11 lipca, 2017 r.

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Kia Sportage

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Kia Sportage

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Opis przedmiotu sprzedaży:1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Kia Sportage. • rodzaj: samochód osobowy
 • rodzaj nadwozia/ ilość drzwi: terenowe (uniwersalne)/5
 • ilość miejsc: 5
 • pojemność silnika: 1998,00 cm³
 • moc silnika: 94,00 kW
 • numer rejestracyjny: EL 73207
 • rok produkcji: 2000 (samochód użytkowany od 22.10.2001r.)
 • rodzaj paliwa: benzyna
 • nr identyfikacyjny pojazdu VIN: KNEJA5535Y5465027
 • dodatkowe informacje: granatowy metalik, samochód niesprawny ( akumulator do wymiany, brak tylnego wydechu, przegrzewa się), elektryczne szyby, wspomaganie, klimatyzacja manualna, hak, serwisowany, brak aktualnego przeglądu.

Inne szczegóły dotyczące samochodu uzyskać można pod nr tel. 42 635 44 33, 604 55 76 55.Ad.1 Cena wywoławcza samochodu marki Kia Sportage – 3900,00 zł. brutto (słownie: Trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wycena samochodów została dokonana przez rzeczoznawcę PZT-MOTU

Przedmioty konkursu można obejrzeć na parkingu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, ul. St. Banacha 12/16 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. 42 635 44 33, 604 55 76 55).

Warunki konkursu:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 19.07.2017r. roku do godz. 12:00 w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ ul. St. Banacha 12/16, pokój 422 piętro IV budynek A, w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta (Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekologii i Kręgowców ul. St. Banacha 12/16, 90-237 Łódź), z dopiskiem: Zał.1 - „ Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Kia Sportage”)

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. Nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Formularze w załączeniu.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.07.2017.r. o godz. 14.00 w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ ul. St. Banacha 12/16, pokój 422.


Oferta powinna zawierać:1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta.

2. Numer NIP lub REGON Oferenta.

3. Datę sporządzenia oferty.

4. Oferowaną cenę.

5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:A) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu,

B) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. A,

C) osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego postępowania konkursowego.


Przyczyny odrzucenia oferty:

 1. Złożenie oferty po terminie
 2. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty
 3. Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza.


W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert w tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert dodatkowych (przy czym cena ofert nie może być niższa niż cena wywoławcza).


Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu.


Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.


Nabywca przyjmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.


Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przeddzień odbioru przedmiotu sprzedaży.


Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na sprzedaż dwóch powyższych samochodów z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.


ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

Poprzednia wiadomość Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki na rok 2017/2018 – podsumowanie I etapu
Następna wiadomość UŁ komentuje: Depresja u mężczyzn