1 marca, 2017 r.

Lokal użytkowy do wynajęcia

Lokal użytkowy do wynajęcia

fot. UŁ

Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej powierzchni 112 m2 w budynku przy ul. Lumumby 1/3 w Łodzi, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.


Opis przedmiotu najmu.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 112 m2, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i co.


Oczekiwania wobec najemcy:

1. Wynajmujący oczekuje, że Najemca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą lub ją zarejestruje.

2. Najemca wyposaży lokal w niezbędny sprzęt i meble na własny koszt.

3. Najemca dostosuje pomieszczenia lub przeprowadzi prace remontowe na własny koszt i w uzgodnieniu z pionem technicznym UŁ.

4. Działalność prowadzona przez Najemcę nie będzie powodować uciążliwości dla mieszkańców Osiedla.

5. Godziny pracy lokalu będą dopasowane do potrzeb mieszkańców Osiedla.

6. Najemca zapewni miłą i kulturalną obsługę klientów.


Czynsz za najem i inne opłaty.

Najemca prowadzący działalność gospodarczą w ww. lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia następujących kosztów związanych z najmem.

1. Czynsz wyliczony wg zaproponowanej przez Najemcę stawki* - stawka minimalna 28,46 zł /m2 netto.

2. Koszty dostawy do lokalu energii elektrycznej ze wskazania podlicznika, na podstawie odrębnej faktury wystawianej przez Uniwersytet Łódzki.

3. Wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu odbywać się będzie na podstawie osobnej umowy , zawartej między Najemcą a specjalistyczną firmą wywożąca odpady.

* W czynszu zawarta jest opłata za: dzierżawę pomieszczeń, media (woda, ścieki), centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości wg obowiązujących stawek, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wymagania dotyczące oferty.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania lokalu.

2. Kopię dokumentu rejestrowego na podstawie którego oferent prowadzi działalność gospodarczą (jeśli posiada).

3. Opis dotychczas prowadzonej działalności oraz referencje (o ile oferent takowe posiada).

4. Proponowana stawka czynszu netto za 1 m2.


Informacje dodatkowe.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w przedmiotowym lokalu po uprzednim ustaleniu terminu z p. Danutą Ołubek pod nr tel. 42 66-55-430 lub 66-55-165, 66-55-338.


Miejsce i termin składania ofert.

Oferty w zamkniętych i podpisanych kopertach należy składać do 10.03.2017 r. do godziny 15.00 w Centrum Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, parter pok. 9-10.


Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa, biorąc pod uwagę atrakcyjność zaproponowanej koncepcji prowadzenia działalności dla mieszkańców osiedla oraz zaproponowane warunki finansowe. Wszyscy oferenci zostaną pisemnie poinformowani o wyniku konkursu.


Umowa.

Z Najemcą wyłonionym w drodze konkursu podpisana zostanie umowa na czas określony do dnia 30.09.2018 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres za zgodą obydwu stron pod warunkiem terminowego wywiązywania się z postanowień zawartej umowy oraz uzyskania pozytywnej oceny prowadzonej działalności.


Jednostką prowadzącą sprawę jest Centrum Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź tel. (42)635-40-60, fax. (42) 665-54-79, e-mail: czm@uni.lodz.pl

Poprzednia wiadomość Biznes w Łodzi robią Młodzi
Następna wiadomość 40 lat w krainie wiecznej zimy