W stronę doskonałości naukowej. Rektor UŁ w podcaście KRASP

Kto stoi za sukcesem badawczym? W jaki sposób warto rozumieć hasło "jedność w różnorodności"? Jaką rolę pełni uczelnia w kontekście rozwoju kariery naukowej badaczy? O zarządzaniu nauką, łódzkim doświadczeniu różnorodności i wyzwaniach ewaluacji opowiadała w podkaście KRASP prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.

 

Wywiad, przeprowadzony przez Annę Chylak, otwiera strategiczny wątek, jakim jest rozwój naukowy rozumiany jako kolektywny wysiłek badaczy, administracji oraz osób zarządzających instytucją naukową. Rektor Elżbieta Żądzińska, która pełni również funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Nauki KRASP, przytacza przykład Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego jako jednostki wspierającej działania naukowców i ich rozwój zawodowy. Wyjaśnia, że sukcesy na polu naukowym to bardzo często wynik pracy zespołowej, która przejawia się we wsparciu udzielanym przez pracowników administracyjnych. To właśnie po ich stronie leży m.in. przygotowywanie osiągnięć do ewaluacji naukowej i odciążanie badaczy w obszarze czasochłonnych formalności.

Drugim ważnym wątkiem, poruszonym w trakcie rozmowy, jest temat umiędzynarodowienia. W roku akademickim 2020/2021 liczba osób zza granicy studiujących na UniLodz zagwarantowała naszej uczelni miejsce na podium, na którym znalazły się także Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Rektor Elżbieta Żądzińska przyznała, że różnorodność niezmiennie stanowi dla Uniwersytetu Łódzkiego priorytet, a zakres działań związanych z internacjonalizacją stale się poszerza.

- Nasze hasło "jedność w różnorodności" ma dla mnie szerokie znaczenie - oprócz umiędzynarodowienia obejmuje też działania naukowe. Stworzyliśmy konkursy, w ramach których zapraszamy zagranicznych badaczy do realizacji projektów na Uniwersytecie Łódzkim. Procedurę rekrutacyjną w ramach pierwszej edycji konkursów z sukcesem przeszło 42 naukowców z zagranicy, rozpoczynają oni właśnie pracę na naszej uczelni. To pierwszy tak duży transfer zagranicznych badaczy do UŁ - mówi prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyzwania związane z ewaluacją naukową stanowią kolejny poruszony w wywiadzie temat. Obecna kadencja rektor Elżbiety Żądzińskiej koncentruje się wokół wcielania w życie zmian, jakie niesie ze sobą Konstytucja dla Nauki i rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmieniły się zasady oceny naukowej, sposób deklarowania osiągnięć badawczych, lista czasopism naukowych. Do tych nowych realiów należy się dostosować, a jest to proces wymagający sprawnej organizacji i uważności.

Zachęcamy do wysłuchania audycji i zapoznania się z pełną treścią wywiadu.

"Środowisko akademickie - podcast KRASP" to internetowa audycja tworzona z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Poruszane w jej ramach tematy dotyczą świata naukowców i polskich uczelni, aktualnych wyzwań i celów związanych z pracą badaczy.

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Towards research excellence. The UL Rector Elżbieta Żądzińska in a podcast of CRASP*

Who stands behind research success? How are we to understand the slogan "unity in diversity"? What role does the University play in the context of development of scientific career of researchers? Professor Elżbieta Żądzińska, Rector of the University of Lodz is talking about research management, Lodz experience of diversity and challenges posed by evaluation in a podcast of CRASP (The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland).

The interview by Anna Chylak opens up the strategic thread of scientific development understood as a collective effort of researchers, administration and people managing a scientific institution. The UL Rector - Elżbieta Żądzińska, who is also the Chairwoman of the CRASP Science Committee, uses the example of the Research Centre of the University of Lodz as a unit that supports activities of scientists and their professional development. She explains that success in the field of science is very often a result of teamwork, which manifests itself in the support provided by the administrative staff. It is on the side of administrative staff to, among others, prepare achievements for scientific evaluation and relieve researchers in the area of time-consuming formalities.

The second important thread, which was discussed during the interview, was the subject of internationalisation. In the 2020/2021 academic year the number of international students at the University of Lodz guaranteed our University a place on the podium, along with the University of Warsaw and the Jagiellonian University in Kraków. The UL Rector Elżbieta Żądzińska has admitted that diversity is invariably a priority for the University of Lodz, and that the scope of activities related to internationalisation is constantly expanding.

- Our slogan "unity in diversity" has a broad meaning to me - apart from internationalisation it also includes research activities. We have created competitions as part of which we invite international researchers to implement projects at the University of Lodz. As many as 42 international scientists have successfully completed recruitment procedure under the first edition of the competitions and they are now starting their work at our University. It is the first such a large transfer of international researchers to the UL - says prof. Elżbieta Żądzińska, the UL Rector.

Challenges associated with scientific evaluation constituted another subject of the interview. The current term of the Rector Elżbieta Żądzińska focuses on introduction of changes related to the Constitution for Science and regulation on the evaluation of the quality of scientific activity. The rules of scientific evaluation, the way of declaring scientific achievements, the list of scientific journals - they all have changed. We need to adjust to these new realities, and it is a process that requires efficient organisation and mindfulness.

"Środowisko akademickie - podcast KRASP" is a radio broadcast created on the initiative of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland. The topics discussed within it pertain to the world of scientists and Polish higher education institutions, current challenges and goals related to the work of researchers.

*CRASP is the institution representing higher education and science community (as defined in Act - Law on higher education and science). The Conference was founded on 7 June 1997 by rectors of higher education institutions, being members of conferences of rectors of the various types of these institutions, namely universities, technical universities, institutions of agriculture, pedagogy, economics, medicine, and fine arts. Currently, CRASP has 107 members (including 10 non-public schools) and 10 institutions. CRASP safeguards traditional academic values, including the constitutional principle of higher education institutions autonomy which guarantees the right of these institutions to present their positions on all issues of interest to the academic community. CRASP is a member of the European University Association - European University Association.

University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world - the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.