11 czerwca, 2020 r.

Prof. P. Szukalski w Radzie ds. Polityki Senioralnej

Prof. P. Szukalski w Radzie ds. Polityki Senioralnej

fot. źródło prywatne

Pan profesor Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego został powołany przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, p. Marlenę Maląg w skład Rady ds. Polityki Senioralnej w kadencji obejmującej lata 2020-2024. Gratulujemy!Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach są zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie.


- 1/4 mieszkańców Polski jest w wieku 60+, a zatem zgodnie z Ustawą o osobach starszych z 2015 r. jest osobami starszymi. Wielkość ta stale wzrasta, odzwierciedlając długofalowe zmiany demograficzne. W ramach zbiorowości osób starszych wyodrębnić można trzy podzbiorowości: osoby w pełni sprawne, osoby niesamodzielne oraz osoby „prawie sprawne”. Polityka senioralna zazwyczaj ukierunkowywana jest na dwie pierwsze grupy. Do pierwszej z nich adresowane są różnorodne działania z zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej oraz profilaktyki zdrowia. Do drugiej grupy skierowane są działania w sferze organizacji usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Trzecia grupa jest słabo dostrzegana, albowiem traktowane są jakby były sprawne, mino sezonowo powtarzających się ograniczeń samodzielności (np. okresy upałów czy silnych mrozów) – pisze prof. P. Szukalski.


I dodaje:


- Mam nadzieję, iż ramach prac Rady ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS w większym stopniu niż dotychczas dostrzegać będziemy problemy tej trzeciej grupy, a jednocześnie wspierać będziemy - zwłaszcza innowacyjne - działania na rzecz pozostałych dwóch. Mam również nadzieję, iż w najbliższych latach w większym stopniu w ramach polityki senioralnej uwzględniane będą działania na rzecz innych grup wieku - rodzinnych opiekunów niesamodzielnych seniorów, jak i dzieci i młodzieży w ramach prac na rzez integracji międzypokoleniowej.


Prof. Piotr Szukalski jest demografem i gerontologiem społecznym, kierownikiem Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Zajmuje się przede wszystkim badaniem takich zagadnień jak: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, depopulacja, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe. Jest autorem ponad 300 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.


Prof. Szukalski był członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej ubiegłej kadencji, koordynując w jej ramach prace nad dokumentem strategicznym Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Słowo o przysłowiach – zbić kogoś z pantałyku
Następna wiadomość UŁ otrzymał 7 000 000 PLN za konkurs IDUB