dr hab. Magdalena Cieślak

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > literaturoznawstwo > literaturoznawstwo angielskie

Łączy tekstualną i literacką analizę twórczości Szekspira z teorią adaptacji i elementami filmoznawstwa i kulturoznawstwa. Z tego punktu wyjścia jej zainteresowania naukowe rozwijają się w kilku pokrewnych dziedzinach. Prowadzi badania nad adaptacją filmową, szczególnie w nurcie dyskursu mediów cyfrowych, intertekstualności i interaktywności.
Ważną częścią jej działalności naukowej są studia kulturowe nad relacjami między literaturą a współczesnymi mediami, a teoretycznym wyznacznikiem tego kierunku badawczego jest połączenie podejścia feministycznego z perspektywą historyczną i prezentyzmem. Analizując ekranizacje i realizacje teatralne sztuk szekspirowskich, a także innych literackich tekstów kanonicznych, bada ona wydźwięk polityczny i kulturowy oraz sposoby ukazywania treści subwersywnych.
Obecnie rozpoczyna intensywniejszą pracę w nurcie badań ekofeministycznych i posthumanistycznych, które stanowią naturalne przedłużenie jej dotychczasowych podejść teoretycznych, a które również coraz wyraźniej widoczne są we współczesnych medialnych adaptacjach literatury.
Jako humanistka jest przekonana, że nie da się oddzielić pracy naukowej i dydaktycznej od życia i rozwoju osobistego. Jej zdaniem badania przeplatają się z dydaktyką, a kontekstem pracy jest prywatny rozwój. Akceptując te związki i przenikania pozwala tym obszarom życia wzajemnie się wspierać i inspirować. Dzięki temu jej praca naukowa osadzona w świecie, który ją otacza i dotycząca spraw, które są dla niej ważne, jest nie tylko pracą, ale i pasją oraz kluczowym elementem życia. 
 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Screening Gender in Shakespeare’s Comedies. Film and Television Adaptations in the Twenty-First Century”

Motto:
"Personal is academic", czyli "to, co osobiste jest naukowe". To parafraza głośnego hasła feminizmu drugiej fali: "personal is political", który wskazuje na ogromny wpływ doświadczeń osobistych na funkcjonowanie w społeczeństwie i świecie.