Jarosław Szymański

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

 

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański urodził się 12 października 1962 r. w Łodzi. Jego decyzja o wyborze zawodu była niewątpliwie zainspirowana karierą ojca – Zdzisława Szymańskiego, adwokata i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Jarosław Szymański studiował na Wydziale Prawa UŁ w latach 1981-86. Już wtedy przejawiał zainteresowanie działalnością publiczną – był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym Samorządu Studenckiego na swoim wydziale. Angażował się w działalność samorządową i opozycyjną – organizował akcje protestacyjne przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, które m.in. stały się powodem jego inwigilacji przez aparat bezpieczeństwa PRL. Jako student, a potem również aplikant adwokacki, zdobywał nagrody w konkursach krasomówczych. Złożył egzamin magisterski z prawa karnego procesowego i uzyskał dyplom z wyróżnieniem.

Aplikację adwokacką w izbie łódzkiej odbywał w latach 1986-91. Jego umiejętności oratorskie sprawiły, że szczególnie bliskie stało mu się prawo sądowe. Również na etapie aplikacji, kontynuował swoją działalność społeczną  – w latach 1987-89 udzielał się w reaktywowanym Ruchu Młodych Demokratów, afiliowanym przy Stronnictwie Demokratycznym. Po wydarzeniach z 1989 r. zaangażował się także w politykę – był kandydatem do Sejmu RP w latach 1989, 1991 i 1995, założycielem Ruchu Narodowo-Liberalnego oraz współautorem programu gospodarczego „Rewolucji Kapitalistycznej 1991”. Po upadku rządu w 1992 r., nadal związany był z Ruchem dla Rzeczpospolitej oraz Ruchem Odbudowy Polski.

Jarosław Szymański wykonuje zawód adwokata od 1991 r. w kancelarii indywidualnej i spółce adwokackiej. Jego specjalizacją jest prawo karne, w szczególności w aspekcie obrotu gospodarczego. W odrodzonej Rzeczypospolitej występował w sprawach politycznych – w tym dotyczących „inwigilacji prawicy” oraz w postępowaniach lustracyjnych.

Kilka lat po uzyskaniu uprawnień adwokackich, mec. Szymański zaangażował się w pracę samorządową. W latach 1995-1998, 2001-2004 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczył Komisji Parlamentarno-Prawnej, był członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, a także rzecznikiem prasowym ORA. W latach 2008 i 2010 został delegatem na odpowiednio IX i X Krajowy Zjazd Adwokatury. Zgodnie ze swoimi przekonaniami, organizował spotkania samorządów zawodów zaufania publicznego celem przeciwstawienia się polityce władzy wykonawczej w latach 2007-2009, zmierzającej do ograniczenia idei samorządności i likwidacji wolnej adwokatury.

Jest autorem publikacji dotyczących gwarancji procesowych w zakresie praw i wolności obywatelskich w demokratycznym procesie karnym.