24 marca, 2021 r.

Dr D. Kaczorowska-Spychalska w międzynarodowej radzie CET [ENG. VER]

Dr D. Kaczorowska-Spychalska w międzynarodowej radzie CET [ENG. VER]

fot. Wydział Zarządzania UŁ

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania UŁ została zaproszona do Rady Programowej międzynarodowego Centrum Etyki Technologii. Innowacje przyjazne człowiekowi i środowisku to główny cel Centrum Etyki Technologii (CET) – międzynarodowego think tanku utworzonego przy Instytucie Humanites – Człowiek i Technologia. Ośrodek chce wspierać odpowiedzialne budowanie i wykorzystywanie technologii wśród ich twórców i użytkowników.


Centrum Etyki Technologii jest odpowiedzią na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych. Sztuczna inteligencja, robotyzacja czy Internet Rzeczy to bowiem nie tylko szanse, ale i zagrożenia w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. - Nie możemy pozostawać wobec tych zmian obojętni, bo jesteśmy ich nieodłączną częścią - dodaje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.


Dlatego twórcy CET chcą, by w projektowanie technologii było zaangażowane szerokie grono interesariuszy. Chodzi o przeciwdziałanie takim zjawiskom, jak wykluczenie cyfrowe, dyskryminacja, inwigilacja czy dezinformacja oraz wspieranie działań dających gwarancję, że technologie będą funkcjonowały z korzyścią dla ludzi i świata. Twórcy ośrodka chcą również, by stał się on centrum krytycznej debaty na temat pożądanego kierunku rozwoju innowacji w Polsce i poza jej granicami. Wierzą, że dzięki temu także polskie firmy mają szansę zdobyć międzynarodową przewagę konkurencyjną. Zależy im również na wpływaniu na kształt legislacji dotyczącej technologii.


CET tworzy przestrzeń dla debaty międzysektorowej i będzie promować międzynarodowe rekomendacje dotyczące etyki technologii. Oprócz tego zamierza także popularyzować metodyki pozwalające na projektowanie technologii zgodnie z wartościami, uczestniczyć w rozwoju współczesnej refleksji na temat etyki technologii.


W skład Rady Programowej CET wchodzi kilkanaścioro ekspertów ze świata nauki, biznesu, administracji rządowej i NGO-sów. Wśród nich są m.in. etycy, ekonomiści, informatycy i prawnicy. Nie zapomniano także o głosie osób niepełnosprawnych, których udział w powstawaniu i wdrażaniu przyjaznych człowiekowi innowacji ma istotne znaczenie dla ich efektywności.


- Technologia nie jest ani dobra, ani zła. To my nadajemy jej znacznik etyczny w zależności od celów, do których ją wykorzystujemy. Dlatego trzeba nie tylko konkurować, ale też współpracować na rzecz wyższych wartości – mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites (humanites.pl), przy którym powstało CET, a także przewodnicząca Rady Programowej Centrum.


- I to nasze decyzje ukształtują świat, w którym będą żyły kolejne pokolenia - dodaje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska – A to wymaga świadomości i odpowiedzialności z naszej strony.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: Wydział Zarządzania UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Dr D. Kaczorowska-Spychalska is in the international council of CET


Head of the Centre Mixer of Smart Technologies, Faculty of Management, UL has been appointed a member of the Programme Council of the international Centre for Ethics and Technology (in Polish: Centrum Etyki Technologii). Human and environment-friendly technologies are the main goal of the Centre – an international think-tank established at the Humanites Institute. The Centre wants to support responsible development and use of technologies among its creators and users.


CET is a response to challenges associated with the digital technology development. Artificial Intelligence, robotisation or Internet of Things are not only opportunities but also threats to various areas of social, economic and political life. - We cannot stay indifferent to these changes, as we are their inseparable part – adds dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.This is why founders of CET want a large group of stakeholders to be engaged in designing technologies. This is about preventing such phenomena as digital exclusion, discrimination, surveillance, disinformation and supporting activities providing a guarantee that technologies will function for the benefit of people and the world. The founders of the Centre also want the Centre to become a hub of critical debate on the desired direction of innovation development in Poland and outside it. They believe that thanks to this also Polish companies will get a chance to become internationally competitive. They also want to have influence on the shape of legislation pertaining to technology.


CET provides space for intersectoral discussion and will promote international recommendations regarding the ethics of technology. Moreover, it is going to disseminate methodologies allowing for designing technologies in line with values, participate in the development of contemporary reflection on the ethics of technology.The Programme Council of CET consists of over a dozen of experts from the world of science, business, government administration and non-government institutions. Among them there are, inter alia: ethicists, economists, IT specialists and lawyers. The voice of the disabled was also not forgotten about. Their contribution to developing and implementing human-friendly innovations is of considerable importance to their efficiency.- Technology is neither good nor bad. We give it an ethical tag depending on the purposes for which we use it. That is why it is necessary not only to compete, but also to cooperate for higher values - says Zofia Dzik, founder and president of the Humanites Institute (humanites.pl), at which CET was founded, as well as the chairman of the Center's Programme Council.


- Our decisions will shape the world inhabited by future generations – adds dr Dominika Kaczorowska-Spychalska – And this requires awareness and responsibility on our side.


University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


Source: Faculty of Management, UL

Edit: Promotion Centre, UL

Poprzednia wiadomość Podroż do Japonii bez wychodzenia z domu – XIV Dni Japońskie
Następna wiadomość Granty IDUB #UniLodz - zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym ETPCz