PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Zajda

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo - dydaktyczny

BIOGRAM

Katarzyna Zajda - socjolog wsi. Uczestniczka wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych. Obecnie kierownik projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/D/HS6/00690), praktyk w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania i urzędami gmin. Absolwentka Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (2006r.) oraz Szkoły budowania partnerstw Lokalnych (2007).

ZAINTERESOWANIA

 • wiejskie społeczności lokalne
 • samorząd terytorialny
 • nowe metody i instrumenty rozwoju lokalnego
 • przemiany społeczeństwa obywatelskiego
 • wiejskie organizacje pozarządowe
 • ekonomia społeczna
 • wdrażanie innowacji społecznych na obszarach wiejskich i miejskich
 • metodologia badania procesu wdrażania innowacji społecznych

OSIĄGNIĘCIA

 • 2005-2006- stypendystka Fundacji im H. Bölla, program stypendialny "Wieś z przyszłością, przyszłość na wsi".
 • 2011 - Laureatka konkursu pt.: „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” na najbardziej innowacyjnych młodych naukowców polskich uczelni publicznych i niepublicznych organizowanego przez Wyższą Szkołę im. B. Markowskiego w Kielcach.
 • 2012- nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŁ za książkę pt.: "Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego”, UŁ, Łódź, 2011.
 • 2014- nagroda zespołowa II stopnia Rektora UŁ za książkę pt.: „Struktura iuwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania”, UŁ,Łódź, 2013.
 • stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, edycja 2016, 886/STYP/11/2016

KONTAKT I DYŻURY

telefon do sekretariatu Katedry: 42-635-52-56

Rewolucji 1905r 41/43 (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) pokój: A222 90-214 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:15-14:45 Konsultacje na Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3043b541412b43b9b7e439c9e72d5a40%40thread.tacv2/conversations?groupId=40ebd43c-4230-48a5-a69e-5f38f33cd656&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b