PROFIL PRACOWNIKA: Emil Sowiński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • opieka nad praktykami zawodowymi
 • dydaktyka (wybrane kursy w roku akademickim 2022/2023: Warsztat filmoznawcy, Dystrybucja i promocja filmu, Zagadnienia produkcji filmowej, Źródła w badaniach nad historią polskiej kultury filmowej, Systemy medialne w Polsce i na świecie, Historia filmu polskiego 1980-2005)
 • prace badawcze (grant NCN: "Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989 na tle polityki programowej peerelowskiej kinematografii wobec debiutów)

BIOGRAM

DOŚWIADCZENIE

 • 10.2019 – teraz: asystent, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ
 • 02.2019 – teraz: wykładowca, Wydział Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT
 • 03.2019 - 09.2019: sekretarz, III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

WYKSZTAŁCENIE

 • 19.10.2022 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie wyróżnionej rozprawy "Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005 - kultura produkcji i polityka programowa na tle przemian instytucjonalnych polskiej kinematografii" (promotor: dr hab. Konrad Klejsa, prof. UŁ, recenzenci: prof. Piotr Zwierzchowski, dr. hab. Marcin Adamczak, prof. UAM)
 • 10.2016 – 10.2022: studia doktoranckie w zakresie kultury, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny.
 • 10.2015 – 09.2017: studia magisterskie, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Filmowa i Telewizyjna, Wydział Organizacji Sztuki Filmowej, kierunek: organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • 10.2014 – 06.2016: studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: filmoznawstwo.
 • 10.2011 – 06.2014: studia licencjackie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: filmoznawstwo.

ZAINTERESOWANIA

badania kultury produkcji, instytucjonalne uwarunkowania polskiej kinematografii, historia polskiej kultury filmowej po 1945 roku, studia nad festiwalami, polski film dokumentalny, polski film dla dzieci i młodzieży, cenzura filmowa.

OSIĄGNIĘCIA

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2020-2023: Studio filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989 na tle polityki programowej peerelowskiej kinematografii wobec debiutów (finansowanie: NCN) – kierownik
 • 2017-2022: Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku (finansowanie: NCN) – wykonawca
 • 2017: Rozmowy o Hollyłodzi, http://hollylodz.kinomuzeum.pl (finansowanie: MHP) - wykonawca
 • 2016-2018: Oświatówka odkryta na nowo (finansowanie: PISF) - wykonawca


NAGRODY

 • 2019: Nagroda zespołowa rektora III stopnia za współautorską książkę "Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych"
 • 2018: Nagroda im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji filmowej/historii kina polskiego ("Recepcja werdyktów jury konkursu głównego FPFF w Gdyni w prasie codziennej i branżowej w latach 1990-2016", promotor: Dr Artur Majer)
 • 2017: Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim ("Pokolenie WFO", promotor: prof. Stefan Czyżewski)


PUBLIKACJE

Książki:

 • Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych, Łódź 2018 (wspólnie z Michałem Dondzikiem i Krzysztofem Jajko)

Artykuły w czasopismach:

 • Alternative distribiution and its role in promotion films produced by Irzykowski Film Studio between 1981-1984, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2022, nr 41.
 • Władze kinematografii i telewizji wobec problemów środowiska młodych filmowców na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2022, nr 40.
 • Działalność producencka Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989, „Kwartalnik Filmowy” 2022, nr 117.
 • Utwór autonomiczny. Komentarz do kolaudacji „Konopielki”, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2022, nr 2.
 • Polityka ingerencji. Władza wobec "Weryfikacji" Mirosława Gronowskiego, "Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu" 2021, nr 4.
 • Klasyfikacja wiekowa filmów a wyniki frekwencyjne w ostatniej dekadzie PRL, "Kwartalnik Filmowy" 2019, nr 108
 • Finansowanie „amerykańskich filmów polskich” w świetle badań archiwalnych. Przypadek Władysława Pasikowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2019, nr 105-106.
 • Idea studia dla młodych filmowców. Studio Munka – powstanie, działalność i produkcyjny dialog z przeszłością, „Kwartalnik Filmowy” 2018, nr 103.
 • Produkcja filmów krótkometrażowych w epoce gierkowskiej na przykładzie działalności Wytwórni Filmów Oświatowych, „Panoptikum” 2016, nr 16.

Rozdziały w monografiach:

 • Samorządni producenci. Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1984, [w:] Kino w cieniu kryzysu. Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80., red. P. Kurpiewski, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2022.
 • Szokujące decyzje jury i ich recepcja – rola krytyki filmowej w kształtowaniu wizerunku FPFF w Gdyni, [w:] Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa w przemiany krytyki XX i XXI wieku, red. A. Górska, E. Janiak, K. Jędrasiak, Łódź 2022.
 • Niechciane dziecko polskiej kinematografii. Aktorski film dla dzieci i młodzieży w latach 2015-2020, [w:] Film polski współcześnie: Od głównego nurtu do eksperymenty, red. A. Majer, M. Giec, Łódź 2021.
 • Archiwa w badaniach nad cenzurą w filmie krótkometrażowym. Przypadek twórczości Wojciecha Wiszniewskiego (na podstawie materiałów archiwalnych z Wytwórni Filmów Oświatowych), [w:] Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych, red. B. Giza, K. Mąka-Malatyńska, P. Zwierzchowski, Warszawa 2020.
 • Hej, kto Polak po bilety. Kampania promocyjna filmu "1920. Bitwa Warszawska", [w:] 1918 Kino polskie wobec odzyskania niepodległości, red. M. Guzek, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2020
 • Polityka programowa Wytwórni Filmów Oświatowych w kontekście produkcji filmów o tematyce sportowej, [w:] Polityczne kształty sportu, red. A. Dubicki, R. Jung, M. Kobieracki, Poznań 2020.
 • Konsekwencje wydarzeń marcowych w Wytwórni Filmów Oświatowych. Przypadek Władysława Orłowskiego redaktora naczelnego w latach 1962-1968, [w:] Rok 1968 - kultura, sztuka, polityka, red. D. Mazur, J. Szczutkowska, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2019.
 • Czy z „Magicznego drzewa” wyrósł las? Produkcja i dystrybucja aktorskich filmów dla dzieci w latach 2006-2019, [w:] Kultura produkcji filmowej: badania, teorie, praktyki, red. A. Majer, T. Szczepański, Łódź 2019.
 • Wyrok na „Glinę”. Przyczynek do badań produkcyjnych nad polskimi serialami, [w:] Seriale i ich fani. Sezon 1, red. M. Lisowska-Magdziarz, A. Całek, A. Oborska-Sroka, Kraków 2018.
 • Materialne i społeczne konteksty edukacji medialnej na przykładzie NCKF w Łodzi (wspólnie z Arturem Petzem), [w:] Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie, red. A. Skorupa, M. Brol, P. Paczyńska-Jasińska, Warszawa 2018.
 • Produkcja i dystrybucja filmów instruktażowych i popularnonaukowych na przykładzie działalności Wytwórni Filmów Oświatowych w latach 1962-1989, [w:] Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź 2016.
Publikacje popularnonaukowe:
 • Bogdan Górski - Instytut Człowieka Nieruchomego, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,32831,1,1,Bogd...
 • Pociągała mnie w tej grupie pewna wściekłość. Rozmowa z Markiem Koterskim, [w:] W kręgu neoawangardy. Warsztat Formy Filmowej, red. M. Bomanowska, A. Cichowicz, Łódź 2017.

Więcej na temat publikacji na profilu autora w Polskiej Bibliografii Naukowej.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • 19.01-20.01.2021, Konferencja: Przeostrzenia. Kino polskie wobec transformacji ustrojowych
  Referat: Młodzi i film? Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania debiutów kinowych okresu transformacji.
  Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
 • 16-17.10. 2020, Konferencja: Screening Censorship Conference: New Histories, Perspectives, and Theories on Film and Screen Censorship
  Referat: State censorship and its role in the production and distribution of debut films produced by the Irzykowski Film Studio in the late People’s Republic of Poland
  Organizator: Gent University, University of British Columbia
 • 17-19.06.2019, Konferencja: III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców
  Referat: Klasyfikacja wiekowa filmów i jej wpływ na rozpowszechnianie w ostatniej dekadzie PRL
  Organizator: Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
 • 6.05.2019, Konferencja: W stulecie związków sportu i polityki
  Referat: Polityka programowa Wytwórni Filmów Oświatowych w kontekście filmów o sporcie
  Organizator: Uniwersytet Łódzki
 • 19-21.11.2018, Konferencja: 1918 – kino polskie wobec odzyskania niepodległości
  Referat: Hej, kto Polak po bilety! Kampania promocyjno-dystrybucyjna filmu „1920. Bitwa Warszawska”
  Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 26-28.03.2018, Konferencja: Rok 1968 – kultura – sztuka – polityka
  Referat: Konsekwencje wydarzeń marcowych w Wytwórni Filmów Oświatowych. Przypadek Władysława Orłowskiego – redaktora naczelnego WFO w latach 1962-1968.
  Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 16-17.03.2018, Konferencja: Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku
  Referat: Telenowelowy werdykt kontra filmowa Europa. Rola krytyki filmowej w pofestiwalowej dyskusji nad 33. FPFF w Gdyni.
  Organizator: Uniwersytet Łódzki
 • 7-8.12.2017, Konferencja: Ekonomia kina 2
  Referat: Różne oblicza cenzury. Przypadek Wojciecha Wiszniewskiego.
  Organizator: Uniwersytet Gdański
 • 30.11.2017, Konferencja: Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych
  Referat: Dodatek do historii polskiej kinematografii. Archiwa producentów filmów krótkometrażowych w PRL-u.
  Organizator: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • 27-28-11.2017, Konferencja: Festiwal filmowy jako wydarzenie
  Referat: Szokujące decyzje jury. Werdykty gdyńskich festiwali po 1989 roku i ich recepcja.
  Organizator: Fundacja Obserwatorium, Uniwersytet SWPS
 • 15-16.11.2017, Konferencja: Kicz w kulturach mediów
  Referat: Kicz vs. decydenci. Estetyka polskich filmów reklamowych z lat siedemdziesiątych i ich kolaudacyjna recepcja.
  Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 26-27.04.2017, Konferencja: Filmowe psychotropy
  Referat: Film jako zwierciadło zjawisk społecznych. Uwagi metodologiczne
  Organizator: Uniwersytet SWPS
 • 8-10.12.2016, Konferencja: II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców
  Referat: Polski film krótkometrażowy – wczoraj i dziś
  Organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 17-18.11.2016, Konferencja: Seriale i ich fani
  Referat: Zbrodnia brudzi każdego, czyli kilka uwag o tym jak TVP wydała wyrok na „Glinę”
  Organizator: Uniwersytet Jagielloński
 • 19.05-20.05.2016, Konferencja: Ekonomia kina
  Referat: Tok produkcji filmu krótkometrażowego na przykładzie krótkich form powstałych w Wytwórni Filmów Oświatowych
  Organizator: Uniwersytet Gdański


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

 • 2017: Nagroda główna na I Festiwalu Filmowym Świat Maklaka za najlepszy film inspirowany twórczością Zdzisława Maklakiewicza
 • 2017: II nagroda na Festiwalu Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła za formę narracji


DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • 2019 - teraz: współpraca z Akademią Polskiego Filmu
 • 2017 - teraz: współpraca z festiwalem "Człowiek w zagrożeniu" (selekcja, prelekcje, prowadzenie spotkań z twórcami)

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych) pokój: 1.45 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00 Proszę o zapisywanie się drogą mejlową.
piątek: 15:00-16:00 Proszę o zapisywanie się drogą mejlową.