dr hab. Magdalena Paluszkiewicz

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jej zainteresowania i działalność naukowa, a także badawcza, obejmują w szczególności prawną problematykę zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałania bezrobociu osób starszych, instytucji rynku pracy, prawnych form aktywizacji zawodowej oraz zabezpieczeń dotyczących  społecznego ryzyka bezrobocia, a także nietypowych form zatrudnienia, przede wszystkim zatrudnienia tymczasowego. 
Plany jej dalszych badań dotyczą problematyki zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu osób z niepełnosprawnościami, prawa rynku pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"
Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona"

Motto:
"Labores pariunt honores" 

 

portret