dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jej zainteresowania naukowe obejmują kilka obszarów badawczych, powiązanych merytorycznie i instytucjonalnie. Dotyczą  w ogólnym zakresie nauk prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego, przede wszystkim problematyki: gospodarowania wodami śródlądowymi i ochrony wód morskich, gospodarowania zasobami geosfery, gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami wydobywczymi i komunalnymi, prawnej ochrony różnorodności biologicznej opartej na motywach idealnych oraz  pogranicza prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i problematyki instytucji prawa ochrony środowiska. 
Jej przyszła praca badawcza ma dotyczyć poblematyki rozwiązań horyzontalnych w prawie ochrony środowiska. W jej skład będą wchodzić zagadnienia związane z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz systemem ocen oddziaływania na środowisko.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody"

Motto:
"Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia” Maria Skłodowska-Curie

 

portret