5 kwietnia, 2018 r.

UŁ jednym z liderów programu Erasmus+

UŁ jednym z liderów programu Erasmus+

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Narodowa Agencja programu Erasmus+ opublikowała najnowsze dane dotyczące osiągnięć uczelni realizujących mobilności Erasmus+ w ramach umów 2015. Uniwersytet Łódzki jest jednym z liderów w opublikowanych statystykach.


W kategorii przyjeżdżających do Polski studentów w ramach Erasmus+ Uniwersytet Łódzki ustępuje wyłącznie Uniwersytetowi Warszawskiemu i Jagiellońskiemu. Przyjechało do nas prawie 600 osób. Prym wiedziemy natomiast w kategorii wyjeżdżających dydaktyków, w ramach prowadzenia zajęć w europejskich uczelniach partnerskich plasując się na pierwszym miejscu w kraju.


Uniwersytet Łódzki jest również w pierwszej piątce polskich uczelni jeśli chodzi o przyjazdy zagranicznych pracowników naukowych, a także wyjazdy polskich studentów na studia za granicę.


Do Erasmus+ należą państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia ale również dwa państwa kandydujące do UE – Turcja i Macedonia. Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Dobra nauka: Jak zapobiegać kryzysom finansowym?
Następna wiadomość Moc będzie z przedsiębiorczymi