W Dniu Ziemi – UŁ dla klimatu

Zmiany klimatyczne na Ziemi są faktem, a ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne powinno być celem każdego z nas. Pamiętamy o tym nie tylko w Dniu Ziemi, stąd decyzja o powołaniu na Uniwersytecie Łódzkim Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej. Chcemy zabierać głos, działać i edukować.

 

Nadrzędnym celem Zespołu jest budowanie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni świadomie i aktywnie dbającej o środowisko. Integrowanie wiedzy z różnych dziedzin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i wypracowywanie rozwiązań stanowiących podstawę do działań administracyjnych - to istotne kroki zbliżające uczelnię do bardziej zrównoważonej wizji przyszłości.

Zespół będzie wyznaczał kierunki, oceniał merytorycznie procesy realizowane na UŁ i proponował wytyczne stanowiące ramy postępowania dla administracji. Ważnymi zadaniami będzie również inicjowanie i koordynowanie działaniami Uczelni w zakresie wdrażania wewnętrznych rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych.

Zwiększanie eko świadomości

Pragniemy podnosić świadomość ekologiczną studentów, pracowników i społeczności lokalnej, kształtować postawy proekologicznych, jak i promować zdrowy styl życia. Ochrona bioróżnorodności, powiększanie i wzbogacanie zielonej infrastruktury - to wyzwania, które przed nami stoją. Będziemy dążyć do ograniczenie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz ścieków, ograniczanie ilości odpadów zgodnie z zasadą 5R (refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (używaj ponownie), recycle (segreguj i przetwarzaj), repair (naprawiaj).

 

Więcej o Zespole https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zespol-do...


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


On Earth Day - UL for the climate

Climate change on Earth is a fact and reduction of the negative influence on the natural environment should be a goal for each of us. Let's remember about it not only on Earth Day, hence the decision to appoint an Advisory team for climate and environmental policy at the University of Lodz. We want to speak up, act and educate.

The overriding goal of the Team is to build an image of the University of Lodz as a University that consciously and actively takes care of the environment. Integration of knowledge from various disciplines with respect to counteracting climate change and elaborating solutions being a basis of administrative actions - these are significant steps that bring the University closer to the sustainable vision of the future.

The Team will set directions, substantively evaluate processes realized at the UL and propose guidelines that constitute a framework for the administration. Initiation and coordination of activities of the University in terms of implementation of internal pro-environmental and pro-climate solutions will also constitute important tasks.

Increasing eco awareness

We strive to raise ecological awareness of the students, employees and local community. We want to shape pro-ecological attitudes as well as promote a healthy lifestyle. Protection of biodiversity, expanding and enriching green infrastructure - these are the challenges that we need to face. We will strive to reduce consumption of renewable and non-renewable resources, reduce the emission of harmful gases, dust and wastewater, reduce the amount of waste in accordance with the 5R principle: refuse, reduce, reuse, recycle, repair.

More about the Team https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zespol-do...

University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world - the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.

Edit: Promotion Centre, UL