27 kwietnia, 2021 r.

Interstudent 2021 z UŁ! [ENG. VER]

Interstudent 2021 z UŁ! [ENG. VER]

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Deepjyoti Nath z Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Interstudent 2021. Pochodzący z Indii pasjonat robotyki został wyróżniony na swój projekt ROBO-UV, czyli maszynę do odkażania powierzchni za pomocą światła UV-C. #UniLodz od początku wspiera ten projekt i trzyma kciuki za zdolnego konstruktora. Wyniki konkursu ogłoszono oficjalnie podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021” organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, KRASP oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.


W tym roku, z uwagi na pandemię COVID-19, wręczenie nagrody nie odbyło się w siedzibie tegorocznego gospodarza – Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zamiast tego uroczystość zorganizowano w Rektoracie UŁ – w warunkach kameralnych, ale w niezwykle sympatycznej atmosferze. Deepowi (tak mówią do niego przyjaciele) gratulowali: Rektor Elżbieta Żądzińska, Prorektor Agnieszka Kurczewska oraz władze WMiI UŁ – Dziekan Grażyna Horbaczewska oraz Prodziekan Marek Majewski.


- Bardzo się cieszę z tej nagrody i dziękuję wszystkim za docenienie. Dziękuję też za wsparcie Uniwersytetu Łódzkiego w całym projekcie ROBO-UV. Gdyby nie moja uczelnia, nie byłoby mnie tutaj – mówił Deepjyoti Nath.


- Bardzo dziękuję organizatorom i Kapitule Konkursu za docenienie potencjału Deepa i naszej uczelni. Uniwersytet Łódzki od dawna stawia na zagranicznych studentów - pod względem ich liczby jesteśmy już 3. uczelnią w kraju. Prawie 100 różnych narodowości żyjących ze sobą w oparciu o wspólne zasady - równość, otwartość, współpracę i szacunek - to jest nasz przepis na uczelnię silną, różnorodną i atrakcyjną dla kolejnych kandydatów – powiedziała Rektor UŁ, prof. E. Żądzińska.


Deepjyoti Nath wciąż pracuje nad wprowadzeniem ROBO-UV na rynek. W tym procesie wciąż pomaga Uniwersytet Łódzki. Uczelnia zapewniła m.in. przestrzeń do testów i wsparcie merytoryczne ekspertów.


Materiały archiwalne o Deepie i ROBO-UV:

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/124506-wynalazek-studenta-ul-pomoze-w-walce-z-koronawirusem-eng-ver

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83867%2Crobot-ktory-dezynfekuje-swiatlem.html

https://biotechnologia.pl/technologie/robot-ktory-dezynfekuje-swiatlem,20136

https://mlodziwlodzi.pl/robo-uv-walczy-z-koronawirusem-wynalazek-studenta-ul/


A57A9967

Deepjyoti Nath i Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - Prof. Elżbieta Żądzińska (fot. M. Andrzejewski, UŁ)


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Interstudent 2021 from the University of Lodz!


Deepjyoti Nath from the Faculty of Mathematics and Computer Science at the University of Lodz has been awarded a special prize in the Interstudent 2021 competition. The robotics enthusiast from India was awarded for his ROBO-UV project, i.e., a machine for surface disinfection with UV-C light. #UniLodz has been supporting this project from the very beginning and keeps fingers crossed for the talented designer. The competition results were officially announced during the conference „Studenci zagraniczni w Polsce 2021” [International students in Poland 2021] organised jointly by the “Perspektywy” Education Foundation, CRASP and Wrocław University of Environmental and Life Sciences.


This year, due to the COVID-19 pandemic, the award ceremony did not take place at the headquarters of this year's host – Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Instead, the ceremony was organised in the Rector's Office of the University of Lodz – in an intimate setting, but in an extremely friendly atmosphere. Deep (as friends call him) was congratulated by: Rector Elżbieta Żądzińska, Vice-Rector Agnieszka Kiurczewska and the authorities of the Faculty of Mathematics and Computer Science, UL – Dean Grażyna Horbaczewska and Vice-Dean Marek Majewski.


- I’m very happy with this award and I would like to thank everyone for appreciating my work. I would also like to thank University of Lodz for the support throughout the entire ROBO-UV project! If it was not for my University, I would not be here today – said Deepjyoti Nath.


- I would like to thank the Organisers and the Competition Jury for appreciating the potential of Deep and our university. University of Lodz has been betting on international students for a long time – in terms of their number, we are already the third university in the country. Almost 100 different nationalities living together based on common principles – equality, openness, cooperation and respect – this is our recipe for a strong, diverse and attractive university for the new candidates – said the UL Rector, prof. E. Żądzińska.


Deepjyoti Nath is still working on introducing the ROBO-UV to the market. In this process he is continuously supported by the University of Lodz. It has provided, inter alia, test space and substantive support of the experts.


Archival materials about Deep and ROBO-UV:


https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/124506-wy...

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,838...

https://biotechnologia.pl/technologie/robot-ktory-...

https://mlodziwlodzi.pl/robo-uv-walczy-z-koronawir...


University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


Edit: Promotion Centre, UL


Poprzednia wiadomość CALL FOR PAPERS nr 2: O Wolną Wszechnicę!
Następna wiadomość Rusza Akademia Liderów Woj. Łódzkiego!