Uniwersytet Łódzki przyjął nowy statut

Senat Uniwersytetu Łódzkiego przyjął nowy statut uczelni. Uniwersytet Łódzki był zobowiązany do uchwalenia nowej wersji dokumentu, zgodnie z wymogami ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Nowy Statut UŁ zacznie obowiązywać od nowego roku akademickiego (1.10.2019).

 

Przed uchwaleniem ostatecznej wersji nowego Statutu UŁ, na posiedzeniu 27 maja, Senat uczelni przyjął 50 propozycji zmian. Projekt statutu pozytywnie zaopiniowała również Rada Uczelni.


http://www.uni.lodz.pl/plik/9187/1a0640e9b53f7477d5cce6dadd64ceccNowy statut Uniwersytetu Łódzkiego - kliknij tutaj

http://www.uni.lodz.pl/plik/9187/1a0640e9b53f7477d5cce6dadd64cecc

http://www.uni.lodz.pl/plik/9187/1a0640e9b53f7477d5cce6dadd64cecc


- Jest on dokumentem, który spełnia przesłankę spójności i braku wewnętrznej sprzeczności. Dochowuje wszelkich wartości znajdujących się u podstaw działania Uniwersytetu. Przyjęte rozwiązania zachowują mądre, właściwe i zasadne proporcje pomiędzy zasięgiem władzy Rektora a tradycją demokratyczną, która zawsze cechowała Uniwersytet - oświadczył w imieniu siedmioosobowej Rady jej przewodniczący, Roman Wieczorek.

- Przyjęcie przez Senat UŁ Statutu to ważny krok na drodze wdrażania Ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce", bowiem Statut uczelni stanowi jej konstytucję. Zawarliśmy w nim najważniejsze reguły dotyczące struktury UŁ i zasady jego działania m.in. zasady wyboru rektora, rady uczelni i członków senatu, powoływania na funkcje kierownicze, a także sprawy pracownicze, studentów oraz doktorantów. Zachowaliśmy wydziały jako jednostki organizacyjne, stworzymy kolegia nauki do zarządzania działalnością badawczą. Przyjęliśmy główne ścieżki awansów pracowniczych. Szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w regulaminach, które przygotowujemy. Jestem przekonany, iż uchwalony przez Senat Statut UŁ będzie dobrze służył naszej społeczności akademickiej, a jego stosowanie przyczyni się do dalszego harmonijnego rozwoju uczelni. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali projekt statutu i go opiniowali: Kolegium Rektorskiemu, Dziekanom, Komisji Statutowej Senatu, Radzie Uczelni i związkom zawodowym. Dziękuję też całej naszej społeczności uniwersyteckiej, pracownikom, studentom i doktorantom, za żywy udział w dyskusji na projektem statutu oraz przekazanie szeregu uwag dotyczących funkcjonowania uczelni i postulatów, które zostaną wykorzystane w przygotowywanej strategii działania i rozwiązań szczegółowych - powiedział Rektor UŁ, prof. Antoni Różalski.

Konsultacje projektu Statutu UŁ odbywały się od marca do maja 2019 r. i zostały podzielone na dwie fazy. W pierwszej fazie konsultacji, która trwała do 14 kwietnia 2019 r., każdy członek wspólnoty akademickiej mógł zapoznać się z tekstem projektu na stronie internetowej UŁ i zgłosić swoje uwagi i propozycje bezpośrednio do Biura Rektora. Propozycje te były rozpatrywane przez Kolegium Rektorskie, zaś zmiany projektu zostały przekazane Komisji Statutowej do nadania im ostatecznego kształtu.

Niezależnie od tego, odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne Rektora UŁ i osób pracujących nad projektem z zainteresowanymi pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu. Spotkania te były otwarte dla wszystkich członków wspólnoty naszej Uczelni. Efekty tych dyskusji także były brane pod uwagę przy ostatecznej redakcji projektu.

Druga faza konsultacji nastąpiła wraz z przekazaniem przez Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ projektu Statutu Radzie Uniwersytetu Łódzkiego oraz organizacjom związkowym działającym w Uniwersytecie, celem formalnego zaopiniowania projektu, do czego zobowiązują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych. Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Senat UŁ, Rada Uczelni UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ