7 kwietnia, 2021 r.

Stypendyści Fulbright Senior Award z UŁ [ENG. VER]

Stypendyści Fulbright Senior Award z UŁ [ENG. VER]

Fulbright Senior Award ogłosiło listę tegorocznych stypendystów. Wśród dziesięciorga naukowców znalazło się dwoje badaczy z UŁ. Dr hab. Magdalena Urbaniak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) oraz dr Łukasz Szkopiński (Wydział Filologiczny). Dzięki otrzymanemu wyróżnieniu będą mogli oni zrealizować swoje projekty badawcze oraz badawczo-dydaktyczne na amerykańskich uczelniach.


Więcej informacji o programie i liście stypendystów dostępnych jest na łamach Forum Akademickiego.


Fulbright Senior Award jest projektem stypendialnym umożliwiającym polskim naukowcom realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. Obecnie trwa nabór do programu na rok 2022/23. Informacje o naborze dostępne są na stronie projektu.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Fulbright Senior Award grantees from UL


Fulbright Senior Award has announced the list of this year’s grantees. Among 10 scientists there are two researchers from the University of Lodz: Dr hab. Magdalena Urbaniak (Faculty of Biology and Environmental Protection) and dr Łukasz Szkopiński (Faculty of Philology). Thanks to the obtained distinction they will be able to realize their research and research and teaching projects at American universities.


More information about the programme and the list of grantees can be found in Forum Akademickie


Fulbright Senior Award is a scholarship project that makes it possible for Polish scientists to carry out independent research or research and teaching projects in hosting institutions in the USA. Currently a call for applications under 2022/23 programme is underway. Information about the recruitment is available on the project website.University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


Edit: Promotion Centre, UL


Poprzednia wiadomość MapujeMY łódzką gastronomię - MapoFaktura 2021 GastroFaktura
Następna wiadomość Granty IDUB #UniLodz – poniemieckość Łodzi i okolic [ENG. VER]