31 marca, 2021 r.

UŁ – łódzki hub różnorodności [ENG. VER]

UŁ – łódzki hub różnorodności [ENG. VER]

Działania na rzecz studentów oraz wykładowców zza granicy należą do priorytetów, jakie Uniwersytet Łódzki określił w swojej strategii na nadchodzące lata. Wyrazem tych założeń jest m.in. utworzenie International Hubu, jednostki powołanej do sprawowania pieczy nad kompleksowym procesem internacjonalizacji. Dbanie o przyjazną integrację oraz komfort osób pochodzących z innych państw w murach uczelni nie stanowi jednak nowości.


Międzynarodowa społeczność Uniwersytetu Łódzkiego ma dla uczelni szczególne znaczenie. Od 2016 roku, z myślą o zagranicznych studentach i wykładowcach UniLodz, realizowany jest projekt University Diversity. W jego ramach organizowane są wystawy, integrujące warsztaty kulinarne czy autorska inicjatywa „Gość na Gwiazdkę”. W ramach tej ostatniej pracownicy Uniwersytetu zapraszają do siebie na jeden z bożonarodzeniowych dni studentów zza granicy, którzy spędzają święta z dala od rodziny, w akademiku. Z kolei w czasie pandemii, gdy podobne spotkania nie są możliwe, uczelnia zapewnia tej grupie posiłki, starając się umilić im czas Gwiazdki i Wielkanocy.


O asymilację wykładowców pochodzących z innych krajów dba z kolei International Hub (iHub).


- W lutym na Uniwersytecie Łódzkim została powołana specjalna jednostka, iHub, której zadaniem jest wspomaganie procesu internacjonalizacji pracowników. W tej chwili nasza uczelnia spodziewa się kolejnych 45 badaczy, którzy będą nas wizytować w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Planujemy stworzyć dla nich przyjazne warunki, umożliwiające integrację z Łodzią – tłumaczy dr Magdalena Nowacka, Head of International Hub.


O komfort osób zza granicy dba również Urząd Miasta Łodzi, który wraz z końcem marca ogłosił nabór do konkursu „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta”. W jego ramach organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty na finansowanie działań, których celem będzie integracja przyjezdnych. Inicjatywę oczywiście wspiera International Hub, specjalizujący się w procesie umiędzynarodowiania.


Konkurs przewiduje wspomaganie projektów z dwóch obszarów. Pierwszy obejmuje inicjatywy, które umożliwiają lepszą adaptację studentów zza granicy w łódzkich szkołach wyższych, przybliżają ich kulturę oraz ułatwiają przyswajanie wiedzy. Drugi koncentruje się na działaniach środowiska naukowego, opartych o wiedzę zgłębianą na poszczególnych wydziałach uczelni. Zaliczają się do nich m.in. porady prawne, zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych czy warsztaty plastyczne – wszystko skierowane do przyjezdnych.


- Uniwersytet Łódzki z aprobatą przyjął inicjatywę Urzędu Miasta Łodzi, jaka ułatwi integrację osób przybyłych zza granicy. Koncepcja ta jest zbieżna z celami strategicznymi naszej uczelni, bo na liście naszych priorytetów znajduje się m.in. umiędzynarodowienie badań i kształcenia. Co więcej, z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika, że aż 2/3 zagranicznych absolwentów, którzy studiowali na UniLodz, deklaruje chęć stałego pobytu w Polsce. Jest to ogromna grupa potencjalnych beneficjentów konkursu – mówi dr Magdalena Nowacka, Head of International Hub.


Długofalowym celem konkursu UMŁ jest zapewnienie osobom z innych krajów komfortowych warunków, dzięki którym Łódź stanie się dla nich miastem, w jakim warto zamieszkać na stałe. iHub będzie ściśle współpracować przy tym procesie.


Łączny budżet przeznaczony na dotacje w konkursie „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” wynosi 88 tys. złotych.


Więcej informacji: UMŁKontakt do International Hub:

ihub@uni.lodz.pl

oraz

magdalena.nowacka@uni.lodz.pl

maciej.jazdzewski@uni.lodz.pl


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/
UL – Lodz hub of diversity


Activities for the sake of international students and lecturers are among the priorities set by the University of Lodz in its strategy for the coming years. Establishing the International Hub, a unit appointed to supervise the comprehensive process of internationalisation is one of the forms of execution of these assumptions. Taking care of friendly integration and comfort of the international students and lecturers is no news at the University of Lodz.


International community of the University of Lodz is of particular importance for the university. Since 2016, with international students and lecturers at the UL in mind, University Diversity project has been realized. As its part exhibitions presenting profiles of international individuals associated with the University, integrating culinary workshops and the original initiative "Christmas Guest" are organized. As part of the last one employees of the University of Lodz invite for one day of Christmas holidays international students who spend Christmas away from their families, at a dormitory. In turn, during the pandemic, when similar meetings are not impossible, the University provides meals to the international students of UniLodz, trying to make the time of Easter and Christmas more pleasant to them.


Whereas, the International Hub (iHub) takes care of assimilation of international lecturers.


- In February a special unit – iHub was established at the University of Lodz. Its task is to support the process of internationalisation of employees. At the moment our University is expecting 45 researchers, who are going to visit us as part of the "The Excellence Initiative – Research University" project. We are planning to create friendly conditions for them, which will allow for integration with Lodz – explains dr Magdalena Nowacka, Head of International Hub.


Comfort of international students and lecturers is also ensured by the City of Lodz Office, which at the end of March announced recruitment for the "Academic Lodz friendly to new city residents" competition. Under the competition, non-governmental organisations can apply for grants to finance activities aimed at integrating people from other countries. The initiative is of course supported by the International Hub, which specialises in the internationalisation process.


The competition assumes providing support to projects in two areas. The first one includes initiatives, which allow for better adaptation of international students in higher education institutions in Lodz, bring their culture closer and facilitate acquisition of knowledge. The second one focuses on the activities of the scientific community, based on knowledge deepened at individual university departments. They include, among others, legal advice, language classes for children and adults or art workshops – all addressed at international individuals.


- University of Lodz welcomed the initiative of the City of Lodz Office, which will facilitate integration of international individuals. This concept is consistent with the strategic goals of our University, because our list of priorities includes, inter alia, internationalisation of research and education. Moreover, our surveys show that as many as 2/3 of international alumni who studied at UniLodz declare their willingness to stay permanently in Poland. It is a huge group of potential beneficiaries of the competition - says Dr. Magdalena Nowacka, Head of International Hub.


The long-term goal of the competition of the City of Lodz Office is to provide international individuals with comfortable conditions, thanks to which Lodz will become a city for them, in which it is worth living permanently. iHub will closely cooperate within this process.


The total budget allocated to subsidies under the "Academic Lodz friendly to new city residents"" competition is PLN 88 thousand.


More information: UMŁ

International Hub – Contact details:


ihub@uni.lodz.pl


and


magdalena.nowacka@uni.lodz.pl

maciej.jazdzewski@uni.lodz.pl


University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.

Poprzednia wiadomość Etnolog UŁ o Wielkanocy 2021 dla GW Łódź
Następna wiadomość Życzenia świąteczne od Rady Uczelni UŁ