19 lipca, 2018 r.

Na zamku w Muszynie

Na zamku w Muszynie

fot. WF-H UŁ

W gminie Muszyna trwają interdyscyplinarne badania terenowe pod kierownictwem mgra inż. Artura Gintera z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zespół składa się z pracowników i studentów Instytutu Archeologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, a także zaprzyjaźnionych archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Chodzi o rozpoznanie grodziska stożkowatego sąsiadującego z zamkiem muszyńskim, jest również badany wał otaczający miasto. Ponadto przeprowadzane są badania archeologiczne, jak nieinwazyjna prospekcja terenów z zakresu etnoarcheologii i archeologii współczesności, prowadzone są liczne działania animacyjne i wspólnotowe.


Projekt w ramach którego prowadzone są badania, jest realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, Oś 1 – ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza projekt, pod dwujęzycznym tytułem „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko słowackiego pogranicza oraz Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”.


- Badania mają za zadanie rozpoznanie dwóch ważnych historycznie miejsc. Pierwszym z nich jest wał otaczający Muszynę od strony południowej, który według naszej oceny może stanowić nierozpoznany relikt średniowiecznych bądź nowożytnych umocnień miasta przed atakami od strony południowej. Drugim obiektem jest tzw. gródek, który był już wprawdzie badany ale dosyć dawno bo w latach 70tych. Chcemy o ile to będzie możliwe rozpoznać, jego konstrukcję, chronologię i funkcje jakie pełnił na przestrzeni lat – mówi mgr inż. Artur Ginter.


Archeolodzy zakończyli już rozpoznanie wału okalającego miasto od strony południowej. Założyli dwa wykopy badawcze, w nawarstwieniach których odsłonili liczny materiał zabytkowy, m.in. w postaci ułamków ceramiki i szkła oraz kości zwierzęcych. Wśród zarejestrowanych przedmiotów, na daną chwilę dominują te o chronologii nowożytnej i współczesnej. Głębokość nawarstwień miejscami przekracza już 2,5 m, podsycając ciekawość badaczy.


Od kilku dni mgr Magdalena Majorek z grupą studentów pracuje już na grodzisku stożkowatym, który obok zamku góruje nad Muszyną. Terminem „gródek stożkowaty” określa się naturalne lub sztuczne wyniesienie w kształcie stożka, na którym budowano wieżę drewnianą lub drewniano-kamienną, mającą cechy rezydencjonalno-obronne. Założenia takie posiadały również fosę.


W trakcie badań studenci poznają również polsko-słowackie pogranicze, m.in. zamek Pławiec. Od kilku lat prowadzone są na nim prace konserwatorskie, które koordynuje Martin Sárossy.


Równolegle trwają badania etnoarcheologiczne.


- Zbierane są wspomnienia. Studenci archeologii pod kierunkiem dra Olgierda Ławrynowicza i mgr Anny Majewskiej rejestrują i interpretują miejsca, z którymi łączą się opowieści mieszkańców: opuszczone wsie łemkowskie i młyny, zanikające cmentarze, ślady po obozowiskach harcerskich, dawna infrastruktura uzdrowiskowa, a nawet kolejowa i rzeczna, w końcu relikty działań wojennych. Dookoła pełna uroku przyroda –opowiada Ginter.


Cały projekt będzie trwał do końca 2018 roku. Jego finałem będzie książka wydana w dwóch wersjach językowych (po polsku i słowacku).


Materiał źródłowy: WF-H UŁ

Redakcja: Centrum Promocji


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
Następna wiadomość Seminarium: Program Ramowy Horyzont EUROPA – zasady aktywnego udziału podmiotów z regionu łódzkiego