Kierunki UniLodz z prestiżową akredytacją IACBE

Dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego - Zarządzania oraz Ekonomiczno-Socjologiczny, jako jedyne w Polsce wśród uczelni publicznych, uzyskały oficjalną akredytację IACBE dla kierunków w języku angielskim: Business Management (WZ) oraz Economics (WE-S). Akredytacja potwierdza spełnienie przez Uniwersytet Łódzki wymogów, takich jak: sprawne funkcjonowanie, wysoki poziom dydaktyki, innowacyjne zarządzanie, dobre relacje z biznesem oraz wysoka wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

 

Decyzja ta zamyka trzyletni okres prac nad przygotowaniem wniosku o członkostwo w IACBE, wniosku o uzyskanie statusu kandydata do akredytacji, a wreszcie raportu samooceny i wniosku o przyznanie pierwszej akredytacji wybranym programom.

Studia I i II stopnia na kierunkach Business Management oraz Economics podlegały wieloetapowej procedurze akredytacji począwszy od 2018 r. - w tym czasie kilkukrotnie gościliśmy na UniLodz przedstawicieli IACBE, ostatnio w formule zdalnej we wrześniu 2020 roku, opracowany został także obszerny i szczegółowy raport samooceny.

IACBE, czyli International Accreditation Council for Business Education (dawniej znana jako International Assembly for Collegiate Business Education) z siedzibą w stanie Kansas w USA, jest uznawana za lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej.

IACBE akredytowała dotąd ponad 1800 programów biznesowych w uczelniach na całym świecie. Do tego grona dołączył właśnie Uniwersytet Łódzki jako pierwsza polska uczelnia publiczna.

Inicjatorem złożenia wniosku był dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, od września 2020 r. prorektor ds. rozwoju UŁ. Wnioski akredytacyjne przygotował zespół w składzie: dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ (od września 2020 r. prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ), dr Justyna Wieloch, mgr Aneta Żak, dr Jerzy S. Czarnecki, dr Piotr Gabrielczak, dr Tomasz Uryszek oraz dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ, który koordynował prace zespołu.

- Z nieskrywaną satysfakcją przyjęliśmy decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o udzielenie akredytacji IACBE dla kierunków Business Management oraz Economics. Proces pozyskania akredytacji był długotrwały i wymagający, dlatego z dumą wstępujemy do grona programów, których jakość kształcenia i spełnienie międzynarodowych norm i standardów nauczania są potwierdzone rozpoznawalną na całym świecie marką IACBE. Jesteśmy pewni, że akredytacja pozwoli nam na dalszy rozwój programów oraz wymianę najlepszych praktyk z liderami biznesu i kształcenia, a tym samym oferowanie jeszcze większej wartości dla naszych studentów, absolwentów oraz rynku pracy - podkreśla dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ z Wydziału Zarządzania UŁ, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej.

Studia na akredytowanych kierunkach są prowadzone w całości w języku angielskim i są prawdziwą chlubą Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwenci kierunku Business Management posiadają umiejętność wielowymiarowego postrzegania biznesu i z łatwością odnajdą się w pracy w międzynarodowym środowisku na pozycjach związanych z zarządzaniem, analizą czy podejmowaniem decyzji w firmie. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Z kolei studia na kierunku Economics pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności analitycznych potrzebnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. W toku studiów na obu kierunkach studenci uzyskują wiedzę na temat roli powiązań międzynarodowych oraz relacji między gospodarką a jej otoczeniem.

- Łódź ma bogate tradycje kształcenia w zakresie gospodarowania, czy jak byśmy powiedzieli dziś, biznesu. Oba nasze wydziały czerpią z tych tradycji. Sądzę, że dzięki uzyskanej akredytacji dowiedliśmy, iż nadal jesteśmy w tym obszarze ośrodkiem wyróżniającym się w skali kraju, a także dorównującym swoimi standardami kształcenia światowej czołówce - skwitował dr Piotr Gabrielczak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, prodziekan ds. współpracy z zagranicą.

Proces uzyskania zagranicznej akredytacji był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach uruchomionego w 2017 roku projektu Akredytacje Zagraniczne.

IACBE_logo_Accredited_2color_Horiz


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Wydział Zarządzania UŁ i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ