PROFIL PRACOWNIKA: Dariusz Klemantowicz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Organizowanie i nadzorowanie działalności prowadzonej w Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ), jako jednostki ogólnouczelnianej o zadaniach administracyjnych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, udostępnianie materiałów archiwalnych; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; konsultacje z jednostkami organizacyjnymi UŁ w sprawie prawidłowego tworzenia i przekazywania akt; kwerendy archiwalne na potrzeby służbowe i naukowe), naukowych i dydaktycznych.
  2. Zabezpieczenie zgromadzonego materiału archiwalnego i innej dokumentacji przechowywanej w Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ).
  3. Reprezentowanie Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ) na zewnątrz.
  4. Opracowanie planu pracy oraz przygotowanie sprawozdania z jego realizacji dla władz Uczelni.
  5. Ustalanie zakresów czynności pracowników zatrudnionych w Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ).
  6. Przedstawianie wniosków w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania, nagradzania, kierowania na kursy i staże, udzielania urlopów dla celów kształtowania zawodowego.
  7. Podejmowanie decyzji w sprawach udostępniania akt w pracowni naukowej Archiwum.
  8. Występowanie w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego do Archiwum Państwowego w Łodzi z wnioskiem o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  9. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie postępowania z dokumentacją, w sprawie klasyfikacji i kwalifikacji akt (stała pomoc w procesie aktotwórczym), oraz podczas nowelizacji normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
  10. Zarządzanie Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (m.in. organizowanie wystaw i wykłady dotyczące historii UŁ, rodziny Biedermannów i Łodzi).

BIOGRAM

Absolwent historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Od 1989 r. pracownik Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1989-1994 w Instytucie Historii UŁ, a następnie w Archiwum UŁ.

Wykłady z archiwistyki, historii, historii społeczno-gospodarczej, historii myśli ekonomicznej.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalizacja - historia społeczno-gospodarcza Polski). Obrona pracy doktorskiej pt.: "Przemysł metalowo -maszynowy w łódzkim okręgu przemysłowym w latach 1870-1914" (2000 r.).

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszy doktorat (2000 r.).

Współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego (od 2007 r.).

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

ZAINTERESOWANIA

Archiwistyka, muzealnictwo, historia społeczno-gospodarcza od czasów najdawniejszych do XX w., historia Polski w okresie zaborów, dzieje Łodzi i regionu.

OSIĄGNIĘCIA

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszy doktorat (2000 r.).

Organizacja konferencji naukowej Sekcji Archiwów Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych (Łódź 2001 r.).

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Archiwalnego (2007 rok).

Organizacja Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego przy Archiwum UŁ i pierwszej stałej wystawy pt. "Początki Uniwersytetu Łódzkiego" (UŁ 2008 r.).

Publikacja książki pt. "Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo-maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864-1914" (Wydawnictwo UŁ 2008 r.).

Udział w projekcie zachowania dokumentacji Polonii w Brazylii (Rio de Janeiro 2011 r.).

Organizacja wystawy pt. "Biedermannowie na starej fotografii (Muzeum UŁ 2011 r.).

Organizacja wystawy pt. "Polskie ślady w Brazylii - malarstwo Tomasza Łychowskiego" (Warszawa 2012 r.).

Organizacja wystawy pt. "Z dziejów Fizyki na Uniwersytecie Łódzkim" (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ 2015 r.).

Organizacja stałej wystawy pt. "Profesor Witold Broniewicz, prawnik i kolekcjoner" (Muzeum UŁ 2015 r.).

Współorganizacja wystawy pt. "70 lat Uniwersytetu Łódzkiego" (Uniwersytet Łódzki 2015 r.).

Współorganizacja Konferencji naukowej pt. "Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia" (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ 2015 r.).

Organizacja wystawy pt. " Z dziejów Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim" (Muzeum UŁ 2016 r.).

Współorganizacja VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich pt. „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” (Łódź 2022 r.).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-26

tel: 607-101-131

Pomorska 149/153 (Archiwum UŁ. Biuro, pracownia naukowa i większość magazynów.) pokój: 211A-3 90-236 Łódź