 czerwca 2022 wydłużony został termin zgłoszeń referatów i zgłoszeń na warsztaty metodologiczne podczas tegorocznej konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN (21-23 września 2022 r. w Łodzi). Szczegółowe opisy warsztatów i sesji tematycznych znajdują się stronie konferencji w sekcjach „WARSZTATY METODOLOGICZNE DLA MŁODYCH BADACZEK I BADACZY” oraz „SESJE TEMATYCZNE”.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń poprzez formularz rejestracyjny (sekcja „REJESTRACJA”).

10.05.2022r.

Jak co roku zachęcamy młode badaczki i badaczy migracji (głównie studentów ostatnich lat, doktorantów i pracowników nauki do 5 lat po uzyskaniu doktoratu) do udziału w warsztatach metodologicznych. Ich celem jest zainteresowanie badaniami migracyjnymi młodych naukowców (zwłaszcza tych nie zajmujących się wcześniej tym obszarem badań) i możliwość doskonalenia własnego warsztatu badawczego.

Szczegółowe opisy proponowanych warsztatów znajdują się w sekcji „WARSZTATY METODOLOGICZNE DLA MŁODYCH BADACZEK I BADACZY”.

Zgłoszeń na warsztaty (do dwóch na osobę) należy dokonywać z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego (sekcja „REJESTRACJA”). Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2022.

09.05.2022r.

W naborach przeprowadzonych wśród członków KBnM PAN oraz badaczy z całej Polski zgłoszono 25 propozycji sesji tematycznych obejmujących szerokie spektrum zjawisk migracyjnych. Ich szczegółowe opisy znajdują się w sekcji „SESJE TEMATYCZNE”.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów do poszczególnych sesji. Abstrakt wystąpienia nie powinien przekraczać 100 słów. Referat należy zgłosić poprzez formularz rejestracyjny (sekcja „REJESTRACJA”) do dnia 10 czerwca 2022.

Prosimy, aby badaczki i badacze, którzy w marcu i kwietniu br. przesłali swe propozycje referatów bezpośrednio do prowadzących poszczególne sesje nie zgłaszali ich ponownie poprzez formularz rejestracyjny.

21.03.2022r.

Dobre Praktyki Postępowania
na Konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez
Komitet Badań nad Migracjami PAN


Komitet Badań and Migracjami PAN (KBnM PAN) uznaje wartość różnorodności poglądów, opinii i doświadczeń na polu naukowym i praktycznym oraz interdyscyplinarności studiów migracyjnych. Stawia sobie za cel stworzenie przyjaznych warunków dla rzetelnej, uczciwej, produktywnej i inspirującej dyskusji naukowej prowadzonej w duchu wzajemnego szacunku, w trakcie konferencji i towarzyszących im spotkań (w tym spotkań w formie zdalnej) organizowanych przez KBnM PAN lub odbywających się pod jego patronatem.

Od wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych przez KBnM PAN oczekuje się, że będą stosowali się do niniejszego zestawu dobrych praktyk oraz do Kodeksu Etycznego Polskiej Akademii Nauk tinyurl.com/89k3h5. Dotyczy to referentów, moderatorów i publiczności oraz organizatorów i ich współpracowników.

 

Dobre praktyki

 • Traktuj wszystkich uczestników z życzliwością, szacunkiem i uwagą, doceniając różnorodność podejść naukowych, metod, poglądów i opinii (także tych, z którymi się nie zgadzasz) oraz interdyscyplinarność i intersekcjonalność studiów migracyjnych.
 • Komunikuj się z otwartością, życzliwością i szacunkiem wobec innych. W razie potrzeby, wątpliwości lub przy niedostatku czasu w trakcie sesji konferencyjnej, staraj się kontynuować dyskusję poza salą obrad.
 • Powstrzymaj się od poniżających, ośmieszających, dyskryminujących lub noszących znamiona nękania zachowań i komentarzy, w tym związanych z płcią, wiekiem, wyglądem, statusem, narodowością, rasą, fizycznymi lub psychicznymi zdolnościami, przynależnością polityczną, orientacją psychoseksualną lub religią.
 • Bądź krytyczny zarówno w stosunku do badań i poglądów własnych, jak i prezentowanych przez innych uczestników konferencji. Krytykuj jednak – w sposób merytoryczny i konstruktywny – pomysły, koncepcje, metody i wyniki, a nie ich autorów.
 • Zadbaj o to, aby twoje wypowiedzi były oparte na wynikach badań naukowych i nawiązywały do istniejącej wiedzy. W swojej prezentacji informuj o celu i metodyce badań, odróżniaj wyniki badań i wnioski od poglądów i spekulacji. Gdy referujesz wyniki badań innych uczonych, wskaż na ich autorstwo. Zadbaj o zrozumiałość przekazu dla interdyscyplinarnego grona odbiorców.
 • Zarówno w swojej prezentacji, jak i w innych wystąpieniach kieruj się rzetelnością i profesjonalizmem. Unikaj poniżających, ośmieszających i dyskryminujących stwierdzeń, przykładów lub materiałów.
 • Szanuj zasady i regulacje obowiązujące w miejscu konferencji, hotelach i każdym innym miejscu związanym z wydarzeniem.
 • Wycisz urządzenia, które mogłyby zakłócać przebieg obrad. Nie zakłócaj obrad w inny sposób.

 

W przypadku doświadczenia lub zaobserwowania niewłaściwych zachowań w czasie konferencji i towarzyszących im wydarzeń należy zgłosić ten fakt organizatorom konferencji lub/i przewodniczącemu KBnM PAN na adres kbnm.pan@gmail.com.

 

 

Zapraszamy wszystkie badaczki i badaczy migracji do zgłaszania propozycji sesji tematycznych, które uzupełnią poniższe sesje przygotowane przez członków KBnM PAN:

 

 • Uchodźcze mikrohistorie: narracje i ich społeczna recepcja (Anna Mazurkiewicz - UG, Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – UG, Katarzyna Mirgos – UG)
 • Migracje wewnętrzne: natężenie, kierunki geograficzne, przyczyny i skutki w kontekście zrównoważonego rozwoju (Romuald Jończy – UE we Wrocławiu, Przemysław Śleszyński – IGiPZ PAN)
 • Integracja cudzoziemców na poziomie regionalnym i lokalnym (Jan Brzozowski - UE w Krakowie, Brygida Solga – PO)
 • Procesy migracyjne z regionalnej i lokalnej perspektywy badawczo-rozwojowej (Romuald Jończy – UE we Wrocławiu, Brygida Solga – PO)
 • Migracje osób wysoko wykwalifikowanych (Kamil Łuczaj – WSIiZ Rzeszów, Iwona Leonowicz-Bukała – WSIiZ Rzeszów)
 • Edukacja historyczna a migracje (Joanna Wojdon – UWr)
 • Migracje i migranci stanu wojennego (Joanna Wojdon – UWr)
 • Migracja jako czynnik i odpowiedź na ryzyka społeczno-ekonomiczne (Agata Górny – UW, Paweł Kaczmarczyk – UW)
 • Diaspora a państwo pochodzenia w czasie kryzysu politycznego (Magdalena Lesińska – UW, Marta Jaroszewicz – UW, Ksenia Homel - UW)
 • Kryzys humanitarny na wschodniej granicy RP, czyli o instrumentalizacji kwestii uchodźców i militaryzacji pogranicza. Różne wymiary dramatu (Dorota Praszałowicz – UJ)
 • Genderowe zagadnienia migracji w czasie i po pandemii COVID-19 – marginalizacja, przetrwanie, opór i strategie radzenia sobie, wyzwania na przyszłość (Krystyna Slany – UJ; Magdalena Ślusarczyk – UJ, Justyna Struzik – UJ)
 • Między vulnerability a resilience. O życiu młodych ludzi z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym (Marta Jadwiga Pietrusińska – UW/Uniwersytet SWPS w Warszawie, Agnieszka Trąbka – UJ/Uniwersytet SWPS w Warszawie, Dominika Winogrodzka – Uniwersytet SWPS w Warszawie)
 • Badacze i migranci w paradygmacie aktywistycznym: co z autonomią podmiotu? (Jacek Schmidt – UAM, Agnieszka Chwieduk – UAM)

Szczegółowy opis sesji znajduje się w sekcji „SESJE TEMATYCZNE KBNM PAN ”.

 

Propozycje sesji tematycznych wraz z minimum 2 referatami prosimy przesyłać na adres kbnmlodz2022@uni.lodz.pl do dnia 15 kwietnia 2022 r.


Abstrakt sesji powinien zwierać do 200 słów, zaś abstrakty każdego z referatów do 100 słów. Autorzy referatów powinni reprezentować przynajmniej dwa różne ośrodki akademickie. Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo do odmowy przyjęcia propozycji sesji z powodu ograniczeń czasowych konferencji.

Po zaakceptowaniu ostatecznej liczby sesji tematycznych ogłoszony zostanie wolny nabór na referaty do wszystkich sesji.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Prezentujemy poniżej program konferencji. Podczas trzech dni tego wydarzenia udział zapowiedziało ponad 200 badaczek i badaczy migracji z Polski i zagranicy. Podczas konferencji odbędą się dyskusje plenarne, warsztaty metodologiczne, a w 22 sesjach tematycznych wygłoszone zostanie blisko 150 referatów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i abstraktami wystąpień:

- Program konferencji / Conference programme

- Abstrakty wystąpień / Book of abstracts

REJESTRACJA

Uczestników_czki konferencji prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa (termin do 10 sierpnia 2022 r.).

 

Opłaty za uczestnictwo (prowadzenie sesji, wygłaszanie referatu, udział w warsztatach):

 • normalna – 500 zł
 • ulgowa (studenci, doktoranci) – 250 zł

Uczestników_czki, którzy nie będą prezentowali referatu obowiązuje opłata w wysokości 250 zł. Osoby z tego grona uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: kbnmlodz2022@uni.lodz.pl

Dane do przelewu:
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź
NIP: 7240003243

Bank Pekao S.A.
96 1240 6292 1111 0011 1381 2041

W tytule przelewu: Konferencja KBnM Łódź + imię i nazwisko uczestnika_czki*
*Jeśli wymagana faktura, a przelew dokonywany z konta prywatnego, proszę wskazać, na jaką instytucję wystawić fakturę

Termin płatności: 1 września 2022 r.

 

Konferencja planowana jest w formule stacjonarnej w Łodzi. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do organizacji wydarzenia w formule zdalnej jeśli sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie pogorszeniu. Niezależnie od formy uczestnictwa opłata konferencyjna pozostaje bez zmian.

Informacje praktyczne dotyczące dojazdów, zakwaterowania czy atrakcji dla uczestników_czek konferencji ogłoszone zostaną już wkrótce.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek XI Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w dobie kryzysów społecznych”, Łódź, 21-23 września 2022

KONTAKT

Organizatorzy: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Centrum Studiów Migracyjnych UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi

Patronaty: Rzecznik Praw Obywatelskich - Marcin Wiącek, Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska

Miejsce obrad: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

Adres email: kbnmlodz2022@uni.lodz.pl

Telefon: 602-122-215

logotypy

Patronaty:

loga