27 kwietnia, 2021 r.

Prof. Monika Marcinkowska z wyróżnieniem [ENG. VER]

Prof. Monika Marcinkowska z wyróżnieniem [ENG. VER]

Prof. Monika Marcinkowska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ dołączyła do grona laureatów plebiscytu Człowiek Corporate Governance 2021. Tytuł nadawany jest osobom, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. Wyróżnienie przyznano w trakcie tegorocznej „Konferencji Rada Nadzorcza”.Prof. Monika Marcinkowska jest kierowniczką Katedry Bankowości i dyrektorką Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jako założycielka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, należy także do członków kapituły konkursu Best Annual Report. Od roku 2016 wchodzi w skład Banking Stakeholder Group – grupy doradczej przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA). Prof. Monika Marcinkowska jest również autorką wielu publikacji na temat raportowania, przejrzystości i dyscypliny rynkowej.


- Kryzys pandemiczny zweryfikował plany ciągłości działania, plany awaryjne, umiejętności zarządzania kryzysowego i efektywnej komunikacji. A to oczywiście oznacza też nowe, specyficzne wymagania względem członków rad nadzorczych, których wsparcie dla zarządu winno być znacznie większe, niż w normalnych okolicznościach. Patrząc w dłuższym horyzoncie – 5-10 lat – zmienia się otoczenie, warunki funkcjonowania, regulacje, oczekiwania społeczne, a zatem zmienia się też funkcjonowanie rad nadzorczych. Ich członkowie mają też chyba większą świadomość swej roli i obowiązków – mówiła w trakcie „Konferencji Rada Nadzorcza” prof. Marcinkowska.


Zdaniem laureatki potrzeba spotkań i dyskusji na tematy corporate governance wynika z ciągłej ewolucji zagadnienia i konieczności dostosowywania się do zmiennej rzeczywistości i ram prawnych.


- Pani prof. Monika Marcinkowska jest ważnym kreatorem, inicjatorem nowych idei i praktyk ładu korporacyjnego. Wspiera głosem doradczym liczne znamienite międzynarodowe grona takie jak m.in. Europejski Nadzór Bankowy czy europejski think tank Bruegel, czerpiąc wnioski ze swoich licznych badań naukowych, publikacji o zasięgu międzynarodowym, jak i doświadczeń w pracach rad nadzorczych – uzasadnia decyzję Kapituły Konkursu przewodnicząca, Agnieszka Słomka-Gołębiowska.


To już dziesiąta edycja Konferencji Rada Nadzorcza, podczas której wręczono wyróżnienie Człowiek Corporate Governance po raz siódmy. W gronie dotychczasowych laureatów znalazły się takie osobistości jak Andrzej S. Nartowski i Wiesław Rozłucki.


MM1

Prof. Monika Marcinkowska (EkSoc, UŁ)


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. Monika Marcinkowska - Człowiek Corporate Governance [Man of Corporate Governance 2021]


Prof. Monika Marcinkowska from the Faculty of Economics and Sociology, UL has joined the group of winners of the plebiscite Człowiek Corporate Governance [Man of Corporate Governance]. The title is awarded to the individuals who with their work contribute significantly to the building and development of corporate governance in Poland. The distinction was awarded during this year’s „Konferencja Rada Nadzorcza” [Supervisory Board Conference].


Prof. Monika Marcinkowska is the Head of the Department of Banking and the Institute of Finance at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. As a founder of the National Accounting Standard No.9 ”Business activity report”, she is also a member of the Best Annual Report Competition Jury. Since 2016 she has been a member of the Stakeholder Group – an advisory group at the European Banking Authority (EBA). Prof. Monika Marcinkowska is also an author of numerous publications on reporting, transparency and market discipline.


- The pandemic crisis has verified business continuity plans, contingency plans, crisis management skills and effective communication. This obviously means new, specific requirements towards the members of supervisory boards, whose support for the management should be considerably more extensive than in the ordinary circumstances. Looking at the longer horizon – 5 - 10 years – the environment, operating conditions, regulations and social expectations are changing, and therefore, functioning of supervisory boards is also changing. Their members probably also have a larger awareness of their role and obligations – said prof. Marcinkowska during the „Konferencja Rada Nadzorcza”.


According to the winner, the need for meetings and discussions pertaining to corporate governance results from the continuous evolution of the issue and the necessity to adapt to the changing reality and legal framework.


- Prof. Monika Marcinkowska is an important creator, initiator of new ideas and practices within corporate governance. She supports with her advisory voice numerous distinguished international groups, such as the European Banking Authority or European think tank – Breugel, drawing conclusions from her numerous scientific research, publications of international scope, as well as experience in the work of supervisory boards - justifies the decision, the chairman of the Competition Jury, Agnieszka Słomka-Gołębiowska.


This has been the 10th edition of the plebiscite Człowiek Corporate Governance [Man of Corporate Governance]. The group of the so-far winners includes such personalities as Andrzej S. Nartowski and Wiesław Rozłucki.


University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


Source: Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz

Edit: Promotion Centre, UL

Poprzednia wiadomość Fil-Hist UŁ w innowacyjnym projekcie edukacyjnym
Następna wiadomość Prof. Aneta Pawłowska ze stypendium MKDNiS