Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

Opis zadań

Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w swoich działaniach nawiązuje do wychowawczych i kształcących wartości sportu mających wieloletnią historię w łódzkim środowisku akademickim. Do podstawowych zadań jednostki należy:

  • organizacja procesu dydaktycznego oraz realizacja i nadzorowanie zajęć dydaktycznych na kierunku pedagogika sportu – w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • wspieranie procesu kariery dwutorowej w celu zapewnienia studentom-sportowcom najlepszych warunków dla kontynuowania nauki akademickiej oraz rozwijania potencjału sportowego;
  • integracja studentów posiadających wysokie osiągnięcia sportowe, pochodzących z wielu regionów kraju oraz studentów studiujących w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej;
  • realizacja dydaktycznych i badawczych projektów, a także organizacja konferencji, sympozjów oraz seminariów z udziałem uznanych przedstawicieli akademickiego środowiska sportowego;
  • wdrażanie innowacyjnych form kształcenia, poprzez realizację odpłatnych szkoleń instruktorskich z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Oferta skierowana do studentów, pracowników UŁ oraz osób spoza Uczelni;
  • współpraca z otoczeniem zewnętrznym przez upowszechnianie i popularyzację kultury fizycznej i sportu oraz rozwijanie dobrych relacji z otoczeniem społecznym.

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

  • Aleja Rodziny Scheiblerów 2 (Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu) 90-128 Łódź
tel: 42-635-66-61 e-mail:

Skład osobowy