26 marca, 2021 r.

Badacz „zaginionych światów" - nowy profesor na UŁ [ENG. VER]

Badacz „zaginionych światów

fot. źródło prywatne

Do grona profesorów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego dołączył niedawno belgijski biolog środowiskowy i ewolucyjny, dr Philippe J. R. Kok. Profesor specjalizuje się w herpetofaunie południowoamerykańskich tepui – jednych z najbardziej tajemniczych i niedostępnych ekosystemów świata. Opisał 50 nowych taksonów płazów i gadów (gatunków i rodzajów, a nawet rodzin) z Ameryki Południowej.


- Możliwość zatrudnienia Pana Profesora to dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zarówno olbrzymi zaszczyt, jak i wzmocnienie potencjału badawczego. Od lat Wydział BiOŚ UŁ prowadzi politykę polegającą na umiędzynarodowieniu zespołów badawczych. Znacznie ułatwia to tworzenie projektów naukowych o innowacyjnym charakterze. Pan Profesor Kok, dzięki swojemu doświadczeniu i pasji naukowej, na pewno odnajdzie się w środowisku badaczy Wydziału BiOŚ UŁ, a dla młodszych kolegów będzie mógł stać się wzorem do naśladowania – mówi prof. Michał Bijak, Prodziekan ds. rozwoju badań Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.


Profesor Philippe J. R. Kok urodził się w małym miasteczku w Demokratycznej Republice Konga, niedaleko Wielkich Jezior Afrykańskich. Rozprawę doktorską obronił w 2013 r. na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii. Dotyczyła ona systematyki i biologii ewolucyjnej płazów i gadów w Pantepui – biogeograficznej prowincji na Wyżynie Gujańskiej – w północnej części Ameryki Południowej, u zbiegu granic Gujany, Wenezueli i Brazylii. Swą dalszą drogę naukową prof. Kok związał z tym rejonem świata. Spędził tam ponad 900 dni biorąc udział w dziesiątkach wypraw w stylu Indiany Jonesa. Prowadził badania terenowe w różnych ekosystemach, od tropikalnych dżungli do fascynujących, ale nieprzyjaznych tepui.


Tepui to odizolowane góry stołowe sięgające prawie 3000 m n.p.m., o pionowych 200-metrowych, a czasami nawet prawie 1000-metrowych ścianach. Powstały wskutek trwającej miliony lat erozji prekambryjskich osadów piaskowca, wyniesionych w wyniku ruchów tektonicznych. Wyglądają niczym wyspy w morzu gęstych lasów, ze szczytami często ukrytymi w chmurach; stąd ich nazwa, która w języku miejscowych Indian oznacza „domy bogów”. Te niezwykłe wzniesienia, geologicznie pamiętające czasy superkontynentu Gondwany, odznaczają się jednym z najwyższych na świecie stopniem endemizmu.


Wyniki badań prof. Koka dowodzą, że kręgowce zamieszkujące tepui są ewolucyjnie dużo „młodsze”, a pokrewieństwo między nimi dużo bliższe niż się spodziewano. Oznacza to, że – wbrew powszechnej opinii – fragmentacja niektórych obecnie izolowanych tepui miała miejsce znacznie później niż sądzono, tj. na przełomie plejstocenu i holocenu, a nie w okresie kredy.


Urok i mistyczny majestat opisywanych ekosystemów można podziwiać na dziesiątkach zdjęć na autorskim profilu Pana Profesora – www.philippekok.com. Tepui są tak trudno dostępne, że niektóre zostały zdobyte dopiero niedawno. Nic dziwnego, że właśnie tam Sir Artur Conan Doyle umieścił akcję swej powieści „Zaginiony Świat”, której bohaterowie odnajdują dinozaury i prastarą cywilizację. Prof. Philippe Kok zbadał ponad 15 szczytów tepui (niektóre nawet kilka razy). Na jednym z nich spędził 46 dni z rzędu w całkowitym odosobnieniu. Co prawda, nie odnalazł tam dinozaurów, ale za to dziesiątki nowych dla nauki gatunków płazów i gadów.


thumbnail_PK_FB1fot. archiwum prywatne


thumbnail_PK_FB3

fot. archiwum prywatne


thumbnail_PK_FB2fot. archiwum prywatne


thumbnail_PK_FB5fot. archiwum prywatneUniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

A new professor at the Faculty of Biology and Environmental Protection, UL


Philippe J. R. Kok, a Belgian environmental and evolutionary biologist has recently joined the group of professors at the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Lodz. The Professor specialises in herpetofauna of the South American tepui - one of the most mysterious and inaccessible ecosystems in the world. He has described 50 new taxa of amphibians and reptiles from South America (from species and genera to families).


- An opportunity to employ the Professor is for the Faculty of Biology and Environmental Protection, UL a great honour and strengthening its research potential. For years the Faculty has been implementing a policy consisting in internationalisation of research teams. This considerably facilitates organisation of research projects with an innovative nature. Professor Kok, thanks to his experience and research passion, will surely find himself well in the environment of researchers from the Faculty, and for younger colleagues he will become a role model – says prof. Michał Bijak, Vice-Dean for research development at the Faculty of Biology and Environment Protection, UL.


Professor Philippe J. R. Kok was born in a small town of the Democratic Republic of the Congo, not far from the African Great Lake region. He defended his doctoral dissertation at Leiden University, the Netherlands, in 2013. It pertained to the systematics and evolutionary biology of amphibians and reptiles in the Pantepui – a biogeographical region of the Guiana Shield highlands – in the northern part of South America, at the border of Guyana, Venezuela and Brazil. Professor Kok connected his further scientific path with this region of the world. He spent there more than 900 days taking part in dozens of Indiana Jones-style expeditions. He carried out field studies in various ecosystems, from tropical jungles to fascinating but unfriendly tepui.


Tepui – isolated table-top mountains reaching nearly 3000 m above sea level, with vertical 200-metre-high, and sometimes even 1000-metre-high walls. The mountains were created as a result of lasting millions of years erosion of Precambrian sandstone sediments, elevated as a result of tectonic movements. They look like islands in the sea of thick forests, with the summits often hidden in clouds; thus, their name which in the language of indigenous people means ‘house of the gods’. These unusual elevations, which geologically remember the times of the Gondwana supercontinent, are characterized by one of the highest levels of endemism in the world.


The research results of prof. Kok prove that vertebrates inhabiting tepui are evolutionally much ‘younger’, and that relationship between them is much closer than it was expected. This means that – contrary to the common opinion – fragmentation of some currently isolated tepui took place much later than previously thought, i.e., at the turn of the Pleistocene and Holocene, and not during the Cretaceous period.


The charm and mystic greatness of the described ecosystems can be admired in dozens of photos on the Professor's author's profile - www.philippekok.com. Tepui is so difficult to reach that some summits have only been reached recently. No wonder that it was there that Sir Arthur Conan Doyle placed the plot of his novel "Lost World", in which the heroes discover dinosaurs and the pre-civilization. Prof. Philippe Kok has examined more than 15 tepui summits (some even several times). On one of them, he camped up to 46 consecutive days in complete isolation. It is true that he has not found any dinosaurs there, but he has discovered dozens of new species of amphibians and reptiles.University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


Source: The Faculty of Biology and Environmental Protection, UL

Edit: Promotion Centre, UL

Poprzednia wiadomość ​#osiędbanie na wiosnę! Warsztaty ACW
Następna wiadomość #liczysiękażdy - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań