2 sierpnia, 2018 r.

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe pod lupą

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe pod lupą

fot. pixabay

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Rachunkowości prowadzone są badania nad rynkiem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce.


Pożyczki pozabankowe i poręczenia kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielają w Polsce organizacje, które często obok działalności poręczeniowej i pożyczkowej oferują usługi doradcze, księgowe, pomieszczenia na prowadzenie działalności. Większość z tych organizacji została sfinansowana z środków Unii Europejskiej i innych programów zagranicznych, jak np. polsko-amerykańskiego funduszu przedsiębiorczości i kanadyjsko-polskiego programu przedsiębiorczości. Badania prowadzone do tej pory oraz raporty opracowywane przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i Polski Związek Funduszy Pożyczkowych dotyczą znaczenia pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców oraz skali wykorzystania przez nich tych instrumentów finansowych. Jednocześnie brak informacji na temat wyników finansowych funduszy i stopnia uzależnienia tych podmiotów od zewnętrznego dofinansowania stawia pytanie badawcze: jakie są szanse na rozwój funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce po zmniejszeniu dofinansowania z programów UE?


Projekt „Finansowanie działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych” finansowany z grantu NCN OPUS, spróbuje ustalić stopień niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.


Zespół badaczy pod kierownictwem dr Haliny Waniak-Michalak, składający się z pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UŁ zakłada w tym celu przeprowadzenie szeregu badań, m.in.:


  • analizę treści regulaminów, informacji na stronach internetowych oraz wywiady telefoniczne z funduszami nie prowadzącymi strony internetowej w celu zebrania informacji na temat oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce, usług niefinansowych oferowanych przez instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz warunków pożyczek i poręczeń,
  • badanie ankietowe wśród kierownictwa funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w celu zebrania informacji na temat zależności oferty funduszy od dostępnych źródeł dofinansowania (np. inicjatywy JEREMIE), na temat oceny przez fundusze ryzyka działalności, zasad ustalania wysokości prowizji, oprocentowania i czynników wpływających za liczbę i wartość udzielanych pożyczek i poręczeń,
  • analizę statystyczną (regresja, testy parametryczne i nieparametryczne) dla celów weryfikacji postawionych hipotez badawczych,
  • badanie fokusowe z przedstawicielami funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w celu zaprezentowania wyników badań i konsultacji wyciągniętych wniosków.


Realizacja projektu obejmie również wykonanie takich zadań, jak: analizę warunków oferty oraz rodzaju usług dodatkowych oferowanych przez pozabankowe instytucje udzielające pożyczek i poręczeń kredytowych, weryfikację wpływu warunków oraz rodzaju usług dodatkowych oferowanych przez instytucje oferujące pozabankowe pożyczki i poręczenia kredytowe na ich wyniki finansowe, ustalenie stopnia uzależnienia oferty instytucji oferujących pozabankowe pożyczki i poręczenia kredytowe od zewnętrznego dofinansowania i uzgodnienie i korekta wyników badań ankietowych i analizy statystycznej w ramach wywiadu fokusowego.


W badaniu fokusowym wezmą udział przedstawiciele funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce, co pozwoli na skorygowanie wniosków z analizy statystycznej i ich uzupełnienie o dodatkowe informacje, które nie zawsze wynikają z analizy sprawdzań finansowych i analizy statystycznej.


Zakres planowanych prac badawczych jest więc szeroki i wymaga konsultacji i współpracy od członków zespołu badawczego. Założenia o konieczności rozpowszechnienia informacji wymagać będą również uczestnictwa w konferencjach polskich i zagranicznych. Każdy z członków zespołu będzie uczestniczył corocznie w innych spotkaniach naukowych, seminariach, konferencjach, co przyczyni się do przekazania informacji o wynikach badań szerszemu gronu odbiorców.


Przeprowadzone badania pozwolą ustalić czy fundusze pożyczkowe i poręczeniowe będą w stanie w przyszłości prowadzić działalność na dotychczasowym lub nawet zwiększonym w stosunku do potrzeb poziomie, jeżeli zostaną pozbawione możliwości dofinansowania z programów UE.


Materiał źródłowy: dr Halina Waniak-Michalak

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość „Granty na granty” dla UŁ
Następna wiadomość Nowy zawód – YouTuber: podsumowanie Meetupu na UŁ