28 czerwca, 2017 r.

Oferta wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Oferta wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Uniwersytet Łódzki oferuje do wydzierżawienia pomieszczenia bufetu wraz z wyposażeniem o łącznej pow. 67,90 m2 na parterze w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Banacha 22, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej dla studentów, pracowników i gości Wydziału.


Opis przedmiotu dzierżawy:


Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia bufetu o łącznej powierzchni 67,90 m2 (bufet wraz z zapleczem, częścią socjalną oraz salą konsumpcyjną). Pomieszczenia, będące przedmiotem dzierżawy, posiadają podstawowe wyposażenie meblowe i technologiczne niezbędne do prowadzenia usług gastronomicznych (wykaz w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia).


Oczekiwania wobec Dzierżawcy:


1. Wydzierżawiający oczekuje, że Dzierżawca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i legitymuje się co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu takiej działalności.

2. W razie potrzeby Dzierżawca doposaży bufet w profesjonalny sprzęt gastronomiczny (typu ekspresy, kuchenki mikrofalowe itp.) i meble niezbędne do prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej z uwzględnieniem walorów estetycznych i odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

3. Działalność prowadzona przez Dzierżawcę nie będzie powodować uciążliwości dla użytkowników budynku (np. w postaci rozprzestrzeniających się po budynku zapachów czy hałasu).

4. Dzierżawca zapewni kulturalną i miłą obsługę, przy czym liczba pracowników w bufecie powinna gwarantować płynną obsługę klientów.

5. Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności w dni powszednie oraz soboty i niedziele. Dokładne dni i godziny pracy bufetu zostaną ustalone z Kierownikiem Administracyjnym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

6. Dzierżawca zapewni bogate menu w przystępnych cenach ( m. in. ciepłe dania obiadowe, świeże surówki, sałatki, przekąski, słodycze).

7. Dzierżawca udostępni w ciągłej sprzedaży napoje: kawę, herbatę, soki, itp.

8. Wydzierżawiający oczekuje, że Dzierżawca rozpocznie świadczenie usługi w przedmiocie umowy od dnia 15.09.2017 r.


Czynsz dzierżawny, inne opłaty i obowiązki Dzierżawcy:


1. Dzierżawca, prowadzący bufet zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznie następujących kosztów, związanych z dzierżawą:

- czynsz miesięczny, wyliczony wg zaproponowanej przez Dzierżawcę stawki za 1 m2 netto powierzchni,*

- opłata za dostawę energii elektrycznej,**

- opłatę za zużycie wody (zimnej i ciepłej) i odprowadzenie ścieków,**

- koszty wywozu nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie dzierżawy.***

2. Dzierżawca będzie zobowiązany ponadto do dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z odpowiednimi służbami technicznymi Wynajmującego niezbędnych napraw, bieżących remontów i odnawiania lokalu, konserwacji i naprawy wyposażenia, tak aby zachować przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

3. W szczególności do obowiązków Dzierżawcy należało będzie:

a) bieżąca konserwacja i ewentualna naprawa urządzeń gastronomicznych oraz innych znajdujących się w przedmiocie dzierżawy(np. mebli, baterii i zaworów czerpalnych, i innych urządzeń, w które lokal jest wyposażony),
b) konserwacja i naprawa przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych,
c) konserwacja i naprawa osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
d) naprawa ewentualnych uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
e) konserwacja i naprawa podłóg i posadzek,
f) konserwacja i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej,
g) obsługa czystościowo-porządkowa przedmiotu dzierżawy, czyli m. in:
- sprzątanie,
- przeprowadzanie okresowych dezynsekcji i deratyzacji,
- czyszczenie kanalizacji.

4. Wszelkich prac adaptacyjnych Dzierżawca dokonuje na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu warunków z odpowiednimi służbami technicznymi Wynajmującego. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju reklam umieszczanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. W razie rozwiązania umowy Dzierżawcy nie będzie przysługiwał zwrot nakładów poniesionych na remont i adaptację przedmiotu dzierżawy.

5. Kalkulując stawkę czynszu należy uwzględnić, specyfikę funkcjonowania szkoły wyższej (m. in. spadek przychodów ze sprzedaży w okresie przerw międzysemestralnych, świątecznych i wakacyjnych). W okresie od lipca do września trwa przerwa wakacyjna i w obiektach przebywają przeważanie wyłącznie pracownicy.

6. Wynajmujący nie przewiduje zmniejszenia wysokości czynszu w okresach przerw międzysemestralnych i świątecznych z wyjątkiem okresu wakacyjnego (lipiec-wrzesień) . Obniżka w ww. okresie do uzgodnienia; zwyczajowo przyjęta jest obniżka do 50% czynszu podstawowego.


Pozostałe opłaty związane z przedmiotem dzierżawy nie podlegają obniżce.


* W czynszu zawarta jest opłata za dzierżawę pomieszczeń wraz z wyposażeniem, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości wg obowiązujących przepisów (w 2017 r. – 128,22 zł/m-c), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

** Opłaty za zużycie energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków Dzierżawca wnosił będzie na podstawie odrębnych faktur wystawianych przez Dział Gospodarki Energetycznej UŁ wg rzeczywistego zużycia (na podstawie wskazań podliczników),

*** Dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich pojemników na odpady oraz do podpisania stosownej umowy z odpowiednim podmiotem, zajmującym się utylizacją odpadów.


Wymagania dotyczące oferty:


Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę\osoby do tego upoważnione powinna zawierać co najmniej:

1. Wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawierający:

a) dane oferenta:

- w przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP,

- w przypadku pozostałych jednostek występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby, NIP, KRS, REGON,

b) dane kontaktowe: adres do korespondencji, telefon, adres e-mail,

c) proponowany czynsz netto za 1 m2 powierzchni przedmiotu najmu,

d) przykładowe menu wraz z podaniem propozycji cen oraz gramatury poszczególnych dań,

e) ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności oraz z ewentualnymi referencjami,

2. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku wątpliwości Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Informacje dodatkowe:

1. Dzierżawca jest zobowiązany do sprzątania na bieżąco we własnym zakresie i na własny koszt:

- zaplecza bufetu,
- bufetu oraz sali konsumpcyjnej oraz stolików.

2. Liczba studentów Wydziału – ok. 1 500 osób,

3. Liczba pracowników ok. 120 osób.

4. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu umowy w dni powszednie w godzinach 10.00-13.00 po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Administracyjnym Wydziału Matematyki i Informatyki p. Małgorzatą Gajewską, pod numerem telefonu (42) 635 59 47 lub mailowo: mgajewska@math.uni.lodz.pl.

5. Wydzierżawiający przewiduje jako zabezpieczenie wykonania umowy kaucję gotówkową. Kaucja gotówkowa w wysokości trzykrotnego czynszu miesięcznego brutto jest płatna jednorazowo na, konto UŁ, przed podpisaniem umowy dzierżawy. Kaucja podlega zwrotowi w wartości nominalnej na wniosek Dzierżawcy, po zakończeniu umowy w przypadku braku roszczeń Wydzierżawiającego wobec Dzierżawcy.

6. Bufet przeszedł generalny remont w 2016 roku. W związku z tym wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalu (np. ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, itp.), instalacji bądź wyposażenia, wady, usterki, awarie w przedmiocie umowy Dzierżawca będzie zobowiązany natychmiast zgłaszać kierownikowi Administracyjnemu Wydziału.

7. Z przekazani Dzierżawcy lokalu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

8. Dzierżawca, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, otrzyma kserokopie instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu lokalu i zobowiązany będzie do użytkowania wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zapisami ww. dokumentów.

9. Jeżeli, zgodnie z zapisami instrukcji lub gwarancji, urządzenia wymagają dokonywania okresowych przeglądów lub konserwacji Dzierżawca zobowiązany będzie dokonać tego na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Administracyjnym Wydziału Matematyki i Informatyki.

10. Zabrania się Dzierżawcy samowolnego naprawiania sprzętu stanowiącego wyposażenie bufetu, będącego na gwarancji.

11. W przypadku stwierdzenia przez firmę serwisową wezwaną przez Kierownika Administracyjnego Wydziału, że usterka sprzętu spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją lub samowolną próbą naprawy, kosztami naprawy sprzętu zostanie obciążony Dzierżawca.


Podstawą oceny złożonych ofert będą:


- atrakcyjność koncepcji prowadzenia bufetu,
- wysokość zaproponowanego czynszu,
- dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w terminie do dnia 30.08.2017 r. do godz. 15.00 w Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 parter pok. 9 lub 10.


Wybór najkorzystniejszej oferty


Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Wydzierżawiającego, biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty dla studentów i pracowników oraz zaproponowane warunki finansowe.


Umowa z Dzierżawcą, którego oferta zostanie wybrana, podpisana zostanie umowa do dnia 30.09.2018 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny prowadzonej działalności od klientów bufetu oraz terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z ww. umowy.


Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu, zmiany warunków lub unieważnienia konkursu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.


Jednostką prowadzącą sprawę jest Centrum Gospodarcze UŁ, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 9,10, tel. (42) 635 40 60, fax (42) 665-54-79, e-mail: czm@uni.lodz.pl.


Ogłoszenie, wykaz wyposażenia oraz formularze zgłoszenia oferty można pobrać tutaj.

Poprzednia wiadomość Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA
Następna wiadomość MENTORING i stypendia Santander Universidades