14 listopada, 2018 r.

UŁ kształci przyszłych przedsiębiorców społecznych korzystając z technik grywalizacji. Sukces projektu Open Mind!

UŁ kształci przyszłych przedsiębiorców społecznych korzystając z technik grywalizacji. Sukces projektu Open Mind!

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Wydziału Zarządzania UŁ wynika, że niewiele młodych osób wie, jakie szanse i możliwości oferuje ekonomia społeczna. Osoby kończące studia nie planują podjęcia aktywności zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej m.in. z powodu słabej znajomość tego sektora. Młodzi ludzie nie mają świadomości, że jest to dodatkowa opcja na podjęcie zatrudnienia czy prowadzenie własnej organizacji. W odpowiedzi na te problemy badacze z UŁ stworzyli platformę e-learningową z elementami grywalizacji, by edukować przyszłych przedsiębiorców w ramach projektu Open Mind adresowanego szczególnie do kobiet oraz studentów z nieekonomicznych kierunków studiów.


Gospodarka społeczna to odpowiedź na rosnący problem wykluczenia społecznego. Próbuje ona wypełnić lukę między mocno konkurencyjnym środowiskiem biznesowym a działalnością organizacji non-profit. Gospodarkę społeczną, od tradycyjnie rozumianego biznesu, odróżnia to, że obok oczywistych celów ekonomicznych zwraca się w niej uwagę również na cele społeczne, w tym na przywrócenie na rynek pracy lub wejście na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.


Uczestnicy kursu na platformie e-learningowej mają możliwość nabycia kompleksowej wiedzy o funkcjonowaniu i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej. Treści teoretyczne uzupełnione praktycznymi przykładami i studiami przypadku podzielone zostały na 8 obszarów tematycznych:

· Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

· Zarządzanie przedsiębiorstwem

· Uwarunkowania prawne

· Tworzenie modelu biznesowego

· Marketing społeczny

· Fundraising – pozyskiwanie kapitału

· Przygotowanie biznes planu przedsiębiorstwa społecznego

· Projekty społeczne i wpływ społeczny


Ważnym elementem kursu jest opieka mentorów, którzy wspierają kursantów na każdym etapie – od konsultacji treści teoretycznych przez ocenę zadań przygotowanych w ramach modułów aż do ewaluacji przygotowanego projektu społecznego. Uczestniczy kursu mają również możliwość wymiany między sobą pomysłów i idei, które uznają za wartościowe i godne polecenia.


Kolejną wartością są również elementy grywalizacji wykorzystane na platformie w celu pobudzania aktywności i zaangażowania uczestniczek i uczestników. Bez wykorzystania tego mechanizmu byłby to po prostu kolejny kurs e-learningowy. Nadanie cech gry i możliwość zdobywania punktów za różne działania edukacyjne powoduje, że uczestniczki i uczestnicy chętniej rozpoczynają kolejne moduły i włączają się w proponowane im zadania. Wytrwałość i skrupulatność, jak w każdej grze, są nagradzane. Dzięki punktom, odznakom czy pucharom tradycyjny proces nauczania może stać się inspirującym doświadczeniem.


Kurs na platformie Open Mind dostał już pierwsze pozytywne recenzje od osób testujących zawartość poszczególnych modułów. Uczestniczkom i uczestnikom oprócz samej idei podoba się również to, że samodzielnie decydują o czasie spędzonym na platformie oraz o wyborze zadań dodatkowych, które rozszerzają i uzupełniają podstawową wiedzę. Z kursu skorzystać może każdy, kto chce dowiedzieć się czegoś więcej o tym czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak zarządzać własną organizacją, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z dr. Januszem Reichelem janusz.reichel@uni.lodz.pl. W ramach przygotowanych 5 wersji językowych w kursie udział wzięło dotychczas ponad 1100 uczestników. Znakomita większość, bo 9 na 10 uczestników zadeklarowało, że poznali oni ideę przedsiębiorczości społecznej oraz nabyli wiedzę niezbędną do założenia przedsiębiorstwa społecznego.


Zespół projektowy przez cały czas trwania projektu aktywnie promował ideę przedsiębiorczości społecznej i przygotowany kurs na platformie. Wyrazem tego był udział w wielu wydarzeniach o randze lokalnej jak i krajowej jak np. Targi CSR w Warszawie, Kongres Kobiet w Łodzi czy Targi Ekonomii Społecznej w ramach Łódzkiego Mixera Regionalnego. Ważnym elementem tych działań była dystrybucja bezpłatnej broszury Gospodarka społeczna. Od pomysłu do biznesu przygotowanej dzięki wsparciu projektu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W ramach działań upowszechniających zorganizowano także kilka spotkań dla potencjalnych użytkowników platformy, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką. Jednym z elementów aktywności projektowej były warsztaty z wykorzystaniem metodyki design thinking połączone z prezentacją rezultatów osiągniętych z ramach projektu. Frekwencja na wspomnianych wydarzeniach świadczy o potrzebie rozwijania tej problematyki wśród różnych grup odbiorców.


Wsparcie finansowe uzyskane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliło ponadto wzbogacić rezultaty projektu o wyniki badań. Zespół projektowy przeprowadził badania ilościowe - dotyczące znajomości idei gospodarki społecznej przez studentów kierunków ekonomicznych i nieekonomicznych oraz jakościowe - w zakresie czynników sukcesu podmiotów ekonomii społecznej. Wyniki badań zaprezentowane zostały podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych odbywających się w Brnie, Częstochowie, Łodzi oraz w Toruniu i opublikowane w artykułach naukowych.


W dniach 16-17 października w Sofii odbyło się spotkanie kończące projekt, w którym wziął udział zespól projektowy z Wydziału Zarządzania UŁ. W Sofii dyskutowano na temat efektów realizowanego projektu. Mimo iż projekt kończy się w tym miesiącu kolejni uczestnicy zapisują się na kurs chcąc rozwijać swoje kompetencje w obszarze przedsiębiorczości. Zespół wziął również aktywny udział w międzynarodowej konferencji poświęconej promocji i upowszechnianiu rezultatów kończącego się projektu. W czasie swojego wystąpienia dr Janusz Reichel zwrócił uwagę na korzyści i możliwości, jakie daje grywalizacja w nauczaniu tak ważnego i jednocześnie trudnego tematu, jakim jest przedsiębiorczość społeczna. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty, w czasie których zespoły pracowały nad rozwiązywaniem rzeczywistych problemów związanych z funkcjonowaniem konkretnych przedsiębiorstw społecznych.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Opracowanie: dr Błażej Socha, dr Agata Rudnicka

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dr Joanna Kulesza z WPiA UŁ w komitecie doradczym ICANN
Następna wiadomość Gombro o muerte