Turystyka zrównoważona na UŁ - pierwszy taki kierunek w Polsce

Na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego od roku akademickiego 2022/23 uruchomiony zostanie w trybie stacjonarnym kierunek turystyka zrównoważona. To pierwsze i jedyne studia magisterskie o takim profilu na polskich uczelniach.

Kolorowe balony powietrzne na tle niebieskiego nieba i napisa studia magisterskie, turystyka zrównoważona

Kierunek turystyka zrównoważona będzie kształcić specjalistów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r.  

W trakcie dwuletnich studiów słuchacze dowiedzą się m.in.: 

  • jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz globalnymi ideami - Leave No Trace, Slow Tourism, Ecotourism, Slow City, Green City, 
  • jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe przyszłych pokoleń,  
  • jak dbać o swoje otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka, 
  • jak tworzyć lokalne produkty turystyczne i jak promować lokalność. 

Wiedza akademicka wsparta będzie analizą dobrych praktyk z Polski i świata. Studenci zapoznają się z narzędziami badawczymi, w tym z GIS (system informacji geograficznej), pozwalającymi na naukowe zrozumienie zjawisk we współczesnej turystyce i rekreacji, metodami planowania przestrzeni turystycznej oraz sposobami budowania strategii turystycznych.  

Do wyboru zaproponowane zostaną przedmioty fakultatywne, prowadzone w języku polskim i angielskim, obejmujące problematykę zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji. Podczas ćwiczeń terenowych słuchacze odbędą badania naukowe oraz poznają przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i zagranicą realizujących założenia turystyki zrównoważonej.  

Wśród głównych przedmiotów wykładanych na kierunku turystyka zrównoważona znajdą się: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, GIS, przestrzeń turystyczna, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki, a także English Workshops oraz realizacja projektu badawczego. 

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi UŁ, a w ramach wykładów eksperckich - naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni zaproszeni goście. 

O przyjęcie na studia na kierunku turystyka zrównoważona mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2. 

Materiał: Wydział Nauk Geograficznych 
Redakcja: Centrum Promocji UŁ