Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

Opis zadań

Krótki opis obszaru i kierunków badań:

Przedmiot działań CENTRUM KSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPORTU w pełni odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Łódzkiego oraz strategii Wydziału Nauk o Wychowaniu. Centrum przede wszystkim jest jednostką odpowiedzialną za nowoczesne kształcenie kadr kultury fizycznej i sportu w środowisku łódzkim. Ponadto w swoich dążeniach badawczych i dydaktycznych odnosi się do wychowawczych oraz kształcących wartości sportu, mających wieloletnią historię w łódzkim środowisku akademickim.

Poszukiwania badawcze nauczycieli akademickich Centrum odnoszą się w szczególności do:

 1. społeczno-wychowawczych i osobotwórczych wartości sportu (uczestnictwo w widowisku sportowym, zasada fair play) z zastosowaniem szeregu zmiennych, takich jak: płeć, wiek, środowisko wychowawcze (rodzina, środowisko szkolne, jednostki opiekuńczo-wychowawcze);
 2. znaczenia terapii ruchowej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym;
 3. socjalizacji i wychowania przez sport.

Najważniejsze publikacje;

 • A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, J. Kowalska, (red.) Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
 • A. Kaźmierczak, J. Kowalska, A. Maszorek – Szymala, A. Makarczuk (red.) Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
 • A. Makarczuk, A. Maszorek – Szymala, J. Kowalska, A. Kaźmierczak (red.), Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
 • P. Kędzia, Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
 • J. Kowalska, Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair" opartego na idei neoolimpizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
 • J. Kowalska, A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, A. Kaźmierczak, Współczesne problemy kultury fizycznej i zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
 • A. Kaźmierczak i wsp. J. Kowalska, P. Kędzia, P. Ławniczak, A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, Zarys pedagogiki sportu, Wyd. II uzupełnione, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.

Najważniejsze projekty badawcze;

 • Projekt edukacyjny „Jestem fair”, realizowany w latach 2009 – 2015 w łódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Projekt był realizowany przy współpracy m.in. z Uniwersytetem Łódzkim i Urzędem Miasta Łodzi oraz jednostkami rządowymi: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Projekt „Jestem fair” stanowił kontynuację programu pilotażowego realizowanego w czterech łódzkich szkołach podstawowych. Badania właściwe były realizowane w grupie 2555 uczniów (1263 chłopców i 1271 dziewcząt) w 28 łódzkich szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych w dzielnicach: Śródmieście, Bałuty, Polesie, Górna oraz Widzew. Uniwersalnym celem analizy badawczej było wskazanie społeczno-wychowawczych wartości sportu (ze wskazaniem na zasadę fair play) w środowisku szkolnym. Wyniki badań zostały przedstawione na kilkunastu konferencjach naukowych oraz opublikowane w czasopismach naukowych oraz monografiach recenzowanych.
 • Projekt „Global Health Professional Students (GHPSS)” dotyczący używania tytoniu przez studentów polskich kierunków medycznych. Badania były realizowane na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach ogólnoświatowego programu World Health Organization. Partnerami w realizowanym projekcie byli Department of Experimental Medicine Sapienza University of Rome, Institute of Hygiene Catholic University of the Sacred Heart – Rome, Department of Public Health – University of Turin, Chair of Hygiene – University of Chieti. W latach 2010-2013 odbył się II etap badań właściwych, w trakcie których przebadano reprezentatywną grupę 1833 studentów z pięciu uczelni medycznych (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź) w Polsce. Celem badań była (za pomocą znormalizowanego kwestionariusza ankiety) analiza wiedzy, dostępności i postaw wobec tytoniu w odniesieniu do środowisk medycznych, które według przyjętych standardów powinny stanowić opiniotwórczą grupę w zakresie promocji zdrowia. Arkusze odpowiedzi wraz z opracowanymi wynikami zostały przesłane do Atlanty (USA) w celu opublikowania w monografii o zasięgu międzynarodowym.
 • Projekt edukacyjny „Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.04.00-10-030/13-00 z dnia 09.12.2013 r. o dofinansowanie projektu nr POKL.09.04.00-10-030 zawartej z Województwem Łódzkim - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Termin realizacji 09.2013 r.– 06.2015 r.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia pracowników danej Jednostki.

 • Wyróżnienie fair play Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2010 rok) dla zespołu Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu (kierownik: dr A. Kaźmierczak, prof.UŁ) za promocję wartości fair play w sporcie i edukacji młodzieży w łódzkich szkołach. W uzasadnieniu wyróżnienia wyraźnie podkreślono znaczący udział studentów w badaniach oraz procesie wdrażania edukacyjnego projektu badawczego „Jestem fair” w łódzkich gimnazjach (udział 2555 uczniów).
 • Nominacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości dla zespołu Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu oraz reprezentowanie Polski wraz ze studentami biorącymi udział w projekcie „Jestem fair” na Międzynarodowej Konferencji Dobrych Praktyk w Warszawie w 2011 roku.
 • Za realizację projektu „Jestem fair” zespół Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu wraz ze studentami został nagrodzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tytułem "Lidera" rządowego programu "Razem bezpieczniej", odnoszącego się do ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych (2011 rok).
 • Wyróżnienie dla dr hab. Jolanty Kowalskiej, prof. UŁ, przyznane przez European Fair Play Movement w 2017 roku European Fair Play Diploma za promocję wartości fair play.
 • Nagrody Rektora UŁ I, II i III stopnia przyznane wielokrotnie nauczycielom akademicki Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne (dr Arkadiusz Kaźmierczak, prof. UŁ, dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ, dr Piotr Kędzia, dr Paweł Ławniczak, dr Anna Makarczuk, dr Anna Maszorek-Szymala).
 • Medal „UŁ w służbiespołeczeństwu i nauce” - dr Arkadiusz Kaźmierczak, prof. UŁ (2022 r.) oraz. dr Anna Makarczuk (2023 r.).

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

 • Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź
tel: 42-635-66-61 e-mail:

Skład osobowy