15 marca, 2021 r.

Biobank UŁ stworzy mapę genetyczną Polaków! [ENG. VER.]

Biobank UŁ stworzy mapę genetyczną Polaków! [ENG. VER.]

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, już jako część Europejskiego Archiwum Genomów, stworzy nowoczesną bazę danych na temat zmienności genetycznej Polaków. Dzięki temu instytucje naukowe z Polski i Europy będą mogły bezpłatnie skorzystać z udostępnionych sekwencji genomowych Polaków przy realizacji własnych projektów naukowych. Celem jest, jak zwykle, opracowywanie lepszych leków i terapii dla nas, pacjentów. Co ważne, wszystkie materiały będą udostępniane w zgodzie z obowiązującym RODO i w oparciu o zgodę komisji bioetycznej. Biobank otrzymał na realizację projektu 10 milionów złotych, zdecydowaną większość ze środków unijnych.


OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIOBANKU - GALERIA ZDJĘĆ (12.03.2021)


RELACJE MEDIÓW:

Radio Łódź i ONET

Dziennik Łódzki

Forum Akademickie

Eska.pl

Gazeta Wyborcza

TV Toya

Property Design


Genom to kompletna informacja genetyczna żywego organizmu, egzom to z kolei zbiór egzonów czy fragmentów genomu, które zawierają informacje o sekwencji kodującej geny, z których powstają funkcjonalne peptydy i białka. Dzięki nowemu projektowi w Biobanku UŁ przechowywane będą genomy i egzomy Polaków ze wszystkich rejonów Polski. To kontynuacja działania jednej z najszybciej rozwijających się jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. Teraz Biobank UŁ będzie pierwszą polską instancją Europejskiego Archiwum Genomów (EGA – European Genome-phenome Archive).


- To odpowiedź na wejście w życie RODO. Dane genetyczne wytworzone przez polskich naukowców i dotyczące populacji polskiej będą przechowywane na terytorium RP zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i dostępne dla świata nauki jedynie za zgodą autorów zbioru. Liczymy, iż dzięki tej inicjatywie więcej polskich jednostek naukowych będzie miało możliwość uczestniczyć w międzynarodowych współpracach badawczych, a wrażliwe dane dotyczące populacji polskiej będą należycie zabezpieczone – tłumaczy mgr inż. Błażej Marciniak z Biobanku UŁ, kierownik projektu.


Rozwój medycyny spersonalizowanej sprawił, iż powstają coraz bardziej zaawansowane i precyzyjne schematy leczenia, często uzależnione od określonego genotypu pacjenta. Brak dostępnych danych genetycznych danej populacji może oznaczać jej dyskryminację we współczesnych terapiach. Badacze z Uniwersytetu Łódzkiego chcą, by dane te były łatwo dostępne dla profesjonalnych, naukowych instytucji, a co za tym idzie umożliwiały przeciwdziałanie jak największej liczbie chorób cywilizacyjnych.


Ostatnim, ale również istotnym rezultatem projektu będzie budowa nowoczesnego, wysoko wydajnego centrum digitalizacji genomów w Uniwersytecie Łódzkim.


- Wykorzystując sprzyjające warunki (centrum logistyczne, ważne drogi komunikacyjne) Łódź może stać się ważnym hubem biotechnologicznym świadczącym wysoko wyspecjalizowane usługi na poziomie międzynarodowym oraz wspierać działające w całym regionie firmy farmaceutyczne i biotechnologczne – mówi Błażej Marciniak.


Biobank Uniwersytetu Łódzkiego zaczynał działalność jako biobank populacyjny. Takie ośrodki zajmują się problemami całych populacji na bardzo generalnym poziomie, ale wiedza przez nie wytworzona ma szansę znaleźć zastosowanie w indywidulanych terapiach - chorób rzadkich lub cywilizacyjnych czy medycynie spersonalizowanej. Projekt “Genomowa mapa polski w otwartym dostępie - digitalizacja zasobów Biomolekularnych Pracowni Biobank UŁ” jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Biobank of the University of Lodz is creating genetic map of Poles under EGA!


The Biobank of the University of Lodz, already as part of the European Genome-phenome Archive (EGA), is going to create a modern database on genetic variability of Poles. Thanks to this, scientific institutions from Poland and Europe will be able to use genomic sequences of Poles, available free of charge, in the implementation of their own research projects. The goal is, as usually, to develop better medications and treatments for us, patients. The important fact is that all the materials will be made available in line with the existing GDPR - General Data Protection Regulation and based on the approval of a bioethic committee. For realization of the project the Biobank has received PLN 10 million, the vast majority of the EU funds.


A genome is a complete set of genetic information of a living organism, an exome, in turn, is a collection of exons or genome fragments that contain information about the sequence encoding genes from which functional peptides and proteins are formed. Thanks to the new project of the UL Biobank, genomes and exomes of Poles from all regions of the country will be stored in one place. This is a continuation of operation of one of the fastest developing units of the University of Lodz. Now, the Biobank of the University of Lodz will be the first Polish instance of the European Genome-phenome Archive (EGA).


- This is a response to the GDPR coming into force. Genetic data generated by Polish scientists and concerning Polish population will be stored on the territory of the Republic of Poland in accordance with the relevant legal regulations and will be available to the world of science only with the consent of the authors of the collection. We believe that thanks to this initiative more Polish scientific units will be able to participate in international research cooperations, and that the sensitive data on Polish population will be appropriately secured – explains mgr. inż. Błażej Marciniak from the UL Biobank, the project manager.


Development of personalised medicine means that there are more and more advanced and precise treatment schemes, which frequently depend on a specific genotype of a patient. The lack of available genetic data of a given population may translate into its exclusion from contemporary therapies. Researchers from the University of Lodz want this data to be easily accessible to professional scientific institutions and thus, they want it to enable prevention of as many civilisation diseases as possible.


Building a modern, highly efficient gene digitization centre at the University of Lodz will constitute the last but also a significant effect of the project.


- Taking advantage of the favourable conditions (logistics centre, important communication routes), Lodz may become an important biotechnology hub providing highly specialised services at an international level and supporting pharmaceutical and biotechnology companies operating throughout the region - says Błażej Marciniak.


The Biobank of the University of Lodz started its operation as a population biobank. Such units deal with problems of the whole populations at a very general level, but knowledge generated by them has a chance to be used in individual therapies – of rare diseases, civilisation diseases or personalised medicine. The project entitled “Genomowa mapa polski w otwartym dostępie - digitalizacja zasobów Biomolekularnych Pracowni Biobank UŁ” [Genomic map of Poland in open access - digitization of Biomolecular resources of the Biobank Laboratory of the University of Lodz] is financed under the Operational Programme Digital Poland.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Biobank UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.

Source: Biobank UL,

Edit: Promotion Centre, UL


Poprzednia wiadomość Zmarł prof. Tomasz Bekrycht
Następna wiadomość Uniwersytet Łódzki jedynym polskim partnerem paryskiego ILK