20 maja, 2019 r.

UŁ wspólnie z PAN tworzy Szkołę Doktorską BioMedChem

UŁ wspólnie z PAN tworzy Szkołę Doktorską BioMedChem

fot. Maciej Andrzejewski, CP UŁ

Uniwersytet Łódzki tworzy Szkołę Doktorską wspólnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk: Instytutem Biologii Medycznej PAN oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Szkoła BioMedChem będzie miała atrakcyjną i nowoczesną ofertę dla doktorantów trzech dyscyplin. Będzie kształcić doktorantów w trzech dyscyplinach: naukach biologicznych, medycznych i chemicznych. Celem kształcenia jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy doktorantów w zakresie wybranej dyscypliny naukowej. W poniedziałek, 20 maja, podpisany został list intencyjny w sprawie powołania BioMedChem.


Podejmując realizację przygotowanego programu doktorant ma możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie, w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów).Wiedza i umiejętności nabywane podczas kształcenia przygotują doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego - IPB. Absolwent Szkoły Doktorskiej uzyska kompetencje umożliwiające angażowanie się w indywidualne i zespołowe badania naukowe, prowadzone w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, wynikiem których będzie odpowiedzialna aplikacja zdobytej wiedzy i wyników badań w innowacyjnej gospodarce i na rzecz społeczeństwa.Doktoranci, którzy ukończą kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowani będą do krytycznej oceny wyników badań naukowych, stanowiących podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego.Kształcenie doktorskie po nowemu


Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Szkoły doktorskie będą różnić się w wielu elementach od wygaszanych już studiów doktoranckich. Nie będą podlegać pod konkretny wydział, ale integrować osoby z różnych związanych ze sobą dyscyplin naukowych.


Uniwersytet Łódzki będzie kształcił doktorantów w 4 Szkołach Doktorskich: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r.


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwi uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, nauce o kulturze i religii, nauce o sztuce. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych z kolei, skupi doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: informatyki; matematyki; nauk biologicznych; nauk chemicznych; nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. Szkoła Doktorska BioMedChem to nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki chemiczne.Kształcenie w nich będzie prowadzone na podstawie spersonalizowanego dla danej szkoły doktorskiej programu, ale z uwzględnieniem indywidualnego planu badawczego każdego studenta. Realizacja tego planu podlegać będzie ocenie śródokresowej. Każdy doktorant (z wyjątkiem osób posiadających już tytuł doktora) kształcący się w szkole doktorskiej będzie otrzymywał – nie dłużej niż przez okres 4 lat – stypendium.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


materiał źródłowy: prof. Katarzyna Dzitko (WBiOŚ UŁ)

redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość Publiczna prezentacja założeń projektu „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie"
Następna wiadomość Fragmenty historyczne - odcinek 10