Michał Hertel

Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju MakoLab

 

Mentor 2020/2021

 

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora

Meeting place: online / at the Mentor workplace

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English

 

[ENG BELOW]

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ.  Od prawie 20 lat związany z zarządzaniem i marketingiem cyfrowym, zarówno po stronie przedsiębiorstw jak i agencji interaktywnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu budżetami marketingowymi i opracowywaniu strategii komunikacji czołowych polskich marek jak i doradztwie biznesowym na rzecz globalnych koncernów w Polsce i za granicą.

Jako Dyrektor marketingu MakoLab S.A. odpowiada za strategię oraz komunikację firmy notowanej na rynku NewConnect GPW i wspierającej firmy w procesie transformacji cyfrowej, głównie z sektora automotive i finansów.

Michał Hertel jest również Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Strategii i Promocji ICT Polska Centralna Klaster zrzeszającego firmy branży informatycznej i telekomunikacyjnej, jednostki otoczenia biznesu i ośrodki akademickie.


A graduate of International Economic and Political Relations at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz. He also completed doctoral studies in management sciences at the Faculty of Management, University of Lodz. For almost 20 years associated with management and digital marketing, both on the side of enterprises and interactive agencies. Has many years of experience in managing marketing budgets and developing communication strategies for leading Polish brands as well as business consulting for global concerns in Poland and abroad.

As Marketing Director at MakoLab S.A. is responsible for the strategy and communication of the company listed on the NewConnect GPW market and supporting companies in the process of digital transformation, mainly from the automotive and finance sectors.

Michał Hertel is also the Chairman of the Task Force for Strategy and Promotion of ICT Central Poland Cluster bringing together companies from the IT and telecommunications industry, business environment units and academic centers.