dr Edyta Bielak-Jomaa

Członek Zarządu Warsaw New Tech Uniwersity Foundation

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2015 - 2019)

Edyta Bielak – Jomaa urodziła się 10 maja 1972 r. w Sandomierzu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ). W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r. pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. W latach 2015 -2019 pełniła obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy.

Była organizatorką konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich m.in., jak: „Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona”, „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych”, „Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego”, „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”, „Ochrona danych osobowych a wybory”, „Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych” (współorganizator Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA).

Dr Edyta Bielak – Jomaa jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy oraz ochrony danych osobowych.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Od 2021 r. jest członkiem Zarządu Warsaw New Tech Uniwersity Foundation.