12 lipca, 2017 r.

Lokal użytkowy do wynajęcia

Lokal użytkowy do wynajęcia

Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej powierzchni 112 m2 w budynku przy ul. Pomorskiej 152 w Łodzi (na terenie Osiedla Akademickiego), przeznaczony na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.


Opis przedmiotu najmu:


Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o łącznej powierzchni 112 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.


Oczekiwania wobec Najemcy:

 1. Wynajmujący oczekuje, że Najemca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą lub ją zarejestruje (przed podpisaniem umowy najmu). 

 2. Najemca wyposaży lokal w niezbędny sprzęt i meble na własny koszt. 

 3. Najemca dostosuje pomieszczenia lub przeprowadzi prace remontowe po uprzednim uzgodnieniu 
zakresu i harmonogramu robót z pionem technicznym UŁ. 

 4. Działalność prowadzona przez Najemcę nie będzie powodować uciążliwości dla mieszkańców Osiedla. 

 5. Godziny pracy lokalu będą dopasowane do potrzeb mieszkańców Osiedla (w uzgodnieniu z Dyrektorem 
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ) . 

 6. Najemca zapewni miłą i kulturalną obsługę klientów. 

 7. Wynajmujący oczekuje, że Najemca rozpocznie świadczenie usług w przedmiocie umowy od dnia 
01.10.2017 r. Czynsz za najem i inne opłaty:

Najemca prowadzący działalność gospodarczą w ww. lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia następujących kosztów związanych z najmem:

 1. Czynsz wyliczony wg zaproponowanej przez siebie stawki*, 

 2. Koszty dostawy do lokalu energii elektrycznej ze wskazania podlicznika, na podstawie odrębnej faktury 
wystawianej przez Uniwersytet Łódzki. 

 3. Wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności odbywać się będzie na podstawie 
osobnej umowy zawartej pomiędzy najemcą, a firmą wywożąca odpady**. 


* W czynszu zawarta jest opłata za: dzierżawę pomieszczeń, media (woda, ścieki), centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości wg obowiązujących stawek, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
** Kopię umowy najemca zobowiązany będzie dostarczyć do Dyrektora Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ przed rozpoczęciem świadczenia usług w lokalu.


Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania lokalu. 

 2. Ramowy zakres planowanych prac remontowych i adaptacyjnych. 

 3. Kopię dokumentu rejestrowego na podstawie którego Najemca prowadzi działalność gospodarczą (jeśli 
oferent posiada). 

 4. Opis dotychczas prowadzonej działalności oraz referencje (o ile Najemca takowe posiada). 

 5. Proponowana stawka czynszu netto za 1 m2. Informacje dodatkowe:

 1. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w przedmiotowym lokalu po uprzednim ustaleniu terminu z p. Jadwigą Płuciennik pod nr tel. (42) 66-55-165 lub (42) 66-55-338. 

 2. Kalkulując stawkę czynszu należy uwzględnić specyfikę funkcjonowania na osiedlu akademickim, tzn. możliwy spadek przychodów w okresie przerw świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz w okresie wakacji letnich (lipiec-wrzesień). 

 3. Wynajmujący nie przewiduje zmniejszenia wysokości czynszu w okresach świątecznych lub wakacyjnych. 

 4. Wszelkich prac remontowych i adaptacyjnych Najemca dokona we własnym zakresie i na własny koszt 
pod nadzorem odpowiednich służb technicznych Wynajmującego. 

 5. Najemca zobowiązany będzie do utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt czystości i porządku 
na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu poprzez m. in. odśnieżanie chodnika, bieżące usuwanie śmieci, liści, itp. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty w zamkniętych i podpisanych kopertach należy składać do 14.08.2017 r. do godziny 15.00 w Centrum Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68 pok. 9-10 (na parterze).


Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonają przedstawiciele UŁ, biorąc pod uwagę atrakcyjność zaproponowanej koncepcji prowadzenia działalności dla mieszkańców osiedla oraz zaproponowane warunki finansowe. Wszyscy oferenci zostaną pisemnie poinformowani o wyniku konkursu.


Umowa:


Z Najemcą wyłonionym w drodze konkursu podpisana zostanie umowa na czas określony do dnia 30.09.2018 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres pod warunkiem terminowego wywiązywania się z postanowień zawartej umowy (szczególnie terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań finansowych wobec UŁ) oraz uzyskania pozytywnej oceny prowadzonej działalności.


Jednostką prowadzącą sprawę jest Centrum Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Łódzkiego: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, tel. (42) 635-40-60, fax. (42) 665-54-79, e-mail: czm@uni.lodz.pl.

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Depresja u mężczyzn
Następna wiadomość Uniwersyteckie Targi Pracy